FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto avoinna ma-to 8-15  014 2673 000 ma-to klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ma-to 8-15, 014 2673 000 ma-to klo 9 - 14

 Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Tiedote 15.2.2022

Petäjäveden kunnanhallituksen 14.2.2022 päätöksiä

 

Petäjäveden kunnan kannanotto eläinlääkäripalveluista

Petäjäveden kunta on saanut Jyväskylän ympäristöterveydestä viestin, jonka mukaan Petäjäveden kunnaneläinlääkärin vastaanotto siirtyy Palokan kunnaneläinlääkärin yhteisvastaanotolle 18.2.2022. Kunnanhallitus antoi eläinlääkäripalveluista kannanottonsa, jossa kunnanhallitus toteaa, että kuntaa ei ole tiedotettu eläinlääkäripalveluiden järjestämiseen liittyvistä ongelmista riittävän ajoissa. Ympäristöterveydenhuolto on tehnyt viranhaltijapäätöksenä Petäjäveden kunnaneläinlääkärin vastaanoton siirron Palokkaan kuulematta palvelun sopimuskumppania Petäjäveden kuntaa.  Lisäksi kunnanhallitus totesi, että lähipalveluiden menetys huolestuttaa eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta. Petäjäveden kunta pyytää neuvottelua kunnan maksuosuudesta palvelun heikentymisen vuoksi.

 

Keski-Suomen Kestävän kasvun ohjelman RRF- hakuun osallistuminen

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelmalla on tarkoitus vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Ohjelman tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, kasvattaa tuottavuutta, nostaa työllisyysastetta, nopeuttaa hoitoon pääsyä sekä edistää alueellista, sosiaalista ja sukupuolten tasa-arvoa. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Elpymisväline jakaantuu seitsemään ohjelmaan, joista elpymis- ja palautumistukiväline (RRF) on kooltaan ylivoimaisesti suurin.

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää valtionavustuksia yhdelle hankkeelle kullakin hyvinvointialueella. Keski-Suomessa Sote-hankkeita on hallinnoinut, kuntien yhteisen päätöksen mukaisesti, Jyväskylän kaupunki, näin olisi tarkoitus toimia myös RRF- hankkeen vuoden 2022 osion osalta. Vuosien 2023-2025 hankehaun tekee hyvinvointialue syksyllä 2022.

Keski-Suomen RRF- hankkeen sisältö ja kärjet muodostavat kolme kokonaisuutta. Kehittämiskohteet ovat myös keskenään toisistaan riippuvaisia.

1) Maakunnallisesti Keski-Suomen digitaalinen sosiaali- ja terveysasema OmaKS.fi palveluiden laajentumisen valmistelu ja toteutus koko hyvinvointialueelle on RRF- hankkeen digitaalisen rahoitusosion tekemisen ja jalkauttamisen pääkärki.

2) Hoitojonojen purku ja heikoimmassa asemassa olevien huomioiminen tapahtuu kehittämiskokonaisuudessa, joka RRF-hankerahoituksella kohdistuu hoidontarpeen ja palvelutarpeen keskuksen toiminnan suunnitteluun ja aloittamiseen mikä taas mahdollistaa kivijalkojen työntekijöiden ajan suuntaamisen Covid-19 -epidemian ja siihen liittyvien rajoitusten seurauksena hoitojen, palvelujen, työelämän ja toimeentulon ulkopuolelle jääneiden ihmisten moniammatilliseen palvelemiseen ja tilanteen haltuunottoon (jonojen purku).

3) Kolmantena kokonaisuutena vuodelle 2022 on pitkäjänteisen opetus- oppimiskeskuksen perustamisen suunnittelu, joka olisi luomassa toimivaa kokonaisuutta sote- alan oppilaitosten yhteistyölle ja opiskelijoiden harjoittelujaksoille. Sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluvajetta ja sitä kasvattavaa henkilöstöpulaa täytyy taklata sekä veto- että pitovoimaa lisäämällä, jonka vuoksi tämän kaltainen rakenne on tärkeä olla olemassa.

Kunnanhallitus hyväksyi aiesitoumuksen osallistumisesta Keski-Suomen RRF- hankkeeseen ja pyytää huomioimaan hankkeessa myös hyvinvointialueiden välisen yhteistyön.

 

Lausuntopyyntö Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2022 talousarvion muutoksista

Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunta on päättänyt 25.1.2022 kokouksessaan lähettää pelastuslaitos -liikelaitoksen vuoden 2022 talousarvion muutosesityksen kunnille lausunnolle.

Vuoden 2022 talousarviomuutokset perustuvat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen päätökseen ensihoitopalvelun tuotannon siirtämisestä Keski-Suomen pelastuslaitoksen ensihoitopalvelun tuotantovastuulle Kannonkoskella, Kinnulassa, Pihtiputaalla ja Saarijärvellä 30.11.2021 alkaen ja Jämsän paloasemaryhmän toimintavalmiusjärjestelyiden kehittämistoimenpiteistä.

Petäjäveden osalta kunnan maksuosuus nousee 6.918 euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Koko vuoden maksuosuus muutetun talousarvioehdotuksen mukaisesti on 357.060 euroa.

Petäjäveden kunnanhallitus totesi lausuntonaan, että kunnille osoitettujen pelastustoimen maksuosuuksien määrien ei tulisi merkittävästi kasvaa vuoden 2022 aikana, sillä niillä on vaikutus kuntien tulevien vuosien rahoituspohjan rakentumiseen. Lisäksi kunnanhallitus lausui, että pelastuslaitoksen tulisi sopeuttaa toimintaansa jo hyväksytyn vuoden 2022 talousarvion mukaiseksi.

 

Petäjäveden kunnan selvitys Keski-Suomen hyvinvointialueelle

Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Keski-Suomen kunnilta vastuu siirtyy Keski-Suomen hyvinvointialueelle.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta. Hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan antaman selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se antaa Keski-Suomen hyvinvointialueelle pöytäkirjan liitteiden mukaisen selvityksen sekä liitteissä mainitut oikeudet, vastuut ja velvoitteet siirtyvät 1.1.2023 Petäjäveden kunnalta Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Lisäksi kunnanhallitus esittää, että valtuusto varaa oikeuden täydentää selvitystä. Kunnanvaltuusto käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan 21.2.2022.

 

Valtuustoaloite rakentajarahasta

Kunnanvaltuuston kokouksessa 9.8.2021 jätettiin puheenjohtajalle Kimmo Ijäksen ja kahdeksan muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite kunnan asukasluvun kasvattamiseksi ja elinkeinoelämän kehittämiseksi. Valtuustoaloitteessa esitetään rakentajarahaa omakotitalon rakentajalle sekä yrittäjille teollisuus-/liikekiinteistön rakentamisesta.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että rakentajaraha otetaan käyttöön ja siihen varataan riittävä rahoitus talousarviomuutoksella vuoden 2022 aikana. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että rakentajaraha on omakotitalosta enintään 4000 euroa ja teollisuus-/liikekiinteistöstä 5000-15 000 euroa rakennuksen koosta riippuen. Rakentajaraha on voimassa valtuustokauden loppuun 31.5.2025 saakka. Kunnanhallitus esitti myös, että valtuusto valtuuttaa kuntarakennelautakunnan päättämään tarkemmin rakentajarahan maksamisen ehdoista sekä selvittämään rakentajarahan soveltamista myös tilanteisiin, joissa loma-asunto muutetaan vakituiseksi asunnoksi.

 

Tarkastuslautakunnan kysymys kunnanhallitukselle tilinpäätöksen 2021 valmistumisesta

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 19.1.2022 esittänyt valtuustolle huolensa kunnan resurssien riittävyydestä kevään 2022 aikana tilinpäätöksen valmistelussa ja muuttuvan kunnan toiminnan organisoinnissa.

Kunnanhallitus antoi vastauksen tarkastuslautakunnan kysymykseen ja toteaa vastauksessaan, että kunnanhallitus tiedostaa tilinpäätöksen valmisteluun liittyvät resurssihaasteet. Kunnanhallitus sitoutuu siihen, että tilinpäätös valmistuu kuntalain edellyttämässä aikataulussa. Kaikki johtavat viranhaltijat kantavat kunnanjohtajan johdolla vastuun tilinpäätöksestä omalta osaltaan. Tilinpäätöksen aikataulun mukaisen valmistumisen varmistamiseksi, kunnanhallitus on valmistautunut hankkimaan tarvittaessa riittävää lisäresurssia muilta kunnilta tai yksityisiltä toimijoilta. Lisäksi kunnanhallitus päätti viedä vastauksena tarkastuslautakunnan kysymykseen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

 

Petäjäveden kunnan vastine lupalautakunnan päätökseen, tilintarkastuksen väliraportti ja tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Kunnanhallitus antoi vastineensa lupalautakunnan päätökseen koskien ympäristöluvan muutoshakemusta ja toteaa vastineessaan, että lupalautakunnan 8.9.2021 § 7 tehdystä päätöksestä jätetyt valitukset ovat aiheettomia.

Kunnanhallitus käsitteli myös tilintarkastuksen väliraportin ja merkitsi raportin tiedokseen. Lisäksi kunnanhallitus merkitsi tiedokseen tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman valtuustokaudelle 2021-2024 ja päätti viedä sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Osallistuminen Petäjäveden vanhan kirkon säätiön Vesuri-hankkeeseen

 

Petäjäveden vanha kirkko liitettiin Unescon maailmanperintöluetteloon vuonna 1994. Unesco asettaa maailmanperintökohteille tarkkoja hoito- ja käyttötavoitteita. Niiden mukaisesti Petäjäveden vanhalle kirkolle on laadittu hoitosuunnitelma, joka päivitettiin vuonna 2021. Vanhan kirkon hoitokunta huolehtii siitä, että kirkkoa ja sen ympäristöä hoidetaan suunnitelman mukaisesti. Vanhan kirkon yhteyteen aiotaan rakentaa erillinen lämmitetty vierailukeskus, Keski-Suomen maailmanperintökeskus.

Petäjäveden vanhan kirkon säätiö on ostanut Petäjäveden seurakunnalta tontin vuonna 2021, johon pysyvän maailmanperintökeskuksen rakentaminen on kaavan mukaan mahdollista.

Kesän 2021 osalta säätiölle tuli kriittistä palautetta parkkipaikkojen ahtaudesta ja puuttuvista tienvarsiopasteista, erityisesti Vanhankirkontien kautta ei ole opasteita ollenkaan valtatieltä 23. Myös lähestymisopasteet Keuruun ja Jämsän suunnasta puuttuvat kokonaan ja Jyväskylän sekä Multian suunnasta ovat hyvin lähellä kohdetta. Vanhankirkontien parkkipaikka on nykyisellään ahdas ja sitä on tarpeen laajentaa toiminnallisuuden parantamiseksi myös ajatellen maailmanperintökeskuksen rakentamisaikaa.

Petäjäveden vanhan kirkon säätiö on pyytänyt Petäjäveden seurakuntaa ja Petäjäveden kuntaa osallistumaan hankkeeseen 2.500 euron maksuosuudella.

Kunnanhallitus päätti osallistua 2.500 euron maksuosuudella Petäjäveden vanhan kirkon säätiön hallinnoimaan Vesuri-hankkeeseen, jossa laajennetaan Vanhankirkontien parkkipaikkaa ja uusitaan opasteita.

 

Nimeämiset, tehtävien täyttöluvat sekä virkoja koskevat muutokset

Kunnanhallitus nimesi kokouksessaan edustajansa Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen ohjausryhmään ajalle 1.1.2022-31.12.2023. Ohjausryhmään nimettiin kunnanjohtaja Mikko Latvala ja hänen varalleen matkailu- ja asiakassihteeri Ulla Niemenmaa. Lisäksi kunnanhallitus nimesi yhtiökokousedustajat yhtiöihin, joista kunta omistaa osakkeita ja osuuksia.

Kunnanhallitus päätti myöntää täyttöluvan hallintojohtajan virkaan ja päätti, että virka julistetaan haettavaksi ajalla 16.2.-6.3.2022. Kunnanhallitus nimesi myös hakua varten valintatyöryhmän, johon kuuluvat kunnanjohtaja Mikko Latvala, hallintopäällikkö Jaana Nevanperä, kunnanhallituksen puheenjohtaja Hanna Hautamäki, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Jere Malila sekä kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hannu Ässämäki ja varapuheenjohtaja Paula Vulli.

Kunnanhallitus päätti lakkauttaa kuntatekniikaninsinöörin viran 28.2.2022 ja perustaa yhdyskuntatekniikan päällikön viran 1.3.2022 alkaen. Samassa yhteydessä kunnanhallitus myönsi täyttöluvan yhdyskuntatekniikan päällikön viralle.

 

Kunnanhallituksen pöytäkirja on luettavissa 16.2.2022 kokonaisuudessaan kunnan verkkosivuilla www.petajavesi.fi.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Latvala, puh. 040 190 6904, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok