FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto palvelee ajanvarauksella  014 2673 000 ark. klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Kunnanvirasto avoinna ma - pe klo 8 - 15 014 2673 000 ark. klo 9 - 14

Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Palvalahden asemakaavamuutos- ja laajennus, ehdotusvaihe

Palvalahden asemakaavamuutoksen ja laajennuksen tarkoituksena on ajantasaistaa ja laajentaa olevaa asemakaava-aluetta, mahdollistaen valtatien 23 varrelle monipuolisen yritys- ja teollisuusalueen rakentamisen. Alueelle muodostettavat tontit monipuolistavat Petäjäveden kunnan tonttitarjontaa em. osin.

Palvalahden asemakaavaehdotus oli nähtävillä 14.10.-15.11.2019 ja ehdotuksesta annettiin 7 lausuntoa ja 3 muistutusta. Lausunnoissa kohdistui kritiikkiä kaupallisten palveluiden mitoitukseen sekä asumisen sallimiseen teollisuusalueella. Lisäksi haluttiin tarkistuksia hulevesiselvitykseen ja mainostaulujen sijoittamiseen. Saadun palautteen perusteella kaava päätettiin jakaa kahteen osaan, joiden käsittely jatkuu omilla aikatauluillaan. Länsi-pohjoisosalla tarvitaan vielä lisäselvityksiä ja asemakaavaprosessia jatketaan sen osalta myöhemmin. Kunnan talouden kannalta tärkeä ja siksi kiireellisempi itäosa etenee ensin. Kaavaan tehdään palautteen johdosta muutoksia ja täydennyksiä, joiden vuoksi se asetetaan uudelleen ehdotuksena nähtäville.

Kunnanhallitus hyväksyi Palvalahden asemakaavan ehdotusaineistoon laaditut täydennykset ja muutokset sekä palautteisiin laaditut vastineet ja asetti asemakaavan ehdotuksen yleisesti nähtäville.

Kaava-aineistoon voit tutustua kokonaisuudessaan:
https://www.petajavesi.fi/asuminen/kaavoitus/vireillae-olevat-kaavat/palvalahti

Lausunto Nikaran tuulivoimayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä YVA-suunnitelmasta

Multian kunta on pyytänyt lausuntoa Nikaran tuulivoimahanketta koskevasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä YVA-arviointisuunnitelmasta. Kunnanhallitus päätti, että sillä ei ole huomautettavaa edellä mainittuihin suunnitelmiin.

Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2020

Kunnan oma toiminta ja käyttötalous ovat toteutumassa pääosin suunnitellun mukaisesti. Muutoksia on tullut erityisesti verotuloennusteeseen ja valtionosuuksiin. Tuoreimman veroennustekehikon mukaisesti Petäjäveden verotulot kertyisivät v. 2020 3,8 % heikompana kuin vuoden 2019, eli verotulot kertyisivät kokonaisuudessaan 906.000 euroa heikompina kuin ennen koronakriisiä oli arvioitu. Veroennusteeseen liittyy vielä epävarmuuksia koronatilanteesta johtuen. Koronakriisistä aiheutuvia verotulomenetyksiä kompensoidaan lisäämällä kuntien valtionosuuksia toukokuusta lähtien, mutta tämä kompensaatio vähennetään vastaavasti vuoden 2021 valtionosuuksista. Petäjäveden osuus verotulomenetysten kompensaatiosta vuodelle 2020 on 313.824 euroa. Kunnan toimintakulut ovat kertyneet huhtikuun loppuun talousarvion mukaisina, toimintatuottojen kertymisessä on viivettä ja korona tulee vaikuttamaan osaltaan ainakin hieman kunnan tuottoihin vuodelta 2020.  Kaikki koronapandemiasta ja sen rajoitustoimenpiteistä johtuvat kustannukset eivät ole vielä tarkentuneet eivätkä kaikki vaikutukset ole vielä selvillä.

Petäjäveden kunnan talouden tasapainottamisohjelma 2020-2024

Kuntatalouden tilanne on valtakunnallisesti poikkeuksellisen heikko ja koronatilanteesta aiheutuvat kustannukset tulevat lisäämään kuntien talousahdinkoa entisestään.

Petäjäveden kunnan talous on ollut vuodesta 2016 alijäämäinen ja myös tuleville vuosille on ennakoitu noin miljoonan euron tappiollisia tuloksia. Kunnassa on jo aiemmin tehty mittavia talouden tasapainotustoimia ja nykyinen talousarvio sisältää jo useita toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi, mutta nämäkään eivät vielä riitä talouden tasapainon saavuttamiseksi. Ilman uusia talouden tasapainottamistoimia kunnan vuositaloutta ei saada tasapainoon. Talouden tasapainon saavuttaminen edellyttää toimintojen uudelleen järjestämistä ja kehittämistä sekä palvelutason laskua ja/tai palvelujen saatavuuden heikentymistä.

Kunnan väestökehityksen ennuste vastaa yleistä trendiä: väestö ikääntyy ja kunnan asukasluku laskee. Kunnan tulorahoitus ei ole riittävää eikä rahoitus riitä investointeihin.

Talouden tasapainottamiseksi kunnanhallitus on perustanut talouden tasapainotustyöryhmän ja käynnistänyt yt-neuvottelut, joissa tavoitellaan henkilöstömenojen vähentämistä eläke- ja muun poistuman, määräaikaisen henkilöstön vähentämisen, työ- ja työaikajärjestelyjen, toiminnan ja prosessien kehittämisen sekä vapaaehtoisten keinojen avulla.

Kunnanhallitus tilasi BDO Oy:ltä talouden tasapainotusselvityksen, jonka tavoitteena oli tuottaa esitys yksilöidyistä, konkreettisista ja toteuttamiskelpoisista talouden tasapainottamistoimenpiteistä, joiden avulla Petäjäveden kunnan talous saadaan tasapainoon. Tasapainotuksen toteuttamiseksi talouden tasapainotustyöryhmä ei rajannut tarkastelun ulkopuolelle mitään keinoja. Tavoitteeksi asetettiin noin 1 milj. euron säästötoimet.

Tasapainottamiskeinojen keräämiseksi on toteutettu kyselyt henkilöstölle, valtuutetuille ja nuorisovaltuutetuille sekä haastatteluja luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. BDO:n asiantuntijat ovat osallistuneet talouden tasapainottamistyöryhmän kokouksiin sekä johtoryhmän kokoukseen. Viranhaltijat, henkilöstö sekä työryhmä ja poliittisten ryhmien edustajat ovat antaneet paljon taustatietoja, keinoehdotuksia ja lisäselvityksiä. BDO:n asiantuntijat ovat tuoneet omat asiantuntemuksensa tasapainottamiskeinojen löytämiseen, kokoamiseen ja selvityksen toteuttamiseen. Tasapainottamisohjelmaa ja siihen sisältyviä henkilöstötoimenpiteitä on käsitelty myös yt-menettelyssä henkilöstön edustajien kanssa.

Tasapainottamisohjelma sisältää runsaasti erilaisia talouden tasapainotuskeinoja kaikilta kunnan palvelualueilta jo aiemmin talousarviokäsittelyssä päätettyjen tasapainotuskeinojen lisäksi.

Kunnanhallitus hyväksyi ohjelman muutoin sellaisenaan, mutta sillä muutoksella, että yksityistieavustuksista säästetään 40.000 euroa tapainotusohjelmassa esitetyn 60.000 euron sijaan. Tällöin yksityistieavustuksiin jää vuosittain 20.000 euron määräraha.

Valtuusto käsittelee talouden tasapainotusohjelmaa ensi viikon maanantaina 8.6.

Kunnanhallituksella on kokonaisvastuu talouden tasapaino-ohjelman toimeenpanosta. Lautakunnat vastaavat käytännön toimenpiteiden toteuttamisesta valtuuston päättämällä tavalla ja päätetyssä aikataulussa. Palvelualuejohtajat vastaavat tasapaino-ohjelman valmistelusta ja toteuttamisen raportoinnista. Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet huomioidaan kuluvan vuoden talousarvion muutoksissa sekä ensi vuoden talousarvion valmistelussa. Talousarvion raami vuodelle 2021 valmistellaan tasapainottamisohjelman toimenpiteiden pohjalta. Raami käsitellään kunnanhallituksessa elokuussa.

Kuntatodistuslimiitin nosto Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n lainan maksamiseksi

Kuntarahoitus on irtisanonut Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n lainan, jonka Petäjäveden kunta on taannut ja laina tulee kunnan maksettavaksi. Vajaan 2 milj. euron lainan maksamiseksi kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle kuntatodistusohjelman kokonaislimiitin nostamista kahdella miljoonalla eurolla, jolloin KSVH Oy:n laina katetaan näillä lyhytaikaisilla kuntatodistuksilla. Korkotaso lyhytaikaisissa lainoissa on ollut jo vuosien ajan matalampi kuin pitkäaikaisissa luotoissa.

Hallintosäännön tarkistaminen: sähköinen kokous

Koronavirustilanteesta johtuen hallintosääntöön on tarpeen tehdä tarkennukset sähköisestä kokouksesta toimintavalmiuden ja päätöksentekokyvyn turvaamiseksi, jotta myös valtuuston kokoukset voidaan tarvittaessa pitää sähköisinä. Myös muiden toimielinten päätöksentekotapojen kirjausta on syytä tarkentaa epäselvyyksien välttämiseksi. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hallintosääntöön lisätään pysyvät määräykset sähköisen kokouksen pitämisen tarkennuksien osalta.

Kunnanvaltuuston kokous 8.6.2020

Kunnanhallitus päätti, että valtuuston kokous 8.6.2020 pidetään sähköisenä kokouksena teknisellä tiedonvälitystavalla (Teams). Yleisö voi seurata valtuuston sähköistä kokousta kunnan Youtube-kanavan kautta. Linkki seurantaan julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja Facebookissa.

Kommentit Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelmatyön tavoitteena on tunnistaa ja muodostaa yhteinen näkemys sekä maakunnan sisäisistä että maakunnan rajat ylittävistä liikennejärjestelmän kehittämistarpeista. Suunnitelma hyväksytään syksyllä 2020. Keski-Suomen liitto on pyytänyt kommentteja suunnitelman luonnoksesta. Kommentteja ja palautetta hyödynnetään suunnitelman viimeistelyssä.

Kunnanhallitus päätti antaa yleisinä kommentteina suunnitelmaan mm. seuraavat huomiot:

  • Toimintaympäristöanalyysiä (maakunnan sisäinen eriytymiskehitys, Maas, liikenteen automaatio jne.) ja liikenteen käyttäjäryhmien tarpeiden analyysiä tulisi terävöittää (pendelöinti- ja matkailijanäkökulmat).
  • Erinomaista on, että Kintauden kevyen liikenteen väylä on nostettu kärkihankelistalle.
  • Seinäjoki-Jyväskylä -ratayhteyden sähköistäminen tulisi olla korkealla tavoitteistossa.
  • Petäjävesi-Uurainen tien ja muiden kaupunkiseudun kehyskuntien keskustojen välisten teiden parantaminen edes tyydyttävälle tasolle tulisi olla tavoitteistossa.
  • Keskussairaalan rautatieseisake tulee ottaa tavoitteeksi. LJS voisi ottaa kantaa myös vuorovälien tihentämiseen.
  • Biopolttoaineiden jakeluverkoston lisääminen tulisi olla tavoitteena ja biokaasun ohella myös bioetanoli tulee huomioida. Biopolttoaineet ovat mahdollisuus maatalouden sivuvirtojen käytön ja ilmastoystävällisen kiertotalouden tehostamiseen.
  • Huomioidaan tarkoin myös kevyen liikenteen mahdollisuudet ja erityisesti kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatien 23 varteen Petäjävesi-Jyväskylä välille kestävän kehityksen ja kevyen liikenteen edistämiseksi

Erityisluokanopettajan viran täyttölupa

Kunnanhallitus päätti antaa täyttöluvan erityisluokanopettajan viran vakinaiselle täyttämiselle 1.8.2020 alkaen. Viran täyttäminen toteutetaan sisäisin järjestelyin, jolloin talouden tasapainottamis- ja henkilöstösuunnitelmassa oleva luokanopettajan virkojen vähentäminen voidaan toteuttaa suunnitellusti. Viran sijoituspaikkana on Kirkonkylän koulu.

 

Tutustu kunnanhallituksen pöytäkirjaan kokonaisuudessaan täällä.

 

Lisätietoja:

kunnanjohtaja Eero Vainio, puh. 041 449 3002, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

hallintojohtaja Anni Hakala, puh. 040 735 6560, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok