FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto avoinna ma-to 8-15  014 2673 000 ma-to klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ma-to 8-15, 014 2673 000 ma-to klo 9 - 14

 Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Tiedote 6.6.2024

Aloitteet 2022 ja 2023 (§ 117 ja § 118):

Valtuustoaloite: (2021) Ajoharjoittelurata kaksipyöräisille

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että aloite on loppuun käsitelty.
Suurimmaksi haasteeksi radan perustamiselle on rataan liittyvät vastuukysymykset, joita ei ole pystytty vahvistamaan, radan vakuuttaminen ja riittävän suljetun ja toimintaan soveltuvan paikan löytyminen. Näin ollen ajoharjoittelurataa ei ole tällä hetkellä mahdollista toteuttaa.

Valtuustoaloite: Selvitys vaihtoehtoisesta jätehuollosta Petäjävedelle

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että aloite on kesken ja sen toteuttaminen jatkuu.

Esiselvitys jätehuollon järjestämisen vaihtoehdoista on valmistunut. Esiselvityksen pohjalta on käynnistetty neuvottelu Sammakkokangas Oy:n hallituksen kanssa irtautumisvaihtoehdoista ja -mahdollisuuksista.

Esiselvityksessä nousseitten kysymysten johdosta Petäjäveden kunta on lähestynyt Sammakkokangas Oy:n hallitusta. Esitetyt kysymykset liittyivät muun muassa olemassa olevaan sopimukseen, jätehuollon palvelutehtävään, eri rekistereihin, omaisuuteen ja siihen liittyviin kysymyksiin. Sammakkokangas Oy:n hallitus on vastannut kyselyyn. Neuvottelut jatkuvat.

Valtuustoaloite: vanhusneuvoston, vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston kokousten esityslistojen ja pöytäkirjojen julkaisusta kunnan nettisivuilla sekä päätösten tiedottamisesta Petäjävesi-lehteen

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että aloitteen käsittely on kesken

Aloitetta on edistetty. Vanhus- ja vammaisneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat on nyt mahdollista julkaista kunnan verkkosivuilla. Julkaisutoiminta on aloitettu 1.4.2024 alkaen. Sen sijaan nuorisovaltuuston esityslistojen ja pöytäkirjojen julkaisua selvitetään edelleen. Lisäksi suunnitelma ja toimenpiteet vaikuttamiselinten systemaattiseen medialle tiedottamiseen on vielä kesken.

Äänestysalueen muutokset (§119)

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle kirkonkylän- ja Kintauden äänestysalueiden yhdistämistä.
Petäjäveden kunnassa on ollut kaksi äänestysaluetta: Kirkonkylän äänestysalue (001) ja Kintauden äänestysalue (002).
Presidentinvaaleissa oli yhteensä 2802 äänioikeutettua. Kirkonkylän äänestysalueella 2229 äänioikeutettua ja Kintaudella 678 äänioikeutettua.

Kirkonkylän äänestysalueen äänet:
1. vaali ennakkoäänet 747 ääntä (33,5 %), vaalipäivän äänet 803 (36 %)
2. vaali ennakkoäänet 755 ääntä (33,9 %, vaalipäivän äänet 651 (29,2 %)

Kintauden äänestysalueen äänet:
1. vaali ennakkoäänet 230 ääntä (33,9 %), vaalipäivän äänet 300 (44,3 %)
2. vaali ennakkoäänet 245 ääntä (36,1 %), vaalipäivän äänet 229 (33,8 %)

Äänestyksen järjestämisestä kullakin äänestysalueella huolehtii vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä. Viime vuosina halukkuus toimia vaaleihin liittyvissä luottamustehtävissä on vähentynyt ja puolueilla on ollut vaikeuksia löytää luottamushenkilöitä näin moneen vaalilautakuntaan.

Äänestysalueiden yhdistämisellä voidaan vaikuttaa kunnan omiin kustannuksiin vaalien järjestämiseksi osana kunnan talouden tasapainottamisen toimia ja varmistetaan vaalilain mukaisten vaalilautakuntien kokoaminen ja vaalitoimitsijoiden riittäminen.

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamista koskevan sopimuksen hyväksyminen (§120)

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan kuntien välisen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamista koskevan sopimuksen 1.1.2025 alkaen.
Yhteistoimintasopimuksen tarkoituksena on maaseutuhallinnon palveluiden järjestämisen saatavuuden ja laadun turvaaminen, sekä siirrettyjen maksajavirastotehtävien hoitamisen menettelyn ja valvonnan jatkuvuuden varmistaminen maaseutuhallinnon vastuiden osalta. Sopimus sisältää kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle säädetyt tehtävät ja palvelut, kuten on määritelty laissa maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010).
Kunnat vastaavat alueillaan maaseutuhallinnon järjestämisestä siten, että maaseutuhallinnon tehtävät tulevat hoidetuiksi Euroopan unionin ja kansallisen lainsäädännön kannalta asianmukaisella tavalla.
Keuruun kaupunki on irtisanonut alueensa maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta koskevan sopimuksen päättymään 31.12.2024. Keuruun maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Keski-Suomen maakunnan alueella Jämsä, Keuruu, Multia ja Petäjävesi.
Vuodesta 2013 lähtien Laukaan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen ovat kuuluneet Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Laukaa, Luhanka, Muurame, Toivakka ja Uurainen.
Uudella yhteistoiminta-aluetta koskevalla sopimuksella on tarkoitus muodostaa kahdentoista kunnan kokoinen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue (Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Keuruu, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen), jossa Laukaan kunta toimii vastuukuntana.

Kiinteistön myynti, Vanha Kuntala, Urheilutie 2 (§ 121)

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää
1. myydä purkukuntoisena vanhan kuntalan kiinteistön ja siitä erotettavan noin 2 500 m2 määräalan.
2. myöntää kunnanhallitukselle mahdollisuuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset,
3. valtuuttaa kunnanhallituksen tekemään kaupan ja
4. määritellä myynnin ehdot seuraavasti:
• kohde asetetaan myyntiin huutokaupat.com -palveluun pohjahinnalla 5 000 euroa,
• myyntiaika on kahdeksan viikkoa 17.6.2024 alkaen,
• Huutokaupan minimikorotus on 100 euroa.

Petäjäveden kunta omistaa vanhan kuntalan kiinteistön osoitteessa Urheilutie 2, Petäjävesi. Syksyllä 2023 on kiinteistöstä siirretty viimeiset kunnan arkistossa olevat materiaalit, joten kunnalla ei ole enää käyttöä kiinteistölle. Kiinteistö on poistettu taseesta kokonaan vuonna 2010
Kiinteistö on tarkoituksenmukaista myydä purkukuntoisena ja kauppaan sisältyy noin 2 500 m2 määräala. Pinta-ala tarkentuu ostajan ja myyjän välisissä neuvotteluissa. Määräalan erottamisen yhteydessä tulee vuokrasopimus Tähtiasunnot Oy:n kanssa uudistaa, koska heillä on voimassa oleva vuokrasopimus osalla erotettavaksi suunnitellun alueen osalta.

Lisäksi tontilla on kaavamerkintä Y (yleisten rakennusten korttelialue). Voittajatarjouksen jättäneen tulee esittää tuleva alueen käyttötarkoitus, jonka kunta hyväksyy kaupanteon yhteydessä. Kaavamuutoksesta ja sen kustannusjaosta neuvotellaan myyjän ja ostajan kesken. Arvion mukaan kaavamuutoksen kustannus on noin 5 000 euroa.

Yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen (§122)

Tasapainottamisohjelman toimeenpanoon liittyen kunnanhallitus päätti käynnistää kuntien yhteistoiminnasta annetun lain 4 § 1 mom. mukaiset yhteistoimintaneuvottelut.
Petäjäveden kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan (19.2 § 4) talouden tasapainottamisohjelman. Tasapainotus ohjelman tavoitteena on löytää kunnan palveluista säästö- ja sopeutuskohteita kahdella miljoonalla eurolla. Lisäksi kunnan vuosittaisten investointien nettokustannusten maksimitaso asetettiin yhteen miljoonaan euroon.

Tasapainottamisohjelmassa todetaan, että mahdolliset tulevat toimenpiteet kohdistuvat mahdollisesti myös henkilöstöön. Tasapainotusohjelmaan on kirjattu henkilöstön osalta muun muassa lomautusten selvittäminen, Tehtävien uudelleen järjestelyt, erilaiset henkilöresurssitarkastelut ja tehostamistoimenpiteet.
Talouden tasapainotusohjelman toimeenpanoon liittyen on tarpeen käydä yhteistoimintaneuvottelut ja tarkastella henkilöstön määrää suhteessa tuotettuihin palveluihin. Mahdolliset henkilöstövähennykset pyritään toteuttamaan lähes kokonaan määräaikaisten työntekijöiden, eläköitymisten ja muun "luonnollisen poistuman" kautta. Taloudellisista, tuotannollisista tai toiminnan uudelleen järjestelyyn liittyvistä syistä toimeenpantavia osa-aikaistamisia ja irtisanomisia ei voida kuitenkaan tässä vaihteessa kokonaan poissulkea. Tarkasteluun otetaan myös lomautusten mahdollisuus. Tavoitteena on, että yhteistoimintaneuvottelut tullaan käymään avoimesti ja henkilöstöä osallistaen.

Pitkälänvuoren tuulivoimapuiston osayleiskaavan ehdotusvaiheessa saatuihin palautteisiin laaditut vastineet sekä Pitkälänvuoren tuulivoimapuiston osayleiskaavan ja Petäjäveden vesistöjen rantayleiskaavan muutoksen hyväksyminen (§124)

Äänestyksen tuloksena kunnanhallitus päätti
1. hyväksyä kaavahankeen ehdotusvaiheen sekä MRA 32 §:n lisäkuulemisenpalautteisiin laaditut vastineet ja vastineiden mukaiset kaava-aineistonkorjaukset ja täydennykset

2. esittää että kunnanvaltuusto hyväksyy Pitkälänvuoren tuulivoimapuistonosayleiskaavan ja Petäjäveden vesistöjen rantayleiskaavan muutoksen MRL 37§:n tarkoittamalla tavalla.
Keskustelun aikana kunnanjohtajan teki yllä mainitun päätösehdotuksen.

Anne Konttinen teki kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen, että kunnanhallitus ei hyväksy kohtaa 1, vaan palauttaa asian valmisteluun. Tarmo Ketola ja Satu Kytölehto kannattivat Anne Konttisen esitystä.
Suoritetussa annettiin neljä (4) "jaa" ääntä ja kolme (3) "ei" ääntä. "Jaa" ääniä antoivat Havu Erkki, Vanhatalo Outi, Malila Jere ja Kortemäki Juha. "Ei" ääniä antoivat Ketola Tarmo, Kytölehto Satu ja Konttinen Anne (3) "ei" ääntä. Näin ollen pohjaesitys tuli kokouksen päätökseksi.

 

Lisätietoja: kunnanjohtaja Arto Kummala p. 040 301 6202, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok