FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto avoinna ma-to 8-15  014 2673 000 ma-to klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ma-to 8-15, 014 2673 000 ma-to klo 9 - 14

 Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Tiedote 5.10.2021

Lausunto Keuruun maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2022

Keuruun kaupunki on pyytänyt yhteistoiminta-alueen kunnilta lausuntoa maaseututoimen hallinnon ja kehittämisen toteutuksen talousarviosta sekä maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alueen toimintasuunnitelmasta vuodelle 2022.

Kuntien maksuosuuksien jakoperusteet on sovittu yhteistoimintasopimuksessa ja lisäksi vuosittain varataan määrärahaa kehittämistyön toteutukselle. Petäjäveden osalta vuoden 2022 maksuosuus tukihallintoyksiköstä on 42.286 euroa ja maksuosuus kehittämisyksiköstä 2.500 euroa.

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan, että sillä ei ole huomautettavaa vuoden 2022 maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alueen talousarvioon eikä toimintasuunnitelmaan.

 

Lausunto Keski-Suomen strategialuonnoksesta 2025-2050 ja sen ympäristöselostuksesta

Keski-Suomen liitto on käynnistänyt Keski-Suomen strategian laatimisen 23.10.2020. Maakuntahallitus on koonnut strategiaan:

  • tahtotilan maakunnan pitkän aikavälin kehittämisestä vuoteen 2050 (maakuntasuunnitelma)
  • lähivuosien yhteiset toimenpiteet ja arvio niiden rahoittamisesta vuosille 2022-2025 (maakuntaohjelma)
  • älykkään erikoistumisen strategian vuosille 2021-2027, joka ohjaa EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoituksen käyttöä.

Kunnanhallitus totesi lausuntonaan: Petäjäveden kunta pitää megatrendien ja skenaarioiden hahmottamisen kautta valittuja kasvun kärkiä hyvinä. Petäjäveden kuntastrategia 2021-2025 nostaa esiin talouden, ympäristön ja ilmaston kestävyydestä huolehtimisen sekä rohkeuden katsoa tulevaisuuteen. Näitä samoja elementtejä löytyy myös esitetystä maakuntastrategiasta. Maakuntastrategiassa todetaan: "ruokimme toistemme rohkeutta ja velvoitamme epäonnistumisen sallimiseen." Tämä sopii erityisen hyvin yhteen Petäjäveden kuntastrategian ensimmäisen teeman "Olemme rohkeita" kanssa.

Hyvinvointikärki tukee hyvin Petäjäveden kunnan strategiaa, jossa yksi kärkiteema on olla hyvinvoiva kunta Keski-Suomessa. Luonnon, kulttuurin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden painopisteet on syytä nostaa vahvasti esiin. Kasvun kärjistä myös bio- ja kiertotalous tukevat Petäjäveden kunnan kehitystä. Olemme huomioineet biotaloutta kaavoituksessa ja sen edistämiseen löytyy tahtoa.

Saavutettavuuden näkökulmasta on syytä kiinnittää erityistä huomiota toimivaan joukkoliikenteeseen ja hyväkuntoiseen väyläverkostoon maakunnan sisällä, mutta samalla edistetään liikkumista valtakunnallisesti ja globaalisti. Strategiassa on hyvä huomioida vahvasti myös monipaikkaisuuden ja digitaalisen saavutettavuuden tuomia mahdollisuuksia.

Petäjäveden kunta pitää hyvänä sitä, että strategiatyössä on järjestetty aluekohtaisia tilaisuuksia ja osallistettu sidosryhmiä. Strategia on sisällöltään hyvä, mutta se voisi olla rakenteeltaan tiiviimpi. Ytimekkääseen strategiaan on helpompi samaistua. Pitkässä strategiassa yksittäiset kärkitoimet hukkuvat tekstimassaan.

Lisäksi kunnanhallitus totesi lausuntonaan, että Keski-Suomen strategiassa tulisi käyttää bio- ja kiertotalous termin sijaan termiä ympäristö- ja resurssiviisas talous. Kyseinen termi sisältää muun muassa vetytalouden, energiaresurssin säästön ja sähköistämisen.

 

Vuoden 2022 aluevaalit: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen

Vuoden 2022 aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskeva hallituksen esitys (HE 241/2020) on hyväksytty eduskunnassa ja sitä koskeva lainsäädäntö on tullut osittain voimaan 1.7.2021. Uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta, joista jokaisella on aluevaltuusto, joka valitaan yleisillä vaaleilla.

Aluevaltuuston vaalikausi on neljä vuotta ja vaalikauden aloitusajankohta kesäkuun alku. Vaalilain 143 a §:n mukaan aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa ja näin toimitaan vuodesta 2025 lukien. Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan omina erillisinä vaaleinaan. Näissä vaaleissa valitun aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022 ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun

Kunnanhallitus päätti, että yleisenä ennakkoäänestyspaikkana Petäjävedellä toimii Kulttuurikeskus Miilun liikuntasali, lisäksi ennakkoäänestyspaikkana toimivaksi laitokseksi päätettiin Petäjäkoti. Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkana kirkonkylän äänestysalueella toimii Kulttuurikeskus Miilun liikuntasali ja Kintauden äänestysalueella Kintauden koulu.

 

Valvottujen tapaamisten kilpailutus ja hankintasopimus

Keski-Suomen kunnat ovat sitoutuneet Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan. Perheoikeudellisten palveluiden tuottaminen alueellisena yhteistyönä on hankeohjelman yksi toimenpide.

Kuntalain 54§:n mukaisen sopimuksen lastenvalvojan viranomaistehtävien hoitamisesta on tehnyt Hankasalmi, Viitasaari, Pihtipudas, Saarikan kuntayhtymä, Keuruu, Äänekoski, Muurame, Joutsa, Luhanka, Multia, Petäjävesi ja Uurainen. Kuntasopimuksiin on kirjattu, että mukaisten valvottujen tapaamisten ja adoptioneuvonnan hoitaminen valmistellaan erikseen ja palveluiden siirto sovitaan myöhemmin pääsopimuksen erillisellä liitteellä.

Hankasalmi, Wiitaunioni, Saarikka, Keuruu, Äänekoski, Muurame, Joutsa, Luhanka, Multia ja Petäjävesi ovat ilmoittaneet halukkuutensa osallistua alueelliseen kilpailutukseen ja laajentaa sopimusta valvottujen tapaamisten tehtävien hoitamiseen.

Tuettujen ja valvottujen tapaamisten sekä valvottujen vaihtojen kilpailutusta on valmisteltu sopimuskuntien kanssa yhteistyössä ja se toteutetaan alueellisena kilpailutuksena marras-joulukuussa 2021. Tavoitteena on, että alueellinen toiminta käynnistyy 1.4.2022. Toiminnan laajenemisesta syntyvät kustannukset jaetaan kuntien kesken suhteutettuna asukaslukuun. Petäjäveden arvioitu kustannus vuodelle 2022 on 6400 euroa (1.4.-31.12.2022).

Kunnanhallitus päätti, että Petäjäveden kunta osallistuu alueelliseen kilpailutukseen ja laajentaa sopimusta valvottujen tapaamisten tehtävien hoitamiseen sekä valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan valtakirjan hankintayhteistyölle.

 


Kuntapaikkojen määrä oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja/tai kiintiöpakolaisille vuonna 2022

Keski-Suomen ELY-keskus pyytää alueen kuntia tarkistamaan ja vahvistamaan kuntapaikkojen määrän oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja/tai kiintiöpakolaisille vuonna 2022. Kunnanhallitus päätti vahvistaa kuntapaikat yhteensä viidelle (5) kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneille vuodelle 2022.

 

Edustajien nimeäminen ja täyttölupa

Kunnanhallitus päätti esittää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitukselle kunnanjohtaja Mikko Latvalaa Seututerveyskeskuksen johtokuntaan varajäseneksi. Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajiksi Petäjäveden vanhan kirkon säätiön hallituksen toimikaudeksi 2022-2024 Anni Hakalan ja varalle Ulla Niemenmaan sekä Satu Kytölehdon ja varalle Heikki Partasen.

Kunnanhallitus palautti vammaisneuvoston nimeämisen kaudelle 2021-2025 hyvinvointilautakunnan valmisteluun keskustelussa ilmenneiden henkilöesteiden vuoksi. Lisäksi kunnanhallitus nimesi työllisyyspalvelupäällikkö Satu Piispasen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston johtoryhmään ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen hallintojohtaja Anni Hakalan.

Edustajien nimeämisen lisäksi kunnanhallitus myönsi täyttöluvan vanhuspalveluiden määräaikaiselle lähihoitajan tehtävälle ajalla 15.10.2021-31.12.2022.

 

Kiinteistön luovutus, Siilotie

Petäjäveden kunnan tekninen toimi on 5.2.2021 osoittanut ELY-keskukselle mielenkiintonsa kiinteistön 592-896-6-1 liitännäisalue hankintaan. Kiinteistön osoite on Siilotie 2 ja se on yhteydessä kunnan lähivirkistysalueisiin. ELY-keskus on nyt tehnyt päätöksen siitä, että mainittu alue voidaan luovuttaa kunnalle esitettyä 10 000 euron korvausta vastaan. Luovutettavan alueen koko on 1,2693 ha. Luovutettava alue tarjoaa Petäjäveden kunnalle mahdollisuuden kehittää edelleen Kettulanvuoren ulkoilualueen palveluita. Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan kyseisen kiinteistön liitännäisalueen luovutuksen kunnalle 10.000 euron korvausta vastaan.

Lisäksi kunnanhallitus päätti hyväksyä Petäjäveden vesistöjen rantayleiskaavan tekniset korjaukset ja asettaa ehdotusaineiston nähtäville yksittäisen kiinteistön alueella. Kunnanhallitus päätti myös lähettää edellisessä valtuuston kokouksessa jätetyn valtuustoaloitteen ajoharjoitteluradasta kaksipyöräisille kuntarakennelautakunnan valmisteltavaksi sekä hyväksyi harkinnanvaraisten virkavapaiden ja työlomien myöntämisperiaatteet.

 

Kunnanhallituksen pöytäkirja on luettavissa 6.10.2021 kokonaisuudessaan kunnan verkkosivuilla www.petajavesi.fi.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Latvala, puh. 040 190 6904, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok