FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto avoinna ma-to 8-15  014 2673 000 ma-to klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ma-to 8-15, 014 2673 000 ma-to klo 9 - 14

 Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Rakennusluvat haetaan sähköisesti verkosta www.lupapiste.fi    Lupapiste Logo

Rakentamisen ja maankäytön keskeinen ohjaus annetaan maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä sen nojalla annetuissa asetuksissa. 

Paikallisia määräyksiä annetaan kunnan rakennusjärjestyksessä. Rakennusjärjestyksessä ohjataan mm. rakennuksen sijoittamisesta ja soveltumisesta ympäristöön. Lainsäädännöllä, asetuksilla ja rakennusjärjestyksellä annetaan rakentamisen vähimmäisvaatimukset ja hankekohtaisesti rakennushankkeeseen ryhtyvä määrittelee tavoiteltavan laatutason rakentamiselleen joka voi olla vaadittua parempikin.

Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee rakentamisen vastuusta ja velvoitteista. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on vastuu rakennushankkeesta. Keskeinen osa rakennusvalvonnan lupakäsittelyn toimintatapaa on varmistaa rakennushankkeessa toimivien suunnittelijoiden pätevyys lupakäsittelyn alkuvaiheissa. On luvan hakijan etu, ettei hän teetä suunnittelua henkilöllä, jolta puuttuu säännösten edellyttämä kelpoisuus. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on osaltaan huolehtia, että suunnitteluun on hyväksytty hankkeen vaativuutta vastaavat pätevät suunnittelijat.

Vastuun ja huolehtimisvelvollisuuden täyttymiseksi hankkeessa on oltava mukana mm. pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja ja työturvallisuuskoordinaattori. Suunnittelijoille ja työnjohtajille on asetettu vaatimuksia koulutuksen ja kokemuksen suhteen hankkeen ja suunnittelutehtävän vaativuus huomioiden.

Rakentaminen tai muu toimenpiteen suorittaminen voidaan aloittaa, kun lupa on myönnetty ja se on tullut lainvoimaiseksi. Lupaviranomainen voi kuitenkin hakemuksesta myöntää oikeuden aloittaa työt asetettavan vakuuden nojalla ennen lainvoimaisuutta. Aloittamisoikeutta voi hakea lupahakemuksen yhteydessä. Tehdystä lupapäätöksestä laskutetaan Petäjäveden rakennusvalvonnan taksan mukainen lupamaksu.

Rakennusvalvonnan viranhaltijalle on annettu päätösvalta mm. alle 1000 m² laajuisissa uudisrakennushankkeissa sekä kaikissa rakennuksen turvallisuuteen ja terveydellisiin oloihin vaikuttavissa korjaus- ja muutoshankkeissa. Viranhaltija päättää mm. myös toimenpideluvista ja maisematyöluvista.

Rakennusvalvonnan viranhaltijan tekemään lupapäätökseen tyytymätön voi hakea muutosta päätökseen tekemällä Petäjäveden ja Multian yhteiselle lupalautakunnalle osoitetun kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätöksen antopäivästä.

Petäjäveden ja Multian yhteisen lupalautakunnan tekemään lupapäätökseen haetaan muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää. Korkeimman hallinto-oikeuden antamasta päätöksestä ei voi enää valittaa.

Asianosaisille toimitettaviin lupapäätöksiin liitetään mukaan muutoksenhakuohje.

Työturvallisuudesta rakennustyömaalla lisää työsuojeluhalllin julkaisusta Pientalorakennuttajan työturvallisuusoppaasta.

Kaavoituksella ohjataan ja määrätään yksityiskohtaisestikin rakennuspaikasta, rakennettavasta rakennuksesta ja vaadituista järjestelyistä rakennuspaikalla. Ranta-alueilla on pääosin voimassa vesistöjen rantayleiskaava. Lisäksi ranta-alueille on laadittu rantakaavoja. Näiden lisäksi on voimassa asemakaavoja ja osayleiskaavoja. Maakuntakaava käsittää kuntaa laajemman alueen ja ohjaa maankäyttöä maakunnan tasolla.Rakentamisessa ja rakennetun ympäristön kunnossapidossa on huomioitava myös perinteet ja suojeltu ympäristö ja suojellut rakennukset. Petäjäveden vanha kirkko on ympäröivine vaikutusalueineen yksi Petäjäveden keskeisistä erityishuomiota vaativista kohteista rakennetun ympäristön kannalta.

Muístilista rakennuksen käyttönoton edellytyksistä.

Rakennustarkastaja on Petäjävedellä ajanvarauksella tavattavissa ma-ke klo 9.00-15.00.

Yhteystiedot

rakennustarkastaja Henri Tamminen p. 040 637 8454, henri.tamminen(at)petajavesi.fi

Rakennuslupa-asioissa voit ottaa yhteyttä myös Merja Kapaseen puh. 0400 533 164, merja.kapanen(at)petajavesi.fi

 

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok