FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto palvelee ajanvarauksella  014 2673 000 ark. klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Kunnanvirasto avoinna ma - pe klo 8 - 15 014 2673 000 ark. klo 9 - 14

Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Petäjäveden kunnanhallituksen päätöksiä 15.6.2020

Elinkeinoyhteistyö Petäjäveden ja Multian kuntien välillä

Kunnanhallitus päätti yhteistyön aloittamisesta Multian kunnan kanssa elinkeinopalvelujen järjestämiseksi. Yhteistyön aloittaminen edellytti myönteistä päätöstä myös Multian kunnasta, jossa kunnanhallitus kokousti samaan aikaan Petäjäveden kunnanhallituksen kanssa ja päätti myönteisesti yhteistyön aloittamisesta elinkeinopalvelujen järjestämiseksi.

Perusteena yhteistyölle on Petäjäveden kunnan näkökulmasta mm. työpaikkaomavaraisuus, joka on Petäjävedellä Keski-Suomen heikoin. Kunnassa on teolliset juuret Koskensaaren ruukissa, mutta nykyisellään yksikään yritys ei työllistä Petäjävedellä yli 20 työntekijää. Petäjäveden kunta on järjestänyt elinkeinopalveluitaan vuosien varrella eri tavoin ja nykyisellään kunnalla ei ole toimivien yritysten palvelemiseen keskittyvää henkilöstöä. Jyväskylän naapurikuntana Petäjäveden kunnassa on kuitenkin tarvetta uusille työpaikoille ja potentiaalia olla vetovoimainen alue yrityksille. Petäjäveden kunta investoi kokoonsa nähden merkittävästi fyysisen yritysympäristön kehittämiseen, kun Palvalahteen on valmistumassa logistisesti vetovoimainen yrityspuisto.

Elinkeinoyhteistyön järjestäminen Petäjäveden ja Multian kuntien yhteistyönä on käyty neuvotteluja viime vuodesta lähtien, sillä palvelun järjestäminen yhteistyönä tukee molempien kuntien mahdollisuuksia panostaa elinvoimaan vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, jotta nykyiset yritykset ja täten myös työpaikat pysyisivät paikkakunnalla ja paikkakunnalle saataisiin houkuteltua uusia yrityksiä ja asukkaita. Selvitysten aikana tarve elinkeinotyöntekijälle on osoittautunut entistäkin ilmeisemmäksi ja niin koronakriisistä nouseminen kuin innovatiivinen elinkeinoelämän ja kuntien elinvoiman tukeminen toimintaympäristön murroksen äärellä vaatii uudenlaisia panostuksia niin Multialla kuin Petäjävedellä. Tehtävän järjestämiseen pyritään hakemaan myös hankerahoitusta, mutta mikäli rahoitusta ei saada, rahoittavat kunnat tehtävän itse. Petäjäveden osalta tehtävä on suoraa jatkoa ”Elinvoimatehtävän uudelleen järjestäminen Petäjävedellä” AIKO-hankkeelle.

"Yhteinen elinvoimapäällikkö Multian kunnan kanssa on Petäjäveden Pelikirjan mukainen luova kokeilu joka palvelee monin tavoin kuntastrategiamme yritysystävällisyystavoitteita. Tällä hetkellä olemme Keski-Suomen hännillä niin työpaikkaomavaraisuudessa kuin yrittäjien tyytyväisyyttä koskevissa mittauksissa. Kuntaparina toteutettava virka on kustannustehokas ratkaisu ja vastaa niin yrittäjien kuin molempien kuntien tarpeisiin. Huonosta kuntataloustilanteesta nouseminen vaatii myös yhteisöverotuottojen nousua ja se ei tapahdu ilman riittäviä panostuksia yritysten houkutteluun ja tukemiseen sekä esimerkiksi yritystonttien markkinointiin. " toteaa kunnanjohtaja Eero Vainio.

Elinkeinoyhteistyön pääperiaatteena on, että Petäjäveden ja Multian kunnan rekrytoivat yhdessä henkilöresurssin elinkeino- ja kuntakehittämispalveluiden järjestämiseksi. Kustannukset ja työaika jaetaan samassa suhteessa: Petäjävedelle 60 % ja Multialle 40 %. Perustettavan viran nimike on elinvoimapäällikkö. Vastuukuntana virkasuhteen osalta toimii Petäjäveden kunta. Virka julistetaan haettavaksi 1.7.2020 alkaen ja haku päättyy 9.8.2020.

Pitkälänvuoren tuulivoimahankkeen kaavoituksen käynnistämissopimus

Pitkälänvuoren tuulivoimahankkeessa on laadittu kaavaluonnos, joka on ollut nähtävillä 15.9.2016 – 14.10.2016 välisenä aikana. Tuulivoimayleiskaavan kaava-aluerajaus on muuttunut käynnistämissopimuksessa esitetystä aluerajauksesta. Myös kaavahankkeen tavoitteet ovat muuttuneet tuulivoimapuiston kokonaistehon osalta. Uudella sopimuksella on myös tarkennettava kaavoituksen kustannusvastuita. Kaavatyön käynnistämisen jälkeen Petäjäveden kunnan aluearkkitehtitoiminta on muuttunut, joka tulee myös huomioida sopimuksessa. Edellä mainituista syistä käynnistämissopimus on tarpeen korvata uudella sopimuksella, jonka kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan. Sopimusta tarkennetaan tarvittaessa YVA-menettelyn myötä.

Kuntalais- ja kuntapäättäjätutkimukset 2020

Petäjävesi on mukana Kuntaliiton laajassa kyselyssä, jolla selvitetään kuntalaisten ja kuntapäättäjien suhtautumista kuntiin.

Kuntalaistutkimuksen avulla kartoitetaan kuntalaisten asenteita ja osallistumista kunnissa. Nyt toteutettava kysely on yksi laajimmista kuntalaisten näkemyksiä kartoittavista selvityksistä. Kuntaliitto on toteuttanut vastaavia ja vastaavan laajuisia kuntalaiskyselyitä säännöllisesti aina 1990-luvulta lähtien. Viimeisimmät kuntalaiskyselyt toteutettiin osana ARTTU2-tutkimusohjelmaa vuosina 2015 ja 2017. Kysely tarjoaa kunnille tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi ja toiminnan kehittämiseksi. Ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa alkusyksyllä 2020. Kysely lähetetään Väestörekisterikeskuksen otoksen mukaisesti kaikkiaan 30 500 täysi-ikäiselle kuntalaiselle. Kuntakohtaiset otokset vaihtelevat 300:sta 2 000 henkilöön.

Kuntapäättäjätutkimus on tutkimuskuntien valtuustoille ja hallituksille, lautakuntien puheenjohtajille ja johtoryhmien jäsenille kohdistuva kyselytutkimus. Tutkimus on jatkoa vuodesta 1995 alkaen tehdyille vastaaville kyselytutkimuksille. Kartoitettavana on mm. kunnan elinvoimaan, talouteen, kehittämiseen, johtamiseen, päätöksentekoon ja luottamushenkilötoimintaan liittyvät kyselyt. Kysely toteutetaan syksyllä 2020.

Kunnanhallitus merkitsi kyselyt tiedokseen.

Talouden tasapainotukseen liittyvien yhteistoimintaneuvottelujen tilanne

Kunnanhallitus päätti 4.11.2019 välttämättömänä osana talouden tasapainotustoimenpiteitä käynnistää taloudellisin ja tuotannollisin perustein koko kunnan henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksissaan 11.11.2019 ja 25.11.2019 ja neuvotteluissa sovittu henkilöstön tehtävänkuvien läpikäyminen on toteutettu alkuvuoden aikana. Kehityskeskustelujen ja tehtävänkuvien läpikäymisen perusteella laaditaan koko kunnan henkilöstön kattava henkilöstösuunnitelma vähintään talousarvion suunnitelmavuosiksi.

Talouden tasapainottamiseksi käynnistettyjä yhteistoimintaneuvotteluja on jatkettu yhteistyötoimikunnassa. Yt-toimikunta on kokoontunut 20.5.2020 ja 28.5.2020 ja kokouksissa on käsitelty talouden tasapainottamisohjelmaa ja siihen sisältyviä henkilöstötoimenpiteitä ja -vaikutuksia. Henkilöstön edustajat ovat toimittaneet kannanotot talouden tasapainottamisohjelmaan, jotka on käsitelty oheismateriaalina ohjelman ohessa kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Talousarvioon ja -suunnitelmaan 2020-2022 sisältyviä henkilöstötoimenpiteitä on käsitelty jo aiemmin yt-neuvotteluissa.

Talouden tasapainotusohjelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.6.2020 ja ohjelma sisältää useita toimenpiteitä, joilla on vaikutusta henkilöstön asemaan. Tasapainotusohjelman hyväksymisen jälkeen ohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden täytäntöönpano suunnitellaan, vastuutetaan ja aikataulutetaan. Ohjelman pohjalta laaditaan v. 2021 talousarvion raami, joka on tarkoitus tuoda kunnanhallituksen käsittelyyn elokuussa. Täten yhteistoimintaneuvotteluja on myös tarpeen jatkaa ja seuraava yt-toimikunnan kokous on sovittu pidettäväksi 20.8.2020.

Lähihoitajan toimien ja erityisluokanopettajan viran täyttöluvat

Vanhuspalveluissa on vapautunut kaksi lähihoitajan toimea ja opetuksen palveluissa YPRI-luokan erityisluokanopettajan virka. Kunnanhallitus päätti myöntää kaksi lähihoitajan toimien täyttölupaa, toinen 1.7.2020 alkaen ja toinen 1.8.2020 alkaen sekä erityisluokanopettajan viran täyttöluvan. Vanhuspalveluissaa siakasturvallisuuden ja työhyvinvoinnin turvaamiseksi sekä asiakkaiden vaativan hoitoisuuden vuoksi toimien täyttäminen on toiminnan kannalta välttämätöntä. Lisäksi toiminnan tulee täyttää niistä asetetut valtakunnalliset suositukset ja säädökset. YPRI-luokan erityisluokanopettajan virkaa ei ole mahdollista muuttuneessa tilanteessa täyttää sisäisin järjestelyin ja luokan toiminnan kannalta viran täyttäminen on välttämätöntä.

Kunnanhallituksen pöytäkirja on kokonaisuudessaan luettavissa kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://ktweb.petajavesi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek.htm.

Lisätietoja:
kunnanjohtaja Eero Vainio, puh. 041 449 3002, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
hallintojohtaja Anni Hakala, puh. 040 735 6560, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok