FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto palvelee ajanvarauksella  014 2673 000 ark. klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ajanvarauksella  014 2673 000 ark. klo 9 - 14

Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Tiedote 20.10.2020

Petäjäveden kunnanhallituksen 19.10.2020 päätöksiä

Petäjäveden kunnan lausunto Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 laadinnan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Keski-Suomen liitto on aloittanut maakuntakaavan 2040 laadinnan ja kaavahankkeen vireilletuloaineistosta on pyydetty kunnittain palautetta. Päivitys koskee Keski-Suomen voimassa olevaa maakuntakaavaa ja koko Keski-Suomen maakunnan aluetta, Kuhmoinen pois lukien. Kaavasta käytetään nimeä Keski-Suomen maakuntakaava 2040. Maakuntakaava päivitetään rullaavan maakuntakaavoituksen periaatteiden mukaisesti, missä voimassa olevaa maakuntakaavaa muutetaan kertyneiden muutostarpeiden mukaisesti. Vireilletulovaiheessa muutostarpeet liittyvät seudullisesti merkittävään tuulivoimatuotantoon, liikenteeseen ja hyvinvoinnin aluerakenteeseen.

Petäjäveden kunnanhallitus totesi lausuntonaan Maakuntakaava 2040 hankkeesta seuraavaa: Keski-Suomen liiton maakuntakaava 2040 -hanke on tärkeä koko maakunnan kannalta. Maakuntakaavan 2040 teemat, muutostarpeet ja tavoitteet (koskien seudullisesti merkittävää tuulivoimatuotantoa, maakunnan liikennejärjestelmää ja hyvinvoinnin aluerakennetta) ovat ajankohtaisia ja hyvin valittuja. Petäjäveden kunnalla ei ole muutos- tai täydennysvaatimuksia maakuntakaavan 2040 vireilletuloaineiston osalta.

Pitkälänvuoren tuulivoimahanke: rakennuskielto MRL 38 §:n mukaisesti

Kunnanhallitus päätti asettaa Pitkälänvuoren tuulivoimaosayleiskaava-alueen MRL:n 38 §:n mukaisesti rakennuskieltoon kaavan lainvoimaiseksi tuloon saakka kuitenkin enintään viideksi vuodeksi.

Ennen rakennusluvan myöntämistä rakennuskieltoalueelle tulee hakea rakennuskiellosta poikkeamista, jossa selvitetään voiko rakennusluvan myöntäminen aiheuttaa toteutuessaan haittaa kaavoitukselle. Päätös kohdistuu välittömästi kaavan suunnittelualueen maanomistajiin sekä tuulivoimayrittäjiin.

Rakennuskiellon tavoitteena on varmistaa alueen säilyminen muuttumattomana Pitkälänvuoren tuulivoimahankkeen suunnittelun ajan mm. estämällä kaavoitusta vaikeuttavien rakennuslupien myöntäminen alueelle.

Petäjäveden kunnan sitoutuminen Vesuri-ryhmä ry:n maaseudun kehittämisohjelmaan ja kuntarahoitusosuuteen ohjelmakaudella 2021-2027

Kunnanhallitus päätti, että Petäjäveden kunta sitoutuu Vesuri-ryhmä ry:n LEADER-ohjelmaan ja ohjelmakauden 2021-2027 kuntarahoitus-osuuteen 15.280 euroa/vuosi (4 euroa/asukas/vuosi).

Vesuri-ryhmä ry on Jämsän, Keuruun, Kuhmoisten, Multian ja Petäjäveden kuntien alueella toimiva, vuonna 1997 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on kannustaa maaseudun ihmisiä kehittämään omaa toimintaympäristöään, lisäämään sen viihtyisyyttä ja houkuttavuutta, parantamaan yritystoiminnan edellytyksiä sekä lisäämään yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä. Vesuri-ryhmä rahoittaa yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa edistäviä hankkeita sekä yritystukia. Leader-rahoituksella voidaan tukea mm. yritysten kehittämistä ja investointeja, kylien elinvoimaisuutta, harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa.

Petäjävedellä ohjelmakaudella 2014-2020 toteutuneita Vesuri-ryhmän rahoittamia hankkeita ovat mm. Ylä-Kintauden kylätalo monipuoliseksi liikuntatilaksi, Koivikko kuntoon, Pumptrack rata, Tupamäen kylätalon kattoremontti, Leikkikenttä Aamumaa ja Petäjäveden Olkkolan asuinalueen liikuntapuisto.

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen

Kunnanhallitus hyväksyi kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen Jyväskylän alueen ympäristöterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä. Yhteistoimintasopimus on uudistettu keväällä ja kesällä 2020 kuntien välisissä neuvotteluissa. Uudistetussa sopimuksessa eläinlääkinnän kustannusten jako (pieneläinpäivystystä lukuun ottamatta) muutetaan suoriteperusteiseksi ja sopimukseen lisätään kerran vuodessa pidettävät osapuolten väliset seurantakokoukset. Näiden muutosten lisäksi Äänekosken kaupunki on mukana sopimuksessa uutena sopijaosapuolena 1.1.2021 alkaen. Sopimuksen muut osapuolet ovat vastuukuntana Jyväskylän kaupunki ja sopijakuntina Hankasalmen kunta, Joutsan kunta, Luhangan kunta, Multian kunta, Muuramen kunta, Petäjäveden kunta, Toivakan kunta ja Uuraisten kunta. Uusi sopimus tulee voimaan 1.1.2021.

Petäjäveden kunnan lausunto maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2021

Jämsä, Keuruu, Kuhmoinen, Multia, Mänttä-Vilppula, Petäjävesi, Ruovesi ja Virrat muodostavat maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen, johon sisältyy tukihallintoyksikkö ja maaseudun kehittämisyksikkö. Isäntäkuntana toimii Keuruun kaupunki. Petäjäveden kunnan maksuosuus v. 2021 maaseutuhallinnosta on kokonaisuudessaan 45.897 euroa pitäen sisällään tukihallinnon sekä kehittämisyksikön kustannukset. Kunnanhallitus päätti, ettei sillä ole huomautettavaa vuoden 2021 maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen talousarvioon eikä toimintasuunnitelmaan.

Petäjäveden kunnan lausunto: talousvesilupa vedenottamolle, Kuohu Artesian Waters Oy

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Petäjäveden kunnan lausuntoa talousvesilupaan Kuohu Artesian Waters Oy:n vedenottamolle Petäjäveden Kaistinmäelle. Kunnanhallitus totesi lausuntonaan seuraavaa:

Toimija hakee lupaa vedenottamolle ja sen kaupalliselle toiminalle, vedenpullottamolle. Alueella on aikaisemmin toiminut pienmuotoista vedenottamista vastaavanlaiseen toimintaan. Nykyinen yritys on neuvotellut Petäjäveden kunnan vesilaitoksen kanssa alueen viemärijärjestelmän rakentamisesta, samassa yhteydessä on käyty keskusteluja myös mahdollisesta puhtaan veden tuottamisesta vesilaitoksen toimintaan mahdollisissa kriisitilanteissa tulevaisuudessa. Yrityksen kanssa voidaan sopia varavedenjakelu, joka mahdollistaa alueen vedentuotannon toimivuuden ongelmatilanteissa. Täten toiminnalla on myös suuri arvo myös ei-kaupallisesta näkökulmasta sekä luonnonvaran hyödyntämiseksi yhteiskunnan hyväksi ongelmatilanteissa.

Yrityksen kanssa neuvoteltava teollisuusviemärisopimus tuo lisäarvoa myös pohjavesialueen muille kiinteistöille, mikä mahdollistaa heidän liittymisen viemäriverkoston piiriin. Tämä tuo alueen kiinteistöille taloudellisen ja ympäristöystävällisen toimintamallin. Mikäli Kuohu Artesian Waters Oy:n vedenottamon lupa ei toteudu, niin alueen viemäriverkoston laajennus ei ole kunnalle taloudellisesti kannattavaa.

Petäjäveden kunnan näkemyksen mukaan Kuohu Artesian Waters Oy:n toiminnan toteutuminen ja talousvesiluvan myöntäminen toimintaan on kannatettavaa sekä edellä mainittujen vedenhankinta- ja ympäristönäkökulmien vuoksi, mutta myös yritystoiminnan myötä alueelle mahdollisesti muodostuvien työpaikkojen johdosta.

Lupalautakunta käsittelee asiaa ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnon osalta kokouksessaan 21.10.2020.

Kunnanjohtajan irtisanoutuminen / Päättämissopimus

Kunnanjohtaja Eero Vainio on irtisanoutunut 9.9.2020 päivätyllä ilmoituksella kunnanjohtajan virasta siten, että hänen virkasuhteensa Petäjäveden kuntaan päättyy 8.11.2020.

Kunnanjohtajan ja Petäjäveden kunnan välillä on laadittu päättämissopimus, jonka tarkoituksena on sopia kunnanjohtajan virkasuhteeseen ja sen lakkaamiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä lain, virkaehtosopimuksen ja hyvän hallintokäytännön edellyttämällä tavalla.

Kunnanjohtajalta on kunnanhallituksen aiemman päätöksen 14.9.2020 § 176 mukaisesti peritty liikaa maksettuja kilometrikorvauksia vuosilta 2017-2019 yhteensä 1.348,02 euroa. Päättämissopimuksen valmistelun yhteydessä kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja ovat sopineet täydennetyn selvityksen perusteella matkakorvaushakemuksien korjaamisesta kunnanjohtajan vuosien 2017-2019 aikana tekemien neljän matkan osalta, joissa toinen suunta matkasta on maksettu kunnan luottokortilla ja toinen suunta on ollut korvaamatta. Kunnanjohtajalle korvataan näiden neljän matkan osalta kunnanhallituksen puheenjohtajan hyväksynnän mukaisesti kilometrikorvauksia yhteensä 536,98 euroa.

Perusturvajohtajan ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen ja Seututerveyskeskuksen johtokunnan varajäsenen nimeäminen

Kunnanhallitus on valinnut 28.9.2020 § 194 perusturvajohtajan virkaan Tarja Rossisen. Rossinen on aloittanut virassa 12.10.2020. Kunnanhallitus vahvisti ehdollisen valintapäätöksen sekä esitti Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitukselle Keski-Suomen seututerveyskeskuksen johtokuntaan varajäseneksi Petäjäveden kunnasta perusturvajohtaja Tarja Rossista. Aiemmin kunnan edustajana on toiminut kunnanjohtaja Eero Vainio.

Perheoikeudellisten palvelujen järjestäminen maakunnallisesti

Perheoikeudellisten palvelujen keskitettyä maakunnallista järjestämismallia on valmisteltu siten, että Jyväskylän kaupunki toimii mallin vastuukuntana. Keski-Suomen kunnat Jämsää ja Kuhmoista lukuunottamatta ovat olleet mukana maakunnallisen mallin selvittämistyössä. Kunnanhallitus päätti, että Petäjäveden kunta siirtää perheoikeudellisten palvelujen järjestämisen 1.1.2021 alkaen maakunnalliseen yksikköön siten, että myös adoptioneuvonnan ja sosiaalihuoltolain mukaisten valvottujen tapaamisten järjestäminen siirretään maakunnalliseen yksikköön. Kunnassa ei ole maakunnalliseen yksikköön siirtyvää henkilökuntaa.

Lisäksi kunnanhallitus totesi, ettei sillä ole huomautettavaa Kintauden kevyenliikenteenväylän tiesuunnitelmaan, päätti esittää kunnanvaltuustolle Palvalahden yritystonttien kauppakirjamallin ja myyntiperusteiden sekä myyntihinnan (3,50 €/m²) vahvistamista sekä hyväksyi omalta osaltaan järjestämissuunnitelman terveys- ja sosiaalipalvelujen järjestämisestä ja tuotannosta Keski-Suomessa vuosina 2021-2023.

Kunnanhallituksen pöytäkirja on luettavissa kokonaisuudessaan kunnan verkkosivuilla www.petajavesi.fi.

Lisätietoja:
kunnanhallituksen puheenjohtaja Hanna Hautamäki, puh. 050 414 7275,
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
vs. kunnanjohtaja Anni Hakala, puh. 040 735 6560, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok