FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto avoinna ma-to 8-15  014 2673 000 ma-to klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ma-to 8-15, 014 2673 000 ma-to klo 9 - 14

 Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Tiedote 21.6.2022

Petäjäveden kunnanhallituksen 20.6.2022 päätöksiä

Palvalahti-Kintaus osayleiskaavamuutoksen ja -laajennuksen sekä rantaosayleiskaavan osittaisen muutoksen käynnistäminen

Palvalahti-Kintauden alueella on voimassa Palvalahti-Kintaus osayleiskaava, joka on tullut voimaan 20.3.2013. Yleiskaava on tarpeen laatia uudestaan ja mahdollisesti osittain kumota voimasta tarpeettomilta alueilta. Järkevän kokonaisuuden saamiseksi, on kaava-aluetta tavoitteena laajentaa Räihäntien ja Liisalantien varressa. Osalle suunnittelualuetta sijoittuu Petäjäveden vesistöjen rantayleiskaavan aluetta (voimaantulo 4.2.2009), jota voidaan kaavatyössä muuttaa. Osalla suunnittelualuetta on voimassa Koskensaari Oy:n ranta-asemakaava (voimaantulo 14.9.1998), joka huomioidaan kaavatyössä. Yleiskaavalla ei kuitenkaan voida muuttaa ranta-asemakaavan sisältöä.

Kaavahankkeen laadintavaiheet ennen kaavaluonnoksen nähtäville asettamista (valmisteluvaiheen kuulemista) vuonna 2022-2023:

  • kaavoituksen käynnistäminen kunnanhallituksen päätöksellä
  • kaavakonsultin valinta
  • aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu
  • kaavahankkeen vireilletulosta tiedottaminen (OAS asetetaan yleisesti nähtäville)
  • ennakkokysely maanomistajille
  • kaavan mitoitus- ja suunnitteluperusteiden laadinta ja käsittely kunnanhallituksessa ja tarvittaessa myös kunnanvaltuustossa (ranta-alueiden ja kuivanmaan mitoitus- ja suunnitteluperusteet)
  • emätilaselvitykset ranta-alueille ja kuivalle maalle
  • luonto- ja maisemaselvitys sekä muut tarvittavat selvitykset
  • kaavaluonnoksen laadinta ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Kunnanhallitus päätti käynnistää Palvalahti-Kintaus osayleiskaavamuutoksen ja -laajennuksen sekä Petäjäveden rantaosayleiskaavan osittaisen muutoksen.


Ateriapalveluiden järjestäminen 1.1.2023 alkaen

Hyvinvointialueiden toiminta alkaa 1.1.2023. Hyvinvointialueet eivät ole kuntien sidosyksikköjä, joten ne eivät voi ostaa tukipalveluita, kuten ateriapalveluita suoraan kunnilta. Kunnat eivät myöskään voi ostaa ko. palveluita hyvinvointialueelta. Ateriapalveluiden osalta sote -lainsäädännön täydennyksen mukaan kunnilla ei olisi vuoden 2023 aikana yhtiöittämisvelvoitetta ja hyvinvointialueella on mahdollista ostaa kunnilta palveluita ja tavaroita hankintalain estämättä silloin, kun hankinnan arvo alittaa EU -kynnysarvon, eli 215 000 euroa. Käytännössä kynnysarvo ylittyisi hyvinvointialueen ateriapalveluostoissa yhden vuoden ostoissa jo pienemmissäkin kunnissa.

Ateriapalveluiden tuottamisen vaihtoehtoja on käytännössä kaksi. Ateriapalveluiden sisällöntuottamisen eriyttäminen kunnan vastuulle jäävien aterioiden tuottamiseen ja hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien aterioiden tuottamiseen tai ateriapalveluiden tuottaminen kuntien ja hyvinvointialueen yhdessä omistaman in-house yhtiön tai yhtymän toimesta.

Petäjävedellä on valmius toteuttaa ateriapalvelut vuoden 2023 alusta molempien edellä kerrottujen vaihtoehtojen mukaisesti. Hajauttamisvaihtoehdossa Petäjäkodin keittiö vuokrataan hyvinvointialueelle ja siellä valmistettujen päiväkotiruokien valmistus siirretään Masuunin keittiöön. In-house yhtiömallissa kaikki ateriat hankitaan perustettavalta yhteisyhtiöltä.

Keuruun, Multian ja Petäjäveden viranhaltijat ovat käyneet keskustelua yhteisen in-house yhtiön perustamisen valmistelusta ateriapalveluiden tuottamiseksi yhdessä Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa. Hyvinvointialueen laskennalliset ateriapalveluiden ostot ylittävät jokaisessa kunnassa hankintojen EU-kynnysarvon yhden vuoden aikana, joten ateriapalveluiden myynti suoraan kunnalta hyvinvointialueelle ei ole mahdollista. In-house yhtiön perustamisen selvittämisestä on pyydetty alustavat tarjoukset ja palvelunkuvaukset kolmelta ulkopuoliselta konsultilta. Selvityksen kustannus on alustavasti kuntien viranhaltijoiden kesken keskusteltu jaettavan ateriasuoritteiden määrän suhteessa.

Petäjävedellä on tällä hetkellä toiminnassa kolme valmistuskeittiötä, Petäjäkodin keittiö, Masuunin keittiö sekä Kintauden koulun keittiö. Päiväkodeilla on jakelukeittiöitä. Petäjäkodin keittiöllä valmistetaan tällä hetkellä sote-aterioiden lisäksi Petäjäkallion päiväkodin ateriat.

Kunnanhallitus päätti käynnistää selvityksen ateriapalveluiden järjestämisestä 1.1.2023 alkaen yhteistyössä Keuruun kaupungin ja Multian kunnan sekä Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa. Selvitys kuntien ja Keski-Suomen hyvinvointialueen yhteisen in-house yhtiön toimintamallista ja perustamisesta laaditaan ulkopuolisen konsultin toimesta. Petäjävesi sitoutuu osallistumaan selvityksen kustannuksiin kuntakohtaisten ateriasuoritteiden määriin perustuvan jaon mukaisesti.

Toimeksiantosopimus vastaanottopalvelujen tuottamisesta

Maahanmuuttoviraston perustama Jyväskylän vastaanottokeskus ja Petäjäveden kunta ovat käyneet neuvotteluja toimeksiantosopimuksesta, jossa kunta voisi tuottaa kuntamallin mukaisia vastaanottopalveluja. Petäjäveden kunta osallistui 3.6.2022 järjestettyyn neuvotteluun yhdessä muiden keskisuomalaisten kuntien kanssa.

Maahanmuuttoviraston kuntamallin mukainen toimeksiantosopimus vastaanottopalvelujen tuottamisesta on valmisteltu ajalle 1.5.2022- 30.9.2022. Kustannusten korvaaminen sopimuksen mukaista korvausta voidaan maksaa kunnalle 1.5.2022 alkaen, vaikka sopimus vastaanottokeskuksen kanssa solmittaisiinkin myöhemmin. Sopimuksia tehdään toistaiseksi määräaikaisina 30.9.2022 saakka. Perussopimuskauden jälkeen tilaaja ja palveluntuottaja voivat yhdessä sopien jatkaa sopimuskautta optiokaudella, joka kestää enimmillään 4.3.2023 saakka. Tästä tilaajan tulee ilmoittaa palveluntuottajalle viimeistään 15.8.2022 mennessä.

Kuntamalliin osallistuminen on kunnille vapaaehtoinen. Sopimusluonnoksen mukaan kuntamallissa kunta tuottaa henkilöiden majoituspalvelut ja antaa henkilöille majoituksen ja arjen ohjausta ja neuvontaa. Vastaanottokeskus vastaa muiden vastaanottopalveluiden järjestämisestä.

Kuntamallin piiriin kuuluvat henkilöt majoitetaan kunnan omistamissa tai vuokraamissa asunnoissa, joiden tulee olla asumisen vaatimukset täyttäviä. Valmiina olevista tyhjistä asunnoista ei makseta tässä mallissa, vaan toteutuneista majoitusvuorokausista seuraavat ehdot täyttävien henkilöiden osalta:
1) henkilö on hakenut tilapäistä suojelua
2) henkilö on rekisteröitynyt vastaanottokeskukseen
3) henkilö asuu kunnan hänelle järjestämässä asunnossa.

Vastaanottokeskus korvaa kunnalle sopimuksen mukaisten majoituspalveluiden ja ohjauspalveluiden tuottamisesta sopimuksessa määritellyn kuntakohtaisen majoitusvuorokausihinnan (Petäjävedellä 9,80 €/hlö/vrk). Hinta maksetaan jokaista majoittunutta henkilöä kohden.

Kunnanhallitus hyväksyi Petäjäveden kunnan ja Jyväskylän vastaanottokeskuksen välisen sopimusluonnoksen tilapäistä suojelua hakevien ja saavien majoittamisen ja muiden vastaanottopalveluiden tuottamisen kustannusten korvaamisesta.


Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki työvoimapalveluiden järjestämisestä, jossa säädettäisiin kunnan järjestämistä työvoimapalveluista ja niihin liittyvistä tehtävistä. Nykyinen laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta kumottaisiin.

Vastuu työnhakijoille sekä yrityksille ja muille työnantajille tarjottavista työvoimapalveluista siirrettäisiin pääosin kunnille. Työvoimapalveluiden järjestäminen ja muut työvoimapalveluihin liittyvät lakisääteiset tehtävät muodostaisivat kunnille uuden valtionosuustehtävän. Työttömyysetuuksien rahoitusvastuita uudistettaisiin siten, että kunnan rahoitusvastuu laajenisi työmarkkinatuen lisäksi koskemaan peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa. Lisäksi rahoitusvastuu alkaisi nykyistä työmarkkinatuen rahoitusvastuuta aikaisemmin ja kasvaisi portaittain työttömyyden pitkittyessä. Kunnan rahoitusvastuu ei myöskään katkeaisi työttömyysturvalaissa tarkoitettuun työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen ajalta kuten nykyisin. Työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtyessä kunnille, kunnilla olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa työttömyysetuuksista syntyvään rahoitusvastuuseen järjestämällä työttömille palveluja, jotka johtavat tehokkaasti työllistymiseen avoimille työmarkkinoille.

Valtiolla olisi jatkossakin kokonaisvastuu työllisyydestä ja työvoimapalvelujärjestelmän valtakunnallisesta toimivuudesta. Valtio vastaisi kuntien työllisyydenhoidon tehokkuuden seurannasta ja arvioinnista sekä laillisuusvalvonnasta. Valtio tarjoaisi työvoimapalveluihin liittyvät valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut sekä ylläpitäisi valtakunnallisia tietovarantoja.

Valtion paikallisviranomaisina toimivat työ- ja elinkeinotoimistot lakkautettaisiin ja niiden nykyisin hoitamat tehtävät, joita ei ehdoteta siirrettäväksi kunnille, sijoitettaisiin valtionhallinnon sisällä uudelleen pääosin KEHA-keskuksen tehtäviksi. Poikkeuksena olisivat työ- ja elinkeinotoimiston nykyisin hoitamat työntekijän oleskeluluvan osalupaan liittyvät tehtävät, jotka siirrettäisiin Maahanmuuttovirastolle.

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta kumottaisiin ja korvattaisiin uudella lailla työllistymistä edistävästä monialaisen tuen yhteistoiminnasta.

Kunnanhallitus antoi asiasta lausuntonsa. Lausunto kokonaisuudessaan löytyy esityslistan sekä pöytäkirjan liitteenä.

Muita päätöksiä

Kunnanhallitus käsitteli vanhuspalveluiden tehtävien järjestelyjä ja päätti muun muassa lähihoitajan toimen muuttamisesta sairaanhoitajan toimeksi sekä määräaikaisen hoitoapulaisen tehtävän perustamisesta. Lisäksi kunnanhallitus päätti palauttaa kotihoidon johtamisjärjestelyjä koskevan pykälän hyvinvointilautakunnan valmisteluun. Kunnanhallitus myönsi myös täyttöluvat kahteen varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään.

 

Kunnanhallituksen pöytäkirja on luettavissa 22.6.2022 kokonaisuudessaan kunnan verkkosivuilla www.petajavesi.fi.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Latvala, puh. 040 190 6904, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok