FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto avoinna ma-to 8-15  014 2673 000 ma-to klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ma-to 8-15, 014 2673 000 ma-to klo 9 - 14

 Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Tiedote 30.11.2021

Petäjäveden kunnanhallituksen 29.11.2021 päätöksiä

 

Talousarvion 2021 muutosten hyväksyminen

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion kokouksessaan 16.11.2020 § 45. Talousarvioon on tämän jälkeen tehty muutoksia investointiosaan (kunnanvaltuusto 27.9.2021 § 75).

Kuluvan syksyn aikana erityisesti verotulo- ja valtionosuusennusteet ovat muuttuneet merkittävästi, jolloin on tarpeen tehdä talousarviomuutokset niiden osalta. Koronatilanne on aiheuttanut muutoksia myös käyttötalouteen, sekä menoihin että tuloihin.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy seuraavat muutokset talousarvioon 2021:

Sivistyksen palvelualueen varhaiskasvatuksen maksutuottoja pienennetään 40.000 euroa. Maksutuottojen lasku johtuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksesta 1.8.2021 alkaen.

Perusturvan palvelualueen perusterveydenhuollon asiakaspalvelujen ostoihin lisätään 210.000 euroa ja erikoissairaanhoidon asiakaspalvelujen ostoihin 190.000 euroa. Ylitykset johtuvat pääsääntöisesti koronan aiheuttamista toimenpiteistä.

Tarkastuslautakunnan kokouspalkkioihin lisätään 2.000 euroa ja valtuuston kokouspalkkioihin lisätään 7.000 euroa. Ylitykset johtuvat valtuustokauden vaihdoksen myötä lisääntyneestä kokousmäärästä sekä valtuustokauden alun koulutus- ja seminaaritilaisuuksista.

Lisäksi verotuloarviota korotetaan 664.000 euroa alkuperäisestä talousarviosta ja valtionosuuksiin lisätään yhteensä 82.000 euroa korotusta.

Talousarviomuutosten jälkeen kunnan vuosikate paranee 297.000 euroa ja on n. 586.240 euroa. Tilikauden tulos on -407.950 euroa.

Kunnanvaltuusto käsittelee talousarvion 2021 muutokset kokouksessaan 13.12.2021.

Petäjäveden kunnan sijoitusperiaatteet

Sijoitustoiminnalla tarkoitetaan kunnan toimialaan liittyvää sijoittamista ja kassavarojen sijoittamista. Sijoitustoiminnalla turvataan kunnan maksuvalmiutta ja taloudellista tulosta.

Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan valtuusto päättää varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista.

Petäjäveden kunnanvaltuuston 25.9.2017 § 58 hyväksymät sijoitusperiaatteet eivät enää vastaa sijoitustoiminnalle asetettuja tavoitteita. Sijoitusperiaatteiden päivitystä on valmisteltu yhteistyössä kunnan salkunhoitajien kanssa.

Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan Petäjäveden kunnan sijoitusperiaatteita ja esittää valtuustolle niiden hyväksymistä. Kunnanvaltuusto käsittelee sijoitusperiaatteita seuraavassa kokouksessaan 13.12.2021.

 

Lausunto kaavoitus- ja rakentamislain luonnoksesta

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee uutta kaavoitus- ja rakentamislakia. Uudella kaavoitus- ja rakentamislailla on tarkoitus korvata voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki. Lausuntopyyntö koskee myös samassa yhteydessä esitettyjä muutoksia eräisiin muihin lakeihin. Lausunto tulee toimittaa viimeistään 7.12.2021 lausuntopalveluun tai Ympäristöministeriön kirjaamoon.

Kunnanhallitus antoi lausuntonsa kaavoitus- ja rakentamislain muutoksesta ja esittää, että lakimuutoksen valmistelu tulee keskeyttää.

Kannanotto ympäristöterveydenhuollon tehtävistä

Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin valmistelee toimintojen siirtämistä kunnilta hyvinvointialueelle. Toimielin päätti 21.10.2021 pyytää Keski-Suomen kunnilta 30.11.2021 mennessä kannanottoa siitä, tulisiko ympäristöterveydenhuollon palvelut siirtää kunnilta Keski-Suomen hyvinvointialueelle 31.12.2022 alkaen.

Petäjäveden kunnan ympäristöterveydenhuolto on osana Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuoltoa. Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen ja Äänekoski.

Kunnanhallitus antoi väliaikaiselle valmistelutoimielimelle seuraavan kannanoton:

Ympäristöterveydenhuollon siirtäminen hyvinvointialueelle 31.12.2022 ei ole tarkoituksenmukaista. Siirtäminen tarkoittaisi päätöksen ja valmistelutyön osalta kiireistä aikataulua. Keski-Suomen osalta hyvinvointialueiden aloittaminen ei myöskään aiheuta uudelleenorganisoitumisen tarvetta yhdessäkään ympäristöterveydenhuollon yksikössä, joten tämän välttämiseksikään siirtäminen ei ole tarpeellista.

Mikäli poliittinen päätös ympäristöterveydenhuollon siirtämisestä hyvinvointialueille vuonna 2026 tulee, valmistelutyöt ehditään hoitaa hyvissä ajoin ja perusteellisesti.

Suomen kuntaliiton valtuuskunnan vaali

Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitaan 66 jäsentä ja 66 varajäsentä jäsenäänestyksellä 15.11. - 31.12.2021 vaalipiireittäin toimitettavalla vaalilla. Vaalipiirit määräytyvät samoin kuin eduskuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä valitaan jäseniä vaalipiirin asukasluvun suhteessa.

Keski-Suomen vaalipiiristä valitaan 3 jäsentä ja 3 varajäsentä suoraan vaalituloksen perusteella. Kunnalla on vaalissa kunnan asukaslukua (30.11.2020) vastaava äänimäärä. Petäjäveden kunnan äänimäärä on 3767.

Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta on vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmän.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se toimittaa suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Keski-Suomen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle. Kunnanvaltuusto toimittaa Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin kokouksessaan 13.12.2021.

Petäjäveden kunnan osallistuminen Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen näyttelysisältöhankkeeseen 1.1.-31.12.2022

Petäjäveden vanhan kirkon yhteyteen aiotaan rakentaa erillinen ympärivuotinen vierailukeskus, Keski-Suomen maailmanperintökeskus. Vierailukeskuksen on suunniteltu toimivan Keski-Suomen yhteisenä maailmanperintökeskuksena ja jakavan maailmanperintötietoutta Petäjäveden vanhan kirkon lisäksi myös Struven kolmiomittausketjusta.

Näyttelysisältöhankkeella halutaan tukea Petäjäveden vanhan kirkon ja Struven kolmiomittausketjun kiinnostavuutta ja vaikuttavuutta, kehittää kohteista jaettavan maailmanperintötiedon saatavuutta ja vahvistaa keskisuomalaisten maailmanperintökohteiden yhteistyötä. 

Kunnanhallitus päätti Petäjäveden kunnan osallistumisesta 2.500 euron maksuosuudella Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen näyttelysisältöhankkeeseen 1.1.-31.12.2022.

Kunnanviraston sulkuaika jouluna 2021

Kunnanhallitus päätti, että kunnanviraston ovet pidetään suljettuna ajalla 20.12.2021-2.1.2022. Toimialat velvoitetaan järjestämään päivystykset ja muu tarvittava toiminta sulkuaikana, asiointi kunnanvirastolla tapahtuu sulkuaikana ajanvarauksella.

Kunnan ilmoitusten ja kuulutusten julkaisu

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että:


1. Kunnalliset ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kunnan verkkosivuilla www.petajavesi.fi, pois lukien maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset rakennuslupien julkipanot, jotka julkaistaan kunnan ilmoitustaululla.

2. Sellaiset ilmoitukset, joiden ilmoittamisen perusteena on kunnan ilmoitusten mahdollisimman tehokas tiedoksi saattaminen kunnan asukkaille, julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja Petäjävesi-lehdessä. Ilmoituksesta vastuussa oleva henkilö ratkaisee, miten ilmoitus julkaistaan, perusteena tehokas tiedoksi saattaminen.

3. Niissä tapauksissa, joissa erityislaki erikseen edellyttää kunnan ilmoituksen julkaisemista sanomalehdessä, julkaistaan ne Petäjävesi-lehdessä. Kaavoituksen osalta ilmoittelu toteutetaan liitteen mukaisesti.

4. Viran- ja toimenhakuilmoituksien julkaistaan kunnan verkkosivuilla, Kuntarekry -palvelussa ja TE-palvelujen verkkosivuilla sekä tarvittaessa rekrytoivan harkinnan mukaan muissa sähköisissä kanavissa tai lehdissä.

5. Vaaliasioita koskevien kuulutusten julkaisemisesta päättää kunnan keskusvaalilautakunta.


Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan nimeäminen aluevaalien 2022 toimittamista varten

Kunnanhallitus täydensi vaalitoimikuntaa 3. varajäsenellä ja nimesi vaalilautakuntiin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpano on seuraava:

Kirkonkylän vaalilautakunta

Varsinaiset jäsenet
Hanna Hautamäki (pj)
Raisa Kinnunen (vpj)
Pirkko Saarinen
Markku Kuosmanen
Erkki Havu

Varajäsenet
1. Mervi Ässämäki
2. Marko Kuukkanen
3. Heikki Palola
4. Jari Koskenranta
5. Raija Sallila

Kintauden vaalilautakunta

Varsinaiset jäsenet
Jukka Ohra-aho (pj)
Kaija Laitinen (vpj)
Veikko Muhos
Helena Reina
Hilkka Paakkunainen

Varajäsenet
1. Risto Paakkunainen
2. Teppo Sirniö
3. Tuija Lesonen
4. Arto Sallila
5. Ritva Pahkala

Vaalitoimikunta

Varsinaiset jäsenet
Eila Koivuniemi (pj)
Seppo Rantapuska (vpj)
Helena Reina

Varajäsenet
1. Marko Kuukkanen
2. Eeva Lius
3. Erkki Ruuska

Vaasa-Seinäjoki-Jyväskylä liikennekäytävän kehittämisryhmän edustajan nimeäminen

Vaasa-Seinäjoki-Jyväskylä liikennekäytävän kehittämisryhmä tekee liikennekäytävän edunvalvontatyötä ja tuottaa materiaalia edunvalvontatyön tueksi. Kehittämisryhmän puheenjohtajana toimii kansanedustaja Mikko Savola. Ryhmän työvaliokunnan muodostavat Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakuntaliittojen edustajat Etelä-Pohjanmaan liiton toimiessa pääsihteerinä. Kehittämisryhmän puheenjohtaja on pyytänyt liikennekäytävän kuntia nimeämään ryhmään edustajan ja varaedustajan.

Kunnanhallitus nimesi Petäjäveden kunnan edustajaksi kunnanjohtaja Mikko Latvalan ja varaedustajaksi hallituksen puheenjohtaja Hanna Hautamäen Vaasa-Seinäjoki-Jyväskylä liikennekäytävän kehittämisryhmään.

Työllisyyspalvelupäällikön tehtävien järjestäminen

Työllisyyspalvelupäällikkö on irtisanoutunut virkasuhteestaan siten, että virkasuhde päättyy 30.11.2021. Viimeinen varsinainen työpäivä Petäjävedellä oli 10.11.2021.

Kunnanhallitus päätti, että työllisyyspalvelupäällikön tehtäviä hoitaa määräaikaisesti ajalla 11.11.2021-11.2.2022 varhaiskasvatusjohtaja Sanna Ruuth lähiesimiestyön, työsuojelupäällikön ja työllisyyspalvelujen hallinnon osalta. Lisäksi yksittäisiä tehtäviä jaetaan tarpeen mukaan kunnanjohtajalle, hallintopäällikölle tai muun henkilöstön kesken.

Paikallinen virka- ja työehtosopimus hälytysrahasta ja tuplavuorokorvauksesta

Paikallisella virka- ja työehtosopimuksella sovitaan hälytysrahan ja tuplavuorokorvauksen maksamisen perusteista sekä korvauksista.

Hälytysrahan maksamisen ja tuplavuoron korvaamisen kriteerinä ovat esimerkiksi hoitohenkilöstön osalta tilanteet, joissa asiakasturvallisuus on selkeästi uhattuna, eikä potilaan hoitoon muuten saada riittävän kokenutta, osaavaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa varahenkilöstöstä tai sijaisista.

Hälytysrahan osalta noudatetaan KVTES:n III-luvun 22 §:n ja SOTE-sopimuksen III-luvun 22 §:n määräyksiä, mutta hälytysrahan suuruus sovitaan paikallisesti seuraavasti:

  • arkisin 40 euroa/kerta
  • viikonloppuisin ja arkipyhinä 60 euroa/kerta.

Tuplavuorot tasoitetaan ensisijaisesti aikana ja vuorosta sovittaessa sovitaan kirjallisesti vuoron antamisesta vapaana. Mikäli toiminnan näkökulmasta tuplavuoron korvaaminen aikana ei ole tarkoituksenmukaista, voidaan korvaus suorittaa rahana.

Epäselvissä tilanteissa hälytysrahan maksamisesta ja tuplavuoron korvaamisesta päättää asianomainen esimies.

Kunnanhallitus hyväksyi paikallisen virka- ja työehtosopimuksen hälytysrahasta ja tuplavuorokorvauksesta.

Petäjäveden kunnan henkilöstöetuudet vuonna 2022

Petäjäveden kunnalla on ollut käytössä vuosien 2019-2021 ajan hyvinvointi- ja kulttuuripalvelusetelit. Yhteistyötoimikunnan esityksen mukaisesti henkilöstöetuudet on järjestetty hyvinvointi- ja kulttuuripalveluseteleillä. Seteleillä kannustetaan henkilöstöä osallistumaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista työkykyä ylläpitävään toimintaan. Setelien piirissä on ollut kuntosali, petäjävetisiä urheilujärjestöjä ja hyvinvointi- ja kulttuuripalveluja sekä Keuruun ja Jyväskylän uimahallit.

Kunnanhallitus päätti Petäjäveden kunnan henkilöstöetuuden vuonna 2022 järjestämisestä hyvinvointi- ja kulttuuripalvelusetelein. Henkilöstöetuuden euromääräinen arvo on maksimissaan 70,00 euroa/henkilö.

Täyttölupa ja tiedoksi merkittävät asiat

Lisäksi kunnanhallitus myönsi täyttöluvan palkkasihteerin virkaan 7.1.2022 alkaen. Kunnanhallitus merkitsi myös tiedokseen kuntarakennelautakunnan lausunnon jätehuollon palvelutasosta vuosille 2022-2026 sekä yhteistoimintakäsittelyn liittyen tietojen luovuttamiseen Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaishallinnolle

Kunnanhallituksen pöytäkirja on luettavissa 1.12.2021 kokonaisuudessaan kunnan verkkosivuilla www.petajavesi.fi.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Latvala, puh. 040 190 6904, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok