FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto avoinna ma-to 8-15  014 2673 000 ma-to klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ma-to 8-15, 014 2673 000 ma-to klo 9 - 14

 Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Tiedote 9.3.2021

Petäjäveden kunnanhallituksen 8.3.2021 päätöksiä

Seututerveyskeskuksen vuoden 2020 tilinpäätös ja vuosien 2018-2020 hoitopalvelukustannusten tasauslaskutus

Liikelaitos Seututerveyskeskuksen johtokunta on käsitellyt vuoden 2020 tilinpäätöksen kokouksessaan 12.2.2021. Seututerveyskeskuksen johtokunta on samalla hyväksynyt tilikauden 2020 jäämälaskelman ja siihen liittyvän tasauslaskutuksen sopijakunnilta. Jäämälaskelma on tehty johtokunnan hyväksymällä laskentamallilla, joka huomioi perustamissopimuksen 26 §:n tarkoittamalla tavalla liikelaitoksen tuottamisen hoitopalvelujen toteutuneiden kustannusten jakamisen sopijakuntien kesken hoitopalvelujen toteutuneen käytön suhteessa. Jäämälaskelmassa on huomioitu myös koronaepidemiasta johtuvat kustannukset. Sairaanhoitopiirin sisäisen tarkastajan suosituksesta tarkistuslaskennat on tehty myös vuosien 2018 ja 2019 jäämiin. Seututerveyskeskuksen johtokunta hyväksyi näiden laskentojen tulokset ja päätti, että tilikausien 2018 ja 2019 jäämiin liittyvä tasauslaskutus tehdään tilikauden 2020 tasauslaskutuksen yhteydessä.

Petäjäveden kunnalta laskutetaan jäämälaskelmien tarkistamisen myötä veloituksena v. 2018-2020 yhteensä 833.395,71 euroa. Vuoden 2018 osuus on 107.264,03 euroa, vuoden 2019 osuus 171.314,84 euroa ja vuoden 2020 osuus 554.816,84 euroa. Seututerveyskeskuksen tasauslaskutus v. 2020 (554.816,84 euroa) kirjataan osaksi kunnan v. 2020 tilinpäätöstä ja perusterveydenhuollon kustannuksia. Vuosien 2018-2019 osalta kirjaus tehdään pääoman kautta, jolloin tasauslaskutukset pienentävät osaltaan kunnan aiempien vuosien kertynyttä ylijäämää. Korjaukset tehdään v. 2020 tilinpäätöksessä v. 2019 vertailulukuihin.

Seututerveyskeskuksen toimitusjohtaja ja hallinto- ja talouspäällikkö esittelivät asiaa kokouksessa etäyhteydellä.

Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen Seututerveyskeskuksen vuosien 2018-2020 hoitopalvelukustannusten tasauslaskutuksen, Seututerveyskeskuksen selvityksen asiasta sekä tasauslaskutuksen käsittelyn tilinpäätöksessä. Lisäksi kunnanhallitus esittää Seututerveyskeskuksen johtokunnalle, että kuntien tasauslaskutus järjestetään jatkossa siten, että jäämät tasataan kuntien seuraavien vuosien laskutuksessa. Lisäksi Seututerveyskeskus velvoitetaan hillitsemään kustannusnousua ja kehittämään aktiivista kustannusten raportointia kunnille talousarviovuoden aikana.

Vuoden 2020 talousarvion ylitysten hyväksyminen

Vuoden 2020 tilinpäätöksen valmisteluun liittyen palvelualueet ovat raportoineet valtuustoon nähden sitovien määrärahojen ylityksistä. Konsernijohtamisen palvelualueen, kuntatekninen palvelualueen, ympäristön palvelualueen ja sivistyksen palvelualueen osalta talousarvio ei ole ylittynyt.

Talousarvio on ylittynyt hyvinvointilautakunnan osalta. Hyvinvointilautakunnan toimintakate on 101,6 %. Hyvinvointilautakunnan alla ylitykset kohdistuvat perusturvan palvelualueeseen, jonka toimintakate on 105,6 %. Palvelualuetaso on valtuuston sitovuustaso. Perusturvan palvelualueella sekä tuotot että kulut ovat ylittyneet talousarviosta (toimintatuotot 141,8 %, toimintakulut 107,1 %). Perusturvan palvelualueen toimintakate ylittyy n. 735.00 euroa. Suurin ylitys johtuu Seututerveyskeskuksen tasauslaskutuksesta. Muutoin ylitykset selittyvät henkilöstökulujen sekä asiakaspalveluostojen ylityksillä. Ylitystä on tullut myös aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa sekä avustuksissa.

Perusturvan henkilöstökulut ylitykset johtuvat toisen sosiaalityöntekijän viran perustamisesta, jota ei ollut huomioitu vielä talousarvion laadintavaiheessa.

Asiakaspalvelujen ostoissa suurin ylitys johtuu Seututerveyskeskuksen tasauslaskutuksesta. Seututerveyskeskuksen talousarvioon nähden Petäjäveden tasauslaskutuksen määrä v. 2020 on yhteensä 554.817 euroa, josta 391.600 euroa on avohuollon kustannuksia, 92.725 euroa on laitoshuollon kustannuksia ja 70.491 euroa on suun terveydenhuollon kustannuksia.

Seututerveyskeskukselta saadun selvityksen mukaan Petäjäveden kustannuksien ylitykset kertyvät seuraavista tekijöistä:

- vuodeosastohoidon kustannus odotettua suurempi

- suun terveydenhuollossa potilasmaksutulot vähenivät kauttaaltaan, jolloin käyntien nettokustannus on odotettua suurempi ja toteutuneet käynnit painottuvat nuoriin ikäryhmiin, aikuisten hoitojonoja päästään arvion mukaan purkamaan kuluvana vuonna

- avohoidossa aiempaa enemmän päihde- ja mt-käyntejä, joka johtuu osin erikoissairaanhoidon työnjakomuutoksesta, jossa perusterveydenhuollon resurssia ei lisätty

- päivystyksen ja kiireellisen hoidon osuus hoidosta selvästi edellisvuotta suurempi koronaan liittyviä käyntejä yhteensä 1040 kpl (kustannus yht. n. 93.000 euroa)

Perusturvan palvelualueen asiakaspalvelujen ostot ylittyvät myös kehitysvammapalveluiden asumispalvelujen ja lapsiperheiden asiakaspalvelujen osalta. Vanhuspalveluissa ostot ylittyvät hieman ICT-palvelujen osalta. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitykset johtuivat koronaepidemian aiheuttamista kustannuksista. Avustuksissa ylitys johtuu vammaispalvelujen henkilökohtaisen avun kustannusten kasvusta.

Tulot ovat kertyneet n. 230.000 euroa parempina kuin talousarviossa oli arvioitu. Tuottojen ylitys kohdistuu vanhuspalveluihin. Petäjäkodin asiakasmaksutuotot ovat kertyneet arvioitua parempina käyttöasteen kasvun myötä. Asiakasmaksuja on kertynyt arvioitua enemmän sekä tuki-palvelumaksuja on korotettu vuodelle 2020. Kotihoidon asiakasmaksut ovat ylittyneet käyntimäärien kasvun myötä.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että selvitys talousarvioylityksistä hyväksytään. Kunnanvaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 15.3.2021.

Kunnanjohtajan viran täyttäminen ja johtajasopimus

Kunnanhallitus vahvisti kunnanvaltuuston 25.1.2021 § 3 tekemän ehdollisen valintapäätöksen kunnanjohtajan viran täyttämisestä. Mikko Latvala aloittaa kunnanjohtajana 16.3.2021.

Lisäksi kunnanhallitus käsitteli kunnanjohtajan johtajasopimusta. Johtajasopimus on kunnan ja kunnanjohtajan välille tehtävä sopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksessa voidaan sopia kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta. Sopimuksessa voidaan myös sopia menettelytavoista, joilla ratkaistaan kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet. Johtajasopimuksessa voidaan sopia myös kunnanjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta.

Johtajasopimuksen valmistelua on johtanut kunnanhallituksen puheenjohtaja. Sopimuksen sisällöstä on neuvoteltu Mikko Latvalan kanssa. Neuvotteluun osallistuivat kunnanhallituksen puheenjohtajan lisäksi kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja vt. kunnanjohtaja. Kunnanhallitus esittää valtuustolle johtajansopimuksen hyväksymistä. Valtuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 15.3.2021.

Perusturvajohtajan tehtävien järjestäminen

Perusturvajohtaja on irtisanoutunut virkasuhteestaan siten, että virkasuhde on päättynyt 28.2.2021. Perusturvajohtajan irtisanoutumisen myötä perusturvajohtajan viran hoitamista tulevaisuudessa ja mahdollisia yhteistyön muotoja selvitetään parhaillaan. Kunnanhallitus määritti selvityksen ajaksi perusturvajohtajan viran sijaisjärjestelyt siten, että varhaiskasvatusjohtaja vastaa perusturvajohtajan virkaan kuuluvasta henkilöstön johtamisesta ja lähiesimiestyöstä ja sivistystoimenjohtaja toimii perusturvan palvelualueen johtajana, hyvinvointilautakunnan esittelijänä sekä kunnan yhteyshenkilönä sote-uudistuksessa. Lisäksi johtavan sosiaalityöntekijän tehtäviä hoitaa määräaikaisesti Uuraisten kunnan johtava sosiaalityöntekijä. Perusturvajohtajan viran täyttämisen vaihtoehtoja ja yhteistyön mahdollisuuksia selvitetään ja päätökset viran täyttämisestä tehdään kevään aikana.

Kuntien välinen sosiaalityön yhteistyö

Petäjäveden kunnan, Multian kunnan, Uuraisten kunnan ja Keuruun kaupungin sosiaalitoimen yhteistyö on ollut toimivaa kuntayhteistyötä. Lastensuojelun kiireellisissä sosiaalityön asiakastapauksissa tarvitaan aina kahden sosiaalityöntekijän päätös. Tämän vuoksi virallinen kuntayhteistyö käynnistetään kuntien välisellä sopimuksella.

Sopimuksessa sovitaan sosiaalityöntekijän työpanoksesta koskien pääasiassa lastensuojelulain mukaista virka-aikaista lastensuojelulain mukaista lapsen kiireellistä sijoittamista tai muuta lastensuojelulain alaista sosiaalityötä, johon tarvitaan kahden sosiaalityöntekijän päätös. Lisäksi tarve voi olla muuhun sosiaalityön konsultaatioapuun muissa sosiaalityön kiireettömissä tehtävissä. Laadittavan sopimuksen myötä toisen kunnan sosiaalityöntekijä on oikeutettu allekirjoittamaan toisen kunnan sosiaalityön päätöksiä edellä kuvatun mukaisesti.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Petäjäveden kunta sitoutuu Multian, Uuraisten, Petäjäveden kuntien sekä Keuruun kaupungin yhteistyösopimukseen alkaen 1.3.2021 koskien kiireellisen sosiaalityön kuntayhteistyötä sekä muuta tarvittavaa sosiaalityön konsultaatioapua muissa kiireettömissä tehtävissä. Lisäksi hallintosääntöön lisätään tarvittavat delegointivaltuudet. Valtuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 15.3.2021.

Yhteistyösopimus Uuraisten kunnan kanssa johtavasta sosiaalityöntekijästä

Uuraisten kunnan kanssa on neuvoteltu yhteistyöstä johtavan sosiaalityöntekijän työpanoksen osalta ja neuvottelujen pohjalta on laadittu sopimus viranomaistehtävän hoidosta. Sopimuksella sovitaan Petäjäveden kunnan johtavan sosiaalityöntekijän tehtävien antamisesta virkavastuulla Uuraisten kunnan johtavan sosiaalityöntekijän hoidettavaksi. Uuraisten kunnan johtaja sosiaalityöntekijä hoitaa Petäjäveden kunnan tehtäviä siten, että johtava sosiaalityöntekijä työskentelee yhden päivän viikossa Petäjävedellä ja lisäksi erikseen sovitusti käytettävissä etänä.

Yhteistyö on käynnistetty yhteispalaverein jo helmikuun aikana. Sopimus on voimassa 31.12.2021 saakka. Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen sopimuksen yhteistyöstä ja esittää valtuustolle tarvittavien delegointivaltuuksien lisäämistä kunnan hallintosääntöön. Valtuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 15.3.2021.

Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n saneerausohjelman vahvistaminen

Pohjanmaan käräjäoikeus on 31.12.2020 vahvistanut Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n saneerausohjelman hakemuksen mukaisesti. Kaikki osakaskunnat puolsivat hakemuksen hyväksymistä.

Petäjäveden kunnan osalta saneerausvelka muodostuu lainojen pääomasta 1.944.735,00 euroa, koroista 33.693,95 euroa, takausprovisiosta 41.718,56 euroa ja kuluista 200,00 euroa. Yhteensä velkasaneerauksen kohteena on 2.020.347,51 euroa. Saneerausohjelman mukaisesti Keski-Suomen Verkkoholding Oy maksaa Petäjäveden kunnalle saneerausvelkaa yhteensä 341.438,73 euroa. Ensimmäinen maksu tapahtuu 30.6.2021 ja ensimmäisen maksuerän suuruus on 3.414,41 euroa. Maksut tapahtuvat neljä kertaa vuodessa. Saneeraus on kokonaisuudessaan maksettu 30.12.2038. Saamiset saneerausohjelmasta kirjataan vuosittain varovaisuusperiaatteetta noudattaen toteutuneiden maksujen mukaan kunkin vuoden kirjanpitoon.

Saneerausohjelmassa kuvatun selvittäjän käsityksen mukaan Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n varojen realisointiarvo konkurssitapauksessa tulisi olemaan n. 4,5 milj. euroa. Yhtiön kurantit varat muodostuvat tytäryhtiö Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n osakkeista ja saamisista tytäryhtiöltä sekä yhtiön tilivaroista.

Saneerausohjelman avulla on tarkoitus jatkaa KSVH Oy:n liiketoimintaa turvaten toimintaedellytykset ja toiminnan tervehdyttäminen velkojien hyväksymin periaattein. Saneerausohjelman läpivienti edellyttää sitä, että tytäryhtiö KSVV kykenee maksamaan vuotuisesti KSVH:lle sen saataviin liittyvät lyhennykset ja korot, mutta lisäksi myös jakamaan KSVH:lle varoja osinkona tai konserniavustuksena sen tekemästä voitosta. KSVV tarvitsee vuosittain käyttöönsä varoja myös liiketoiminnan kehittämiseen sekä verkon ylläpitoon. Tämä osaltaan tulee kerryttämään yhtiön velkojien eduksi omaisuuden arvonnousuna pitkällä aikavälillä. Saneerausohjelmaan on tuotu ns. lisäjako-osuusklausuuli, joka pyrkii tasaamaan ohjelman toteutuksen aikana ohjelmaan kirjattua velanleikkausta. Tytäryhtiön toimintaan liittyvät merkittävimmät investoinnit on jo tehty, joten tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeaville investoinneille ei ole tarvetta lähitulevaisuudessa. Tytäryhtiön omistaman verkon elinkaari on erittäin pitkä ja sen elinkaarta tulee olemaan merkittävästi, jopa puolet jäljellä myös siinä kohtaa, kun saneerausohjelma päättyy. Yhtiön saneerausohjelman toteuttamiseen liittyvät riskit ovat tavanomaisia riskejä, jotka liittyvät laaditun budjetin toteuttamiseen. Yhtiö on pystynyt selviytymään saneerausmenettelyn aikana erääntyneistä velvoitteistaan ajallaan.

Petäjäveden kunta on alkuperäisen osakkeiden hankinnan lisäksi osallistunut KSVH Oy:n osakeantiin v. 2017. Petäjäveden kunnan sijoitukset yhtiön osakkeisiin ovat yhteensä 594.375,00 euroa.

Kunnanhallitus päätti, että tämänhetkisen tiedon perusteella Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakepääoman alaskirjaamiselle ei ole tarvetta, koska saneerausohjelma on hyväksytty ja yhtiön uskotaan selviytyvän saneerausvelan maksamisesta. Tilannetta arvioidaan vuosittain varovaisuusperiaate huomioiden. Hyväksytty saneerausohjelma esitetään tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Ritoniemen alueen asemakaavamuutos

Petäjäveden kunta omistaa maata Ritoniemen alueella. Alue on rakentamatonta metsätalousmaata ja soveltuu sekä sijaintinsa, että maanpinnan muotojen puolesta erittäin hyvin asuntorakentamiseen. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan uusien omakotitalotonttien tarjonta keskustan tuntumassa. Kaavoituksen yhteydessä tutkitaan valtatien (Imatran Voimantie) alueen tilantarvetta suunnittelualueen kohdalta sekä muita alueelle suuntautuvia liikennejärjestelyjä.

Kunnanhallitus päätti käynnistää asemakaavamuutoksen Ritoniemen alueella ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

Litman alueen asemakaavamuutos ja laajennus

Asemakaavan tavoitteena on laajentaa Litman alueen asuntoaluetta. Lisärakentaminen tulee olemaan maltillista. Litman alueella ei ole tällä hetkellä vapaita tontteja rakentamiseen ja asemakaavamuutoksella ja laajennuksella vastataan tähän. Kunta omistaa kaavoitettavan maa-alueen.

Kunnanhallitus päätti käynnistää asemakaavamuutoksen ja laajennuksen Litman alueella ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

Lisäksi kunnanhallitus päätti Petäjäveden kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutoksen käynnistämisestä yksittäisen kiinteistön alueella ja rakennuskiellon asettamisesta ko. alueelle kaavan lainvoimaiseksi tuloon saakka.

Täyttöluvat vanhuspalveluihin sekä lukioon ja perusopetukseen

Kunnanhallitus myönsi täyttöluvat vanhuspalveluihin asiakas- ja palveluohjaajan sekä lähihoitajan tehtäviin ja lukion äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin virkaan sekä perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden tuntiopettajan tehtävään.

Kunnanhallituksen pöytäkirja on luettavissa 10.3.2021 kokonaisuudessaan kunnan verkkosivuilla www.petajavesi.fi.

Lisätietoja: vt. kunnanjohtaja Anni Hakala, puh. 040 735 6560, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok