FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto avoinna ma-to 8-15  014 2673 000 ma-to klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ma-to 8-15, 014 2673 000 ma-to klo 9 - 14

 Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Tiedote 10.11.2020

Petäjäveden kunnanhallituksen 9.11.2020 päätöksiä

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2021

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että Petäjäveden kunnan tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit säilytetään kuluvan vuoden tasolla, jolloin tuloveroprosentiksi vahvistettaisiin 21,75 % ja kiinteistöverot seuraavasti: yleinen kiinteistövero 1,30 %; vakituinen asunto 0,60 %; muu asuinrakennus 1,35 %; voimalaitos 2,85 %; rakentamaton rakennuspaikka 2,00 %; yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %.  Kunnanvaltuusto päättää veroprosentit kokouksessaan 16.11.2020.

Talousarvio 2021, taloussuunnitelma 2021-2023 ja investointisuunnitelma

Kunnanhallitus käsitteli kunnanjohtajan talousarvioehdotusta, joka on laadittu talouden tasapainotusohjelmaan pohjaten, lautakuntien esityksien ja lausuntojen, kunnanhallituksen evästyksien sekä valtuuston- ja lautakuntien yhteisten talousarvioseminaarien evästyksien pohjalta. Lisäksi talousarviota on työstetty ja käsitelty henkilöstön, esimiesten ja kunnan yhteistyötoimikunnan kanssa. Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle talousarvion hyväksymistä sillä muutoksella, että yksityistieavustuksiin varattaisiin 40.000 euron määräraha vuodelle 2021. Valtuusto käsittelee talousarvioehdotusta kokouksessaan 16.11.2020.

Vs. kunnanjohtajan katsaus vuodelle 2021

Petäjäveden vuoden 2021 talousarvio pohjaa vahvasti keväällä laadittuun talouden tasapainotusohjelmaan. Ohjelman laatimisen jälkeen moni asia on kuitenkin jo muuttunut ja erityisesti koronaepidemian kustannusvaikutukset niin valtion tukipaketin kuin kulupaineiden osalta ovat tarkentuneet. Valtion koronatukipaketti helpottaa osaltaan talousarviovuotta 2021. Kuitenkin edelleen ennusteisiin liittyy merkittäviä epävarmuuksia ja kuntatalouden ennustaminen on koronan myötä muuttunut entistä epävarmemmaksi. Petäjäveden tulopohjaa alentaa lisäksi kunnan väkiluvun pieneminen viime vuoden vastaavasta ajasta 95 asukkaalla ja lisäksi kunnassa olevien yritysten lukumäärä on lähtenyt laskuun. Erinäiset lakimuutokset tuovat lisävastuita kunnille niin varhaiskasvatukseen, opetukseen kuin vanhuspalveluihin ja samalla odotellaan päätöksiä myös sote-uudistuksen etenemisestä.

Taloussuunnitelmakauden haasteita ovat mm. talouden jatkuva tasa-painottaminen, KSVH-riskien realisoituminen, väkiluvun laskun pysäyttäminen, elinvoiman edistäminen ja kasvavat terveydenhuollon kustannukset. Taloutta tasapainotetaan vuonna 2021 pysyvin säästöin niin henkilöstö- kuin ostopalvelukuluissa, samalla toimintoja tehostaen. Yritysystävällisyystavoitetta toteutetaan Palvalahden yritys-puiston ja Rautakylän tiestön rakentamisella. Lisäksi yritysystävällisyyteen ja Petäjäveden vetovoimaan panostetaan uuden Petäjäveden ja Multian yhteisen elinvoimapäällikön resurssilla ja erilaisia kehittämis- ja selvityshankkeita jatkamalla.

Perheystävällisyyteen panostetaan Kintauden kevyenliikenteenväylän rakentamisella, turvaamalla hyvät harrastusmahdollisuudet ja jatkamalla leikkikenttien kunnostuksia. Monitoimijaista yhteistyötä vahvistetaan entisestään ja kuntalaisten hyvinvointia edistetään ennaltaehkäisevän työn kautta. Kunta- ja seutuyhteistyötä tehdään kaikilla palvelu-alueilla aktiivisesti, kärkenä MAL-neuvottelut.  Rohkeasti hyödynnämme myös digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ja jatkamme aktiivista henkilöstön työhyvinvointiin panostamista. Kuntavaalit värittävät osaltaan talousarviovuotta 2021. Uusi valtuustokausi alkaa 1.6.2021, jolloin myös kuntastrategia tulee päivitettäväksi.

Kokonaisuutena talousarvio on -685.000 euroa alijäämäinen huolimatta laajamittaisista tehostamistoimista, mutta kunnan taseeseen kertynyt ylijäämä mahdollistaa tilanteen. Talousarviovuosi 2021 sisältää tasapainotustoimien ohella vahvoja panostuksia Petäjäveden veto- ja pitovoimaan. Alijäämien tekeminen ei kuitenkaan ole mahdollista loputtomiin eikä kuntatalouden tila yleisesti näytä positiivisemmalta tulevina vuosina. Tasapainotusohjelman toimenpiteet eivät riitä yksistään talouden tasapainoon saattamiseksi. Suunnitelmavuosien aikana on välttämätöntä tehdä uusia päätöksiä niin tehostamistoimenpiteistä, palvelurakenteen muutoksista kuin mahdollisesti omaisuuden myymisestä.

Palvalahden asemakaavamuutos, osa-alue 1. asemakaavaehdotuksesta saatuihin palautteisiin laaditut vastineet sekä asemakaavan hyväksyminen

Palvalahden yritysalueen asemakaava oli ensimmäisen nähtävilläpidon palautteen perusteella kaava päätettiin jakaa kahteen osaan. Länsi-pohjoisosalle (osa-alue 2) tarvitaan vielä lisäselvityksiä ja asemakaavaprosessi jatkuu sen osalta myöhemmin. Kaavan itäosan (osa-alue 1) kaavaehdotuksesta annettiin 5 lausuntoa ja 3 muistutusta. Teknisinä muutoksina kaavaselostusta täydennettiin ja kaavamerkintöjä tarkennettiin lausuntojen perusteella, muistutukset eivät aiheuttaneet muutoksia kaava-aineistoon. Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että Palvalahden asemakaavamuutos osa-alueen 1 osalta hyväksytään. Kunnanvaltuusto käsittelee asiaa 16.11.2020.

Korttelin 43 asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen

Korttelin 43 asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa alueelle vähittäiskaupan suuryksikön sijoittuminen. Kaavatyössä tarkastellaan myös korttelin käyttötarkoitusten sekä määräysten ajantasaisuus tarvittaessa muilta osin. Nykyisen asemakaavan mukainen asemakaavakatu Mestarintie poistetaan ja asumiseen tarkoitetulle alueelle osoitetaan ajoyhteys. Asemakaavakatua ei ole rakennettu. Samassa yhteydessä Varastotien nimi muutetaan Mestarintieksi. Kunnanhallitus päättää asettaa korttelin 43 asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta.

Lausunnon antaminen Salolan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä YVA-suunnitelmasta

Jyväskylän kaupunki pyytää lausuntoa Salolan tuulivoimahanketta koskevasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä YVA-arviointisuunnitelmasta. Projektiyhtiö Salola Wind Park Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Jyväskylän kaupungin kaakkoisosaan Korpilahdelle, Joutsan ja Luhangan kuntarajan tuntumaan. Kunnanhallitus päätti, että sillä ei ole huomautettavaa Salolan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä YVA-arviointisuunnitelmaan.

Petäjäveden kunnan päätös Keski-Suomen Verkkoholding Oy:tä koskevan saneerausohjelmaehdotuksen hyväksymisestä

Pohjanmaan käräjäoikeus on 19.10.2020 antamallaan päätöksellä päättänyt aloittaa äänestysmenettelyn Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n yrityssaneerausmenettelyssä. Päätöksen mukaan äänivaltaisia velkojia pyydetään toimittamaan hyväksyttävä tai hylkäävä kantansa ohjelmaehdotukseen 31.12.2020 mennessä. Samassa yhteydessä velkojille varataan tilaisuus antaa kirjallinen lausuma selvittäjän palkkiosta ja laskutusperusteista.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n saneerausohjelmaehdotuksen. Ohjelmaehdotuksen mukaan yhtiön kokonaisvelkamäärä on 29.627.550,60 euroa. Ohjelmaehdotuksen mukaan kokonaisvelkamäärästä tullaan leikkaamaan 83,1 prosenttia, jolloin maksettavaksi tulee 5.007.056,05 euroa. Ehdotuksen mukaan maksuohjelma tulee olemaan 17,5 vuoden mittainen päättyen 30.12.2038.

Valtuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 16.11.2020.

Keski-Suomen liiton perussopimuksen muuttaminen

Keski-Suomen liiton maakuntahallitus esittää jäsenkunnille, että kun-tien ja kaupunkien valtuustot hyväksyisivät liiton perussopimuksen muutokset maakuntahallituksen 23.10.2020 kokouksessa hyväksymällä tavalla. Perussopimukseen on tarve tehdä sekä teknisiä, päivittäviä muutoksia että sisällöllisiä muutoksia. Sisällöllisistä muutoksista kolme keskeisintä ovat maakuntavaltuuston koon pienentäminen, peruspääomaosuuden määrittely ja jäsenkuntien maksuosuuden määrittely.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy Keski-Suomen liiton perussopimuksen muutokset. Valtuusto käsittelee asiaa 16.11.2020.

Petäjäveden kunnan lausunto Sammakkokangas Oy:n toimialueen kuntien jätetaksaluonnoksesta vuodelle 2021

Sydän-Suomen jätelautakunta on varannut jäsenkunnille mahdollisuuden antaa lausunto Sammakkokangas Oy:n toimialueen kuntien jätetaksaluonnoksesta. Kunnanhallitus päätti lausua seuraavaa:

Petäjävedellä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä on voimassa 31.8.2021 saakka. Tähän asti taksaa sovelletaan perusmaksujen ja astiakohtaisten jätteenkäsittelymaksujen sekä lajitteluaseman maksujen osalta ja kiinteistöjen jäteastiakohtaiset kuljetuskustannukset määrää jätteenkuljetusyritys. Siirryttäessä kunnalliseen jätteenkuljetusjärjestelmään taksaa sovelletaan kokonaisuudessaan 1.9.2021 alkaen.

Jäteastiakohtaiset jätteenkäsittelymaksut eivät ole muuttuneet verrattaessa niitä vuoteen 2020. Kunnan järjestämässä jätehuollossa kuljetusmaksut ovat alentuneet 13,77 %.

Taksaesityksessä perusmaksut nousevat 1,4 %. Jätelautakunnan talousarvioesityksen mukaan lautakunnalla on tarve 12 kuukauden määräaikaiselle lisätyöntekijälle vakituisten jätehuoltoasiamiehen ja jätehuoltosuunnittelijan lisäksi. Sydän-Suomen jätelautakunta on laajentunut viimevuosina, uusina kuntina mukaan ovat tulleet Äänekoski, Petäjävesi, Multia ja Hankasalmi. Näiden kuntien siirtyessä kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään jäterekisterien luominen ja lieterekisterin ajantasalle saattaminen vaatii lisäresurssia, joten perusmaksun korotus on perusteltua. Kuntalaisten etu on, että viranomainen voi toimia tehokkaasti. On huomioitava, että jätehuoltoviranomaisen toiminta on vain yksi osa jätehuollon perusmaksuilla rahoitettavista jätehuollon toimista.

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että lausuntoon lisätään kunnanhallituksen toiveena lisää lajittelupisteitä sivukylille sekä muistutetaan Sammakkokankaaseen liittymisen yhteydessä esillä olleesta lupauksesta siitä, että kiinteistöjen jätteiden keräysastioille suoritetaan pesu kerran vuodessa.

Kuolinpesän omaisuuden hakeminen ja omaisuuden kohdentaminen

Valtiokonttori on ilmoittanut kunnalle mahdollisuudesta hakea kuolinpesän omaisuutta, yhteensä 150.614,47 euroa. Perillisittä kuolleen henkilön kotikunnalla on oikeus hakea kuolinpesän omaisuutta luovutettavaksi kunnalle.

Kunnanhallitus päätti, että se hakee Valtiokonttorin ilmoituksen mukaisesti kuolinpesän omaisuutta Petäjäveden kunnalle käytettäväksi perusturvan, erityisesti kotihoidon ja vammaispalvelujen asiakkaiden hyvinvointiin ja arkea tukevien toimien ja palveluiden rahoittamiseen sekä kunnan alueen virkistys- ja puistoalueiden kunnostukseen petäjävetisten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Kuntapaikkojen määrä oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja/tai kiintiöpakolaisille vuonna 2021

Keski-Suomen ELY-keskus pyytää alueen kuntia tarkistamaan ja vahvistamaan kuntapaikkojen määrän oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja/tai kiintiöpakolaisille vuonna 2021. Kunnanhallitus päätti vahvistaa kuntapaikat yhteensä viidelle (5) kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneille vuodelle 2021.

Talouden tasapainotukseen liittyvien yhteistoimintaneuvottelujen päättäminen

Talouden tasapainottamiseksi käynnistettyjä yhteistoimintaneuvotteluja on jatkettu yhteistyötoimikunnassa. Yt-toimikunta on kokoontunut 2.9.2020 ja 22.10.2020 ja kokouksissa on käsitelty talousarviota ja siihen sisältyviä henkilöstötoimenpiteitä ja -vaikutuksia. Talousarvioon sisältyvät henkilöstötoimenpiteet on käsitelty talouden tasapainotusohjelman yhteydessä ja henkilöstön edustajat toimittivat kannanotot talouden tasapainottamisohjelmaan.

Talousarvio on laadittu talouden tasapainotusohjelman pohjalta ja talousarvio noudattaa kokonaisuudessaan kunnanhallituksen antamaa tasapainotusohjelmaan pohjaavaa raamia.

Yhteistoimintaneuvotteluissa henkilöstömenojen vähentämisen ensisijaisena tavoitteena oli säästöjen saavuttaminen eläke- ja muun poistuman, määräaikaisen henkilöstön vähentämisen, työ- ja työaikajärjestelyjen, toiminnan ja prosessien kehittämisen sekä vapaaehtoisten keinojen avulla.

Pysyvillä toimenpiteillä kunnan omassa palvelutoiminnassa talouden tasapainottamisella tavoiteltiin yhteensä 1,4 milj. euron kokonaisvaikutusta vuoteen 2022 mennessä. Talouden tasapainottamisohjelma laadittiin kuitenkin ajalle 2020-2024 ja henkilöstötoimenpiteet on suunniteltu neuvotteluissa vuosille 2020-2023. Toimenpiteiden koko kunnan henkilöstömenojen tavoiteltava osuus oli 533.000 euroa ja 16 henkilötyövuoden vähenemä kunnan henkilöstöstä.

Talousarvio ja -suunnitelma pitävät sisällään henkilöstötoimenpiteitä, joilla saavutetaan:

 vuosi säästö, n. €                                  htv
 2020  251.500 €                                    7,3
 2021  433.000 €                                   12,53
 2022  453.000 €                                   12,83
 2023  493.000-613.000 €                    13,53-16,53

Toimenpiteet yt-neuvottelujen pohjalta:

- koko kunnan henkilöstön osalta tehtävänkuvien läpikäyminen alkuvuoden 2020 aikana (kehityskeskustelut

- eläköitymisten ja muun poistuman hyödyntäminen ja tehtävien uudelleenjärjestelyt (jatkuva)

- määräaikaisten tehtävien täyttämättä jättäminen (jatkuva)

- koko kunnan kattavan henkilöstösuunnitelman laatiminen vähintään talousarvion suunnitelmavuosille

- talkoovapaat ja muut vapaaehtoiset palkattomat vapaat ja niihin kannustaminen, lomarahojen vaihtaminen vapaaksi

- sairauspoissaolojen vähentäminen ja lyhentäminen, korvaavan työn käyttö

Yhteistyötoimikunta on todennut kokouksessaan 22.10.2020, että yhteistoimintaneuvottelut voidaan päättää tilanteessa, jossa suunnitelmavuosilla päästään tavoiteltuun henkilömäärän/-kustannusten vähenemiseen.

Kunnanhallitus hyväksyi yhteistoimintaneuvottelujen neuvottelutuloksen ja päätti yhteistoimintaneuvottelut.

Hallintosäännön tarkistaminen

Hallintosääntöön on valmisteltu teknisiä ja sisällöllisiä tarkistuksia. Teknisinä korjauksina hallintosäännön termistöä on tarkennettu vastaamaan hallintosäännössä määritettyä organisaatiorakennetta: toimiala, palvelualue, tulosalue, toimintayksikkö sekä termistöä: mm. palvelualue, palvelualueen johtaja, lautakunnan tehtäväalue. Sisällöllisinä tarkennuksia esitetään mm. valmiussuunniteluun, häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin liittyvän toimivallan tarkennuksia, kunnanhallituksen nimeämistä tartuntatautien torjunnasta vastaavaksi toimielimeksi, tarkennuksia toimivaltaan kaavoituksen ja maankäytön asioissa sekä sähköisen kokousmenettelyn tarkennuksia. Valtuusto käsittelee ehdotetut tarkennukset kokouksessaan 16.11.2020.

Petäjäveden kunnanvaltuuston valtuutettujen lukumäärä

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että Petäjäveden kunnanvaltuutettujen lukumäärä on 21 valtuutettua vaalikaudella 1.6.2021-31.5.2025. Valtuutettujen lukumäärää on pidetty sopivana. Mikäli valtuuston kokoa pienettäisiin merkittävästi, tulisi harkita myös muiden toimielinten jäsenmäärien supistamista, jotta toimielimiin ja muihin edustustehtäviin voitaisiin nimetä riittävä määrä valtuutettuja. Valtuusto päättää valtuutettujen lukumäärästä kokouksessaan 16.11.2020.

Lisäksi kunnanhallitus myönsi täyttöluvan vesihuoltolaitoksenhoitajan toimeen ja nimesi hyvinvointilautakuntaan nuorisovaltuuston edustajiksi . Kunnanhallitus antoi myös selvityksensä valtuustolle tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämiin kysymyksiin, valtuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 16.11.2020.

Kunnanhallituksen pöytäkirja on luettavissa 11.11.2020 kokonaisuudessaan kunnan verkkosivuilla www.petajavesi.fi.

Lisätietoja:     
kunnanhallituksen puheenjohtaja Hanna Hautamäki, puh. 050 414 7275,
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
vs. kunnanjohtaja Anni Hakala, puh. 040 735 6560, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok