FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto palvelee ajanvarauksella  014 2673 000 ark. klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ajanvarauksella  014 2673 000 ark. klo 9 - 14

Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Tiedote 9.2.2021

Petäjäveden kunnanhallituksen 8.2.2021 päätöksiä

Rautakylän tiestön rakentamissopimus

Rautakylän yritysalueen tiestön suunnittelu on valmistunut keväällä 2020 ja tiestön toteuttamisesta on jatkettu neuvotteluja suunnittelun valmistumisen jälkeen. Neuvottelussa käytiin läpi sopimuksen sisältö ja rajapinnat. Neuvottelun tuloksena saatiin pohja sopimusluonnokselle, jonka kunnanhallitus hyväksyi kuntarakennelautakunnan esityksestä. Tiestön toteuttamiselle on varattu määrärahat kunnan investointiohjelmaan v. 2021-2022.

Maa- ja metsätilojen myyntiperusteet

Kunnanhallitus päätti maa- ja metsätilojen myyntiperusteet seuraavasti:

  • Kunnan metsä- ja maatiloja on mahdollista myydä, mikäli ne ovat pieniä, irrallaan muista tiloista eivätkä sijaitse strategisesti kunnan kannalta tärkeillä alueilla. Myytävät tilat ovat pääasiassa pieniä yksittäisiä tiloja.
  • Kunnan omistamien maa- ja metsäalueiden myynti tehdään metsä-suunnitelman mukaisesti julkisella tarjouskaupalla.
  • Yksittäisien kiinteistöjen myyntiä voidaan tehdä perustellusti kuntalain 130 §:n on säädetty menettelysäännöksien ehtojen mukaisesti.
  • Maa- ja metsätilojen vaihtoa on mahdollista tehdä vastikkeellisesti. Vaihdettavien metsätilojen arvon määrittely tulee tehdä kolmannen osapuolen toimesta summa-arvomenetelmällä tai vastaavalla.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan nimeäminen kuntavaalien 2021 toimittamista varten ja vaalien ulkomainonta

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021 ja äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00 – 20.00 välisen ajan. Ennakkoäänestysaika on kotimaassa 7.-13.4.2021. Kunnanhallitus nimesi kokouksessaan Kirkonkylän ja Kintauden äänestysalueiden vaalilautakunnat sekä vaalitoimikunnan laitosäänestyksen ja kotiäänestyksen toimittamiseen.

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että vaalien ulkomainonta aloitetaan Petäjävedellä Suomen Kuntaliiton suosituksen mukaisesti viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 31.3.2021.

Palvalahden teollisuustontin myyminen

Palvalahden teollisuusalueen ns. vanhalla alueella on myymättä yksi teollisuustontti. Tontin pinta-ala on muuttunut alueen asemakaavamuutoksen myötä, kun tontista on liitetty osuus tiealueen kääntöpaikkaa varten. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Palvalahden alueelta myydään tontti nähtävillä olleen kaavaluonnoksen mukaisesti.

Palvalahden uuden alueen tonttien markkinointi on käynnistymässä kevään 2021 aikana. Asiasta tiedotetaan myöhemmin lisää.

Valtuustoaloite ostolaskutietojen julkaisemiseksi

Tapio Kokkonen ja Hanna Hautamäki sekä 13 muuta valtuutettua ovat jättäneet valtuustoaloitteen ostolaskutietojen julkaisemiseksi. Valtuustoaloitteessa esitetään kunnan ostolaskujen julkaisemista avoimena datana.

Valtuustoaloitteessa todetaan, että kunnan päätöksenteon ja toiminta-tapojen avoimuudella rakennetaan parempaa luottamusta ja esitetään demokratian toteutumista niin kunnan päätöksenteossa, kuin käytännön toiminnassa. Julkisen sektorin kaiken tiedon pohjana on avoimuus. Jakamalla avoimesti tietoa tarjotaan eväitä veronmaksajien aktiivisuudelle ja lisätään heidän tietoisuuttaa julkisten varojen käytöstä ja mittasuhteista. Avoimuus parantaa kunnan mainetta, lisää luotta-musta päätöksentekoon ja virkamiesten toimintaan sekä mahdollistaa säästöjen syntymisen.

Kunnanhallitus päätti, että ostolaskutietojen julkaisu edistetään seuraavasti:

Kunnassa on käynnissä projekti uuden tietokannan perustamiseksi taloushallinnon ohjelmistoon. Kuntien talousraportointi muuttui v. 2021 alusta merkittävästi ja kunnat on velvoitettu jatkossa raportoimaan lähes reaaliaikaista tietoa Valtiokonttorille. Kunnat ja kuntayhtymät tuottavat ja raportoivat taloustietonsa yhdenmukaisessa ja vertailtavassa muodossa automatisoidulla mallilla, alkaen vuotta 2021 koskevista tiedoista.

Kunnan taloushallinnon ohjelmisto päivitettiin vuoden 2019 aikana uuteen versioon, mutta käytössä oli kuitenkin edelleen vanhat tilit ja tilikartta. Taloushallinnon ohjelmiston tilit ja tilikartat päivitettiin yhdenmukaisten standardien mukaisiksi, jotta raportointi voidaan toteuttaa jatkossa automatisoidulla mallilla. Samassa yhteydessä on muodostettu uusi asiakas- ja toimittajarekisteri sekä otettu käyttöön talousraportoinnin vaatimat uudet sektori- ja palveluluokat. Uusi tietokanta on otettu käyttöön v. 2021 alusta. Päivitysprojekti on ollut mittava ja se on osin käynnissä edelleen. Tietokannan päivityksen myötä ohjelmistosta saatava talousdata ei ole suoraan automaattisilla ajoilla verrannollinen historiatietoihin. Dataa kertyy v. 2021 alusta lähtien, joten vertailutietoa saadaan taas automaattiajoilla v. 2022 lähtien.

Kunnassa ei ole käytössä sellaista talouden seurannan järjestelmää, jolla saataisiin julkaistua reaaliaikaista tietoa johdolle tai kuntalaisille suoraan esitettävässä muodossa. Tämän järjestäminen on ensisijainen tavoite, jotta voidaan vahvistaa parempaa tiedolla johtamista ja taloustiedon reaaliaikaista raportointia mm. päätöksentekoon. Kunnassa on otettu käyttöön kattavasti Office365 järjestelmä ja Power BI-ohjelman avulla on mahdollista visualisoida ja havainnollistaa talousdataa luettavampaan muotoon ja julkaista sitä. Talousarviotavoitteiden mukaisesti tavoitteena on vuodelle 2021 vahvistaa mm. Office365 mahdollisuuksien hyödyntämistä entistä paremmin. Yleisemmän talousdatan julkaisun jälkeen myös ostolaskutietojen julkaisu voidaan toteuttaa jo olemassa olevia järjestelmiä hyödyntäen.

Tämänhetkisen arvion mukaan yleisen talousdatan julkaisemisen projekti voitaisiin toteuttaa v. 2021 aikana siten, että järjestelmä olisi käytettävissä v. 2022 alkupuolelta. Tämän jälkeen voitaisiin käynnistää ostolaskutietojen julkaisun projekti. Projekteille ei ole varattu talousarvioon määrärahoja, joten ne pyritään toteuttamaan nykyisillä resursseilla. Mikäli projektien toteuttaminen vaatii ulkopuolisen osaamisen hankkimista, on selvitettävä mahdollisten digiavustuksien tai muiden vastaavien saaminen projektien toteuttamiseksi.

Kirjanpitäjän viran lakkauttaminen ja kirjanpitäjän toimen täyttölupa

Kunnan kirjanpitäjä on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1.6.2021 alkaen.

Kirjanpitäjän tehtävän järjestämisvaihtoehtoja on selvitetty ja selvityksen perusteella kokonaistaloudellisesti edullisin ja kunnan muu henkilöstöresurssi ja tehtävien jaot huomioon ottaen paras järjestämisvaihtoehto on kirjanpitäjän tehtävän järjestäminen nykyisen mallin mukaisesti omana työnä. Kirjanpitäjän toimi on välttämätöntä täyttää, jotta kunnan kriittiset toiminnot pystytään järjestämään ja toiminnan jatkuvuus takaamaan. Konsernijohtamisen palvelualueelta on v. 2020 aikana lakkautettu laskentasihteerin virka ja ko. viran tehtävät on jaettu muun henkilöstön kesken.

Kirjanpitäjän vaihtuessa virka tulee muuttaa toimeksi ja toimi täyttää mahdollisimman pian, jotta uudelle henkilölle voidaan järjestää perehdytys ennen nykyisen kirjanpitäjän jäämistä vuosilomalle ennen eläköitymistä.

Kunnanhallitus päätti lakkauttaa kirjanpitäjän viran 31.5.2021 ja perusti kirjanpitäjän toimen ja myönsi täyttöluvan toimelle 29.3.2021 alkaen. Kunnanhallitus nimesi valintaryhmään kunnanhallituksen edustajana kunnanhallituksen puheenjohtaja Hanna Hautamäen. Muut valintaryhmän jäsenet ovat vt. kunnanjohtaja Anni Hakala, kirjanpitäjä Tarja Kervinen ja palvelusihteeri Jaana Nevanperä, joka toimii myös valintaryhmän sihteerinä. Kirjanpitäjän toimen valinnasta päättää vt. kunnanjohtaja valintatyöryhmän esityksestä.

Otto-oikeuden käyttäminen kuntarakennelautakunnan päätökseen 28.1.2021 § 10 "Tilojen ja autolämmityspaikkojen käyttö- ja vuokramaksut"

Kuntalain 92 § mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:

1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;

2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimenasioita;

3) 51 §:ssä tarkoitetuille kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat.

Kuntarakennelautakunta on 28.1.2021 § 10 tehnyt päätöksen tilojen ja autolämmityspaikkojen käyttö- ja vuokramaksuista.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja on päättänyt käyttää otto-oikeutta kuntarakennelautakunnan päätökseen 28.1.2021 § 10 ”Tilojen ja auto-lämmityspaikkojen käyttö- ja vuokramaksut” ja siirtää asian kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Kunnanhallitus päätti lähettää asian kuntarakennelautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi tilojen käyttö- ja vuokramaksujen osalta. Autojen lämmityspaikkamaksujen ja sähköautojen lataus- ja laskutusmenettelyn osalta kuntarakennelautakunnan päätös jää voimaan.

 

Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi konsernijohtamisen palvelualueen käyttösuunnitelman vuodelle 2021 ja kävi keskustelun kunnanjohtajan johtajasopimuksesta. Johtajasopimuksesta päätetään kunnanhallituksessa 8.3.2021 ja valtuustossa 15.3.2021.

Kunnanhallituksen pöytäkirja on luettavissa 10.2.2021 kokonaisuudessaan kunnan verkkosivuilla www.petajavesi.fi.

Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Anni Hakala, puh. 040 735 6560, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok