FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto avoinna ma-to 8-15, pe 8-14  014 2673 000 ark. klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ma-to 8-15, pe 8-14  014 2673 000 ark. klo 9 - 14

 Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Tiedote 14.9.2021

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

Kunnanhallitus käsitteli kesäkuun tilanteesta laaditun osavuosikatsauksen. Katsaus on vuoden toinen, kolmas katsaus laaditaan syyskuun lopun tilanteesta.

Kesäkuun lopun tilanteessa kunnan oma toiminta ja käyttötalous ovat toteutumassa pääosin suunnitellun mukaisesti. Muutoksia on tullut erityisesti verotuloennusteeseen ja valtionosuuksiin. Verotulot ovat kertyneet talousarviota paremmin toteuman ollessa 54,4 %. Elokuussa päivittyneen veroennustekehikon mukaisesti lisäys koko vuodelle on n. 737.000 euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.  Valtionosuudet ovat kertyneet talousarvion mukaisesti, mutta valtionosuuksia on toukokuussa päivitetyn laskelman mukaisesti kertymässä n. 176.000 euroa enemmän talousarvioon verrattuna. Valtionosuuksien määrään on lisätty vuodelle 2021 koronatuki testaukseen valtiovarainministeriön oikaisupäätöksen mukaisesti.

Kunnan toimintatuottojen kertymisessä on viivettä ja joidenkin toimialojen osalta toimintatuotoissa on huhti-/toukokuun tilanne. Toimintatuottojen toteuma on 43,3 %. Toimintatuottojen kertymään vaikuttaa loppuvuoden aikana voimaan tulleet asiakasmaksulakien muutokset, jotka vaikuttavat erityisesti vanhuspalvelujen ja varhaiskasvatuksen toimintatuottoihin niitä alentavasti. Mahdolliset talousarviomuutokset toimintatuottojen vähentymisestä johtuen tuodaan käsittelyyn syyskuun lopun tilanteesta laadittavan osavuosikatsauksen yhteydessä. Toimintakulut ovat toteutuneet pääosin talousarviossa arvioidusti toteuman ollessa 50,8 %.

Kesäkuun lopun tilanteessa tilikauden ylijäämä on 268.929 euroa, kun alkuperäinen talousarvio laadittiin -704.950 euroa alijäämäisenä. Kesäkuun lopun tilanteesta laaditun tilinpäätösennusteen mukaisesti tilikauden alijäämän ennuste on n. -570.000 euroa. Ennusteeseen liittyy epävarmuuksia erityisesti terveydenhuollon kustannuksiin ja koronakorvauksiin liittyen.

Investointiohjelmaan on ilmennyt tarvetta tehdä määrärahamuutoksia. Palvalahden infran rakentaminen jakautuu kahdelle vuodelle. Tälle vuodelle oli alun perin varattu tiestön rakentamiseen 500.000 euroa ja vesi- ja viemäriverkoston rakentamiseen 200.000 euroa. Koska rakentaminen alkaa vasta syksyn aikana, niin kustannukset eivät toteudu täysimääräisesti talousvuoden 2021 aikana. Palvalahden tiestön rakentamisen summaa esitetään laskettavaksi 350.000 euroon (-150.000e) ja vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen 100.000 euroon (-100 000e). Poistetut 250.000 euroa esitetään siirrettäväksi muihin investointikohteisiin seuraavalla tavalla: sivistyksen kiinteistöihin +85.000 euroa, sivistyksen laitteisiin +50.000 euroa, keittiöihin +15 000 euroa ja muihin kiinteistöihin +100 000 euroa. Sivistyksen kiinteistöt pitävät sisällään Kintauden koulun lämmitysjärjestelmän korjausta, kirjaston omatoimijärjestelmän vaatimia muutostöitä sekä yläaste/lukio osalta Masuunin ja ylioppilastilan muutostöitä. Sivistyksen laitteet pitää sisällään tietoteknisten laitteiden päivityksiä. Keittiöiden osalta päivitetään Kintauden koulun ja Petäjäkodin linjastoja. Muissa kiinteistöissä rahaa varataan kameravalvonnan uudistamiseen ja muiden kiinteistöjen mm. käsityökoulun muutostöihin.

Kunnanhallitus päätti esittää osavuosikatsauksen valtuuston hyväksyttäväksi ja esittää, että valtuusto hyväksyy osavuosikatsauksen yhteydessä esitetyt muutokset vuoden 2021 investointiohjelmaan. Valtuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 27.9.2021.

 

Petäjäveden kuntastrategia 2021-2025

Kuntastrategia on tarpeen päivittää uuden valtuustokauden alkamisen myötä. Petäjävedellä työstettiin uusi kuntastrategia edelliselle valtuustokaudelle 2017-2021. Strategian työstöön osallistettiin laajasti kuntapäättäjiä, kuntalaisia ja henkilöstöä sekä alueen järjestöjä, yhdistyksiä ja yrityksiä. Valtuustokauden vaihtumisen myötä uusi valtuusto on työstänyt strategian päivitystä kahdessa seminaarissa 31.8. ja 6.9. Seminaarien työskentelyn pohjalta päivitetty strategia on valmis lähetettäväksi päätöksentekokäsittelyyn.

Päivitetyn strategian neljä kärkeä ovat:

  • Olemme rohkeita
  • Keski-Suomen hyvinvoivin kunta
  • Yrittäjät ja yhteisöt ovat kumppaneitamme
  • Petäjävesi näkyy ja kuuluu

Jokaiselle kärjelle on määritetty strategiassa omat kärkitoimet. Strategian päivitys huomioidaan talousarvion valmistelussa ja talousarvioon kirjattavat tavoitteet laaditaan päivitetyn strategian pohjalta.

Kunnanhallitus hyväksyi strategian ja lähettää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi 27.9.2021 pidettävään kokoukseen.

 

Aster asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta

Kunnanhallitus totesi, ettei se saatavilla olevan valmisteluaineiston perusteella näe edellytyksiä tehdä Petäjäveden kuntaa sitovia päätösesityksiä asiassa. Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että käytettävissä olevan valmistelumateriaalin pohjalta ja asiakas- ja potilastietojärjestelmän kustannusarvion merkittävän muutoksen vuoksi Petäjäveden kunta ei valtuuta Keski-Suomen sairaanhoitopiiriä jatkamaan Aster asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa. Lopullisen päätöksen asiasta tekee 27.9.2021 kokoontuva kunnanvaltuusto.

Kunnanvaltuusto päätti keväällä 2019 liittyä mukaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja KL-kuntahankintojen yhteishankintaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän uudistamiseksi. Jo tällöin päätökseen kirjattiin, että mikäli hankinnan kustannukset nousevat ennakoidusta merkittävästi, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tulee keskeyttää hankintamenettely.

 

Sopimus maakunnallisesta 24/7 sosiaali- ja kriisipäivystyksestä

Petäjäveden kunnan virka-aikainen sosiaali- ja kriisipäivystys on hoidettu osana omaa sosiaalihuollon toimintaa. Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys on siirretty 1.1.2020 alkaen Jyväskylän kaupungille. Jyväskylän kaupunki on kuitenkin irtisanonut ko. sopimuksen päättymään 31.12.2021.

Uudella sopimuksella siirretään sosiaali- ja kriisipäivystyksen hoitaminen ja siihen liittyvä toimivalta viranomaispäätösten tekemiseen sopimuksessa mainituilta osin tilaajakunnalta Jyväskylän kaupungille ympärivuorokautisesti. Sopimus tulee voimaan 1.1.2022 ja on voimassa toistaiseksi. Maakunnallisen sosiaali- ja kriisipäivystyksen kustannukset jakautuvat siten, että Jyväskylän kaupunki maksaa kustannuksista vuosittain 59 % ja sopimuskunnat vuosittain 41 % asukaslukujensa suhteessa. Arvio kustannuksista vuodelle 2022 Petäjäveden kunnan osalta on n. 15.000 euroa.

Uudistuksen toteuttaminen edellyttää kunnilta myös Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry:n kriisikeskus Mobilen kriisityötä koskevan nykyisen sopimuksen irtisanomista vuoden 2021 loppuun. Tavoitteena on jatkaa järjestölähtöisen kriisityön tukemista myös vuonna 2022 uuteen toimintamalliin perustuen nykyistä pienemmillä resursseilla.

Kunnanhallitus päätti valtuuttaa kunnanjohtajan irtisanomaan voimassa olevan kriisityön avustussopimuksen ja hyväksyi sopimuksen maakunnallisesta ympärivuorokautisesta sosiaali- ja kriisipäivystyksestä.

 

Maanvuokraussopimus Elisa Oyj

Elisa Oyj on ilmoittanut halukkuutensa rakentaa Petäjäveden keskustaan uuden tukiasemamaston, jonka avulla yhtiö voisi tarjota 5G-yhteyden maston kattavuusalueelle. Elisa Oyj haluaa vuokrata mastoa varten Petäjäveden kunnalta noin 160 m2 määräalan Pappilanpellon alueelta osoitteesta Perätie 20. Vuokra-aika on 30 vuotta ja vuokra 30 vuoden ajalta 6.000 euroa. Kunnanhallitus hyväksyi maanvuokraussopimuksen. Maston rakentaminen edellyttää maanvuokrauksen ohella rakennuslupaa, joka käsitellään erikseen normaalissa rakennuslupamenettelyssä.

 

Hallintojohtajan sijaisuus 1.10.2021-31.1.2022

Hallintojohtaja Anni Hakalle on myönnetty opintovapaa ajalle 1.10.2021-31.1.2022. Kunnanhallitus päätti opintovapaan ajaksi määritettävistä tehtäväjärjestelyistä ja päätti nimetä Jaana Nevanperän ko. ajalle määräaikaiseen hallintopäällikön tehtävään. Hallintopäällikön tehtäviin kuuluvat kunnanhallituksen ja valtuuston valmistelu, pöytäkirjanpitäjänä toimiminen, päätösten täytäntöönpano sekä vastuu muista hallinnollisista asioista. Lisäksi tehtäviin kuuluvat henkilöstöhallinnon tehtävät, tietohallintoon ja viestintään liittyvät tehtävät sekä muut hallintojohtajan tehtävät erillisen tehtävänjaon mukaisesti. Varhaiskasvatusjohtaja Sanna Ruuth vastaa hallintojohtajan virkaan kuuluvasta lähiesimiestyöstä (hallintotiimin esimiestyö) sekä työterveysyhteistyöstä. Kunnanjohtaja Mikko Latvala vastaa hallintojohtajan virkaan kuuluvasta talousjohtamisen kokonaisuudesta, toimii kt-yhteyshenkilönä sekä keskusvaalilautakunnan sihteerinä. Lisäksi yksittäisiä tehtäviä jaetaan tarpeen mukaan muun henkilöstön kesken.

Kunnanhallitus päätti myös konsernijohtamisen palvelualueen laskujen hyväksymisestä tehtäväjärjestelyjen ajaksi.

 

Kunnan tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten nimeäminen kaudella 2021-2025

Valtuustokauden vaihtumisen myötä kunnan tytäryhtiöiden hallitukset tulee nimetä uudelleen. Kunnanhallitus nimesi yhtiöiden hallitukset seuraavasti:

Petäjäveden Tähtiasunnot Oy:

Alpo Kukkonen, Paula Vulli, Mika Kauppinen sekä varajäsenenä Jari Koskenranta

Kiinteistö Oy Petäjäveden Kuntala:

Alpo Kukkonen, Paula Vulli, Mika Kauppinen

Kiinteistö Oy Petäjäveden Ankkuri:

Saila Itkonen, Alpo Kukkonen

 

Sammakkokangas Oy:n hallituksen jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

Kunnanhallitus nimesi Petäjäveden kunnan edustajaksi Sammakkokangas Oy:n hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi teknisen johtajan Mika Kyrön ja varajäseneksi elinvoimapäällikkö Arto Kummalan kaudelle 2021-2025.

 

Vanhus- ja vammaisneuvostojen nimeäminen

Kunnanhallitus päätti vanhus- että vammaisneuvostojen nimeämisestä. Neuvostot nimettiin valtuustokaudelle 2021-2025 seuraavasti:

Vanhusneuvosto:

Hyvinvointilautakunnan edustajaksi Jari Koskenranta ja hänen varaedustajakseen Maarit Bendecon

Vanhusneuvoston sihteeriksi / yhteistyötä koordinoivaksi henkilöksi asumisyksikön esimies Anne Toivola-Mäkinen

Eläkeliiton edustajaksi Pirkko Saarinen

Kansalliset Seniorit edustajaksi Heikki Palola

Eläkkeensaajien edustajaksi Liisa Kiivanen

Veteraanijärjestön edustajaksi Eila Savolainen

Kunnanhallituksen edustajaksi Satu Kytölehto

Vammaisneuvosto:

Hyvinvointilautakunnan edustajaksi Tanja Roslöf ja hänen varaedustajakseen Mikko Humalamäki

Vammaisneuvoston sihteeriksi / yhteistyötä koordinoivaksi henkilöksi vammaispalveluiden sosiaaliohjaaja Jaana Palosaari

Kehitysvammaiset ry:n edustajaksi Niina Uutela

K-S Näkövammaiset ry:n edustajaksi Liisa Kiivanen

K-S Epilepsiayhdistys ry:n edustajaksi Marja Malmberg

Keski-Suomen Hengitysyhdistys ry:n edustajaksi Anja Riikonen

K-S Muistiyhdistyksen Petäjäveden alaosaston Muistikan edustajaksi Airi Lindholm

Petäjäveden seurakunnan edustajaksi Riikka Jussila

Keski-Suomen munuais- ja maksayhdistyksen edustajaksi Sirkka Palola

Kunnanhallituksen edustajaksi Satu Kytölehto

 

Täyttölupa, kuntatekniikan insinöörin virka

Kuntatekniikan insinööri on irtisanoutunut virastaan siten, että viimeiseksi työpäiväksi Petäjävedellä jäi 3.9.2021. Kunnanhallitus päätti kuntarakennelautakunnan ehdotuksesta myöntää kuntatekniikan insinöörin virkaan täyttöluvan 1.10.2021 lukien. Virka tulee haettavaksi hakuajalla 14.9.-30.9.2021.

Kunnanhallitus päätti muistaa Eemil Helanderia hienosta menestyksestä yleisurheilun Kalevan kisoissa 500 euron stipendillä. Lisäksi kunnanhallitus on halukas jatkamaan Eemil Helanderin sponsorointia myös tulevina kausina.

 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Latvala, puh. 040 190 6904, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok