FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto palvelee ajanvarauksella  014 2673 000 ark. klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ajanvarauksella  014 2673 000 ark. klo 9 - 14

Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Petäjäveden kunnanhallituksen 28.9.2020 päätöksiä

Kunnanjohtajan viran täyttäminen

Kunnanjohtaja Eero Vainio on siirtymässä muihin tehtäviin ja on irtisanoutunut Petäjäveden kunnanjohtajan virasta siten, että hänen virkasuhteensa kuntaan päättyy 8.11.2020.

Kunnanhallitus päätti julistaa Petäjäveden kunnanjohtajan viran haettavaksi. Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana virkana. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnanjohtajan kelpoisuusvaatimuksiksi vahvistetaan ylempi korkeakoulututkinto ja käytännön perehtyneisyys kunnallishallintoon. Kunnanhallitus päätti, että kunnanjohtajan virkaa hakevalta edellytetään johtamis-osaamista ja -kokemusta. Kunnanjohtajan virassa arvostetaan hakijan elinkeinoelämän tuntemusta, kuntahallinnon ja -talouden tuntemusta, strategista kehittämistaitoa, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä kielitaitoa. Kelpoisuusehdoista päätetään kunnanvaltuustossa 5.10.2020 ja virka tulee haettavaksi tämän jälkeen. Hakuaika päättyy 9.11.2020 klo 15.00.

Kunnanhallitus päätti, että hallintojohtaja Anni Hakala hoitaa 10.-30.9.2020 ja 8.10.2020 alkaen omien virkatehtävien lisäksi kunnanjohtajan virkaa siihen saakka, kunnes uusi kunnanjohtaja ottaa viran vastaan.

Lisäksi kunnanhallitus päätti kunnanjohtajan irtisanoutumisen myötä esittää valtuustolle yhtiökokousedustajien nimeämisten päivityksiä ja päätti nimetä Vaasa-Seinäjoki-Jyväskylä liikennekäytävän kehittämisryhmän edustajaksi kunnanjohtajan tilalle teknisen johtajan sekä päivitti konsernijohtamisen palvelualueen laskujen hyväksyjät.

Osallistuminen Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen pilottihankkeeseen

Petäjäveden vanhan kirkon kolmivuotinen matkailu- ja kulttuuripalveluhanke käynnistyi huhtikuun alussa 2018 ja hankepäällikkö aloitti tehtävässään kesäkuussa 2018. Hankkeen on määrä kestää vuoden 2021 maaliskuun loppuun. Hankkeen jatkoksi on selvitetty erilaisia vaihtoehtoja, joissa Petäjäveden vanhan kirkon säätiö toimisi hankkeen hallinnoijana.

Petäjäveden vanhan kirkon säätiössä on valmisteltu hankehakemus-luonnos Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen pilottihankkeesta 1.1.2021-31.12.2021. Pilottihankkeella halutaan tukea Petäjäveden vanhan kirkon ja Struven kolmiomittausketjun kiinnostavuutta ja vaikuttavuutta, kehittää kohteista jaettavan maailmanperintötiedon saatavuutta ja vahvistaa keskisuomalaisten maailmanperintökohteiden yhteistyötä.  Hankkeen tavoitteena on pilotoida Keski-Suomen maailmanperintö-keskuskonseptia kesä-elokuussa 2021. Pilotoinnilla tavoitellaan kävijäkokemuksia, joita voidaan hyödyntää lopullisen ratkaisun suunnittelussa. Pilotoinnilla haetaan samalla huomiota rakennushankkeelle.

Pilottiratkaisu sijoittuu joko Petäjävedelle erikseen vuokrattavaan konttiratkaisuun tai Jyväskylään vuokratiloihin kesä-elokuussa. Pilotointi koostuu maailmanperintökeskuspilotin suunnittelusta ja toteutuksesta sisältäen muiden muassa pienimuotoisen maailmanperintökeskukseen suunnitellun näyttelyn demonstroimisen, maailmanperintötiedon kokoamista ja jakamista uudella tavalla kohteista, kävijäkyselyitä, verkostoitumista ja yhteistyömallien testausta. Samalla hankkeessa edistetään maailmanperintökeskuksen rakentamisen toteutumista ja etsitään maailmaperintökeskukselle yhä enemmän tukijoita maailmanperintökohteiden kiinnostavuutta vahvistamalla.

Hankkeeseen haetaan kunnan lisäksi rahoitusta Museovirastolta, Kirkkohallitukselta ja Petäjäveden seurakunnalta. Maanmittauslaitos ja Petäjäveden Vanhan kirkon säätiö rahoittavat osaltaan hanketta.

Kunnanhallitus päätti, että Petäjäveden kunta osallistuu pilottihankkeeseen ensi vuonna 5.000 euron maksuosuudella, mikäli Kirkkohallituksen ja Museoviraston rahoitus toteutuu.

Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2020

Kunnan talouden ja toiminnan toteutumisesta on laadittu osavuosikatsaus elokuun lopun tilanteessa. Kunnan oma toiminta ja käyttötalous ovat toteutumassa pääosin suunnitellun mukaisesti. Muutoksia on tullut erityisesti verotuloennusteeseen ja valtionosuuksiin.

Verotulot ovat kertyneet elokuun loppuun mennessä talousarviossa arvioidun mukaisesti, mutta koronaepidemista johtuen verotulojen kertymä jäisi v. 2020 osalta noin 192.000 euroa heikommaksi. Vastaavasti valtionosuudet ovat kertyneet talousarviossa arvioitua paremmin, sillä koronakriisistä aiheutuvia verotulomenetyksiä ja kustannuksia kompensoidaan valtion kuntatalouden tukipaketilla. Petäjäveden valtionosuudet, verotulomenetysten korvaus ja kompensaatio ovat kokonaisuudessaan vuodelle 2020 tämänhetkisen tiedon mukaisesti 11,3 milj. euroa, kun talousarviossa valtionosuuksien oli arvioitu olevan yhteensä 10,6 milj. euroa. Kunta on myös hakenut yhteensä 2,4 milj. euroa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta. Päätös harkinnanvaraisten valtionosuuksien korotusten myöntämisestä on odotettavissa marraskuun puolivälissä ja maksatus saajille joulu-kuussa 2020.

Kunnan oman toiminnan toimintakulut ovat toteutuneet jopa hieman talousarviossa arvioitua alhaisempina. Vastaavasti toimintatuotoissa jäädään talousarviosta koronaepidemian vaikutusten myötä.

Tämän hetkisen tilinpäätösennusteen mukaisesti talous toteutuisi vuonna 2020 alkuperäistä talousarviota hieman paremmin ollen n. -800.000 euroa alijäämäinen, kun alkuperäinen talousarvio oli -999.671 euroa alijäämäinen. Käyttötalouteen ei esitetä muutoksia osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä.

Vuoden 2020 investointihankkeista on toteutunut vain pieni osa ja merkittäviä investointihankkeita jää tämän vuoden aikana toteutumatta. Investointien osalta investointimäärärahaa on valtuuston päätöksellä siirretty Palvalahden vesi- ja viemäriverkoston rakentamisesta Kytöharjun vedenottamon rakentamiseen. Lisäksi valtuusto on myöntänyt lisäinvestointimäärärahat Olkkolan lähiliikuntapuiston sekä taloushallinnon uuden tietokannan perustamiseen. Investointimäärärahoihin esitetään muutoksia osavuosikatsauksen yhteydessä, joilla vastaavasti voidaan pienentää ensi vuoden investointiohjelman määrärahapaineita.

Kunnanvaltuusto käsittelee osavuosikatsauksen ja investointiohjelmaan esitetyt muutokset kokouksessaan 5.10.2020.

Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n saneerausohjelmaehdotuksen käsittely

Keski-Suomen Verkkoholding Oy päätti 6.3.2020 järjestetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessaan tehdä hakemuksen yrityksen saneerauksesta annetussa laissa tarkoitetun menettelyn aloittamisesta. Petäjäveden kunnanhallitus puolsi KSVH Oy:n saneerausmenettelyn aloittamista kokouksessaan 20.4.2020 § 81. Pohjanmaan käräjäoikeus antoi päätöksensä saneerausmenettelyn aloittamisesta 6.5.2020 ja hyväksyi menettelyn käynnistämisen. Saneerausmenettelyn selvittäjäksi määrättiin asianajaja Jussi Laakkonen.

Saneerausohjelmaehdotuksesta järjestettiin omistajakuntien valtuutetuille keskustelu- ja infotilaisuus Petäjävedellä 27.8.2020. Keskustelu-tilaisuuden materiaali on jaettu valtuutetuille.

Selvittäjä on 1.9.2020 toimittanut Pohjanmaan käräjäoikeudelle ehdotuksensa saneerausohjelmaksi. Käräjäoikeus varaa asianosaisille ti-laisuuden saneerausvelkoja koskevien väitteiden esittämiseen ja toisaalta ohjelmaehdotusta koskevien lausumien antamiseen.

Asiaan osallisille on varattu tilaisuus yrityksen saneerauksesta annetun lain 74 §:n mukaisesti 22.9.2020 mennessä ilmoittaa selvittäjälle kirjallisesti ohjelmaehdotuksessa tarkoitettuja saatavia koskevat väitteet. Petäjäveden kunnan saatavat on huomioitu saneerausohjelma-ehdotuksessa, eikä kunnalla ollut täten aihetta väitteen jättämiseen.

Lisäksi asiaan osallisilla on viimeistään 2.10.2020 mennessä tilaisuus antaa käräjäoikeudelle yrityssaneerauslain 72 §:n mukainen kirjallinen lausuma saneerausohjelmaehdotuksesta. Jos pyydettyä lausumaa ei ole annettu, asia voidaan käsitellä ja ratkaista siitä huolimatta. Mahdollisten lausumien tarkoituksena on saada asianosaisten mielipiteet ohjelmaehdotuksen mukaisista saneeraustoimenpiteistä. Lausu-massa voidaan esittää myös kannanotto esitetystä väitteestä.

Kunnanhallitus totesi, että Petäjäveden kunnan saatavat on huomioitu saneerausohjelmaehdotuksessa, joten sillä ei ole huomauttamista ehdotukseen.

Kuhmoisten kunnan peruspääoman lunastaminen Keski-Suomen liitolta

Kuhmoisten kunta siirtyy Pirkanmaan maakuntaan 1.1.2021 alkaen ja eroaa Keski-Suomen liiton jäsenyydestä. Keski-Suomen liiton perus-sopimuksen 29 §:n mukaan ”Mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, sille suoritetaan yhtymävaltuuston päätöksellä kunnan osuus peruspääomasta tai osa siitä. Mikäli muut kunnat eivät lunasta eroavan jäsenkunnan pääomaosuutta, alennetaan peruspääomaa. Korvaus peruspääomaosuudesta suoritetaan tasasuuruisina erinä kolmen (3) vuoden aikana eron voimaantulosta lukien.

Kunnanhallitus päätti, että Petäjäveden kunta ei ole halukas lunastamaan itselleen Kuhmoisten kunnan peruspääomaosuutta. Samalla kunnanhallitus ilmoitti suostumuksensa siihen, että mikäli mikään kunnista ei lunasta Kuhmoisten peruspääomaosuutta, voidaan peruspääoman osuus 4.542,81 maksaa Kuhmoisille takaisin yhtenä eränä.

Petäjäveden kunnan henkilöstön matkustusohje

Kunnanhallituksen 3.8.2020 päätöksen mukaisesti kuntaan on laadittu erillinen matkustusohje, jossa määritellään työntekijöiden ja viranhaltijoiden matkustuskäytännöt ja samalla varmistetaan matkojen kustannustehokkuus.  Matkustusohjetta ovat laatineet yhteistyössä palvelusihteeri ja hallintojohtaja. Matkustusohjeluonnosta on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 2.9.2020 ja esimiesfoorumissa 16.9.2020, joista saadut kommentit on huomioitu ohjeen laatimisessa.

Kunnanhallitus hyväksyi matkustusohjeen liitteen mukaisesti. Ohje on voimassa 1.10.2020 alkaen.

Perusturvajohtajan viran täyttäminen

Petäjäveden perusturvajohtajan virka oli haettavana 31.8.-13.9.2020. Virkaan tuli yhteensä 14 hakemusta. Valintaryhmä valitsi haastateltaviksi seuraavat hakijat: Timo Itäpuisto, Riina Kinnunen, Annukka Niemi ja Tarja Rossinen. Haastattelut pidettiin 23.-24.9.2020. Valintaryhmä esitti kunnanhallitukselle yksimielisesti YTM Tarja Rossista perusturvajohtajan virkaan ja kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Tarja Rossisen vahvuuksia ovat laaja-alainen kokemus ja näkemys kunnan perusturvajohtajan tehtäväalueesta, tehtävään soveltuva koulutus ja sosiaalityöntekijän pätevyys, esimies- ja johtamiskokemus sekä työyhteisöön ja työtehtävään hyvin istuva persoona.

Kunnanjohtajan matkalasku- ja luottokorttiepäselvyydet / työnjohdolliset toimenpiteet

Kunnanjohtajan matkalaskuissa ja luottokorttiveloituksissa aiemmin huomattuihin epäselvyyksiin liittyen kunnanhallitus päätti työnjohdollisista toimenpiteistä ja päätti antaa kunnanjohtaja Eero Vainiolle kirjallisen varoituksen asiasta johtuen. Kunnanjohtaja on laiminlyönyt virkavelvollisuuksiaan tekemällä matkalaskut useamman vuoden toistuvasti huolimattomasti ja viiveellä. Kunnanjohtajalle ei ole voinut olla epäselvää, että samasta työmatkasta ei voi laskuttaa sekä luottokorttiostoa että kilometrikorvauksia. Kunnanhallituksen näkemyksen mukaan kunnanjohtajalle tulee määrätä seuraamus tästä toiminnasta. Se, että menettely on ollut mahdollista koska laskujen tarkastajat ovat eri henkilöt, ei poista moitetta kunnanjohtajan toiminnasta. Matkalaskujen tarkastamiskäytäntöihin on tehty prosessin myötä tarkennuksia. Lähtökohtaisesti erheellisen laskun laatija on kuitenkin pidettävä vastuussa omasta toiminnastaan.

Lisäksi kunnanhallitus on 14.9.2020 päättänyt periä takaisin hänelle perusteettomasti maksettuja korvauksia yhteensä 1948,52 euroa.

Kunnanhallituksen pöytäkirja julkaistaan kokonaisuudessaan ke 30.9.2020.

Lisätietoja: kunnanhallituksen puheenjohtaja Hanna Hautamäki, puh. 050 414 7275, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok