FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto avoinna ma-to 8-15  014 2673 000 ma-to klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ma-to 8-15, 014 2673 000 ma-to klo 9 - 14

 Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Tiedote 13.9.2022

Petäjäveden kunnanhallituksen 12.9.2022 päätöksiä

Osavuosikatsaus 1.1-30.6.2022

Kunnan talouden osavuosikatsaus sisältää arvion talouden ja toiminnan toteutumisesta kesäkuun loppuun 2022. Osavuosikatsaukset raportoidaan maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun tilanteista valtakunnallisen automaattisen talousraportoinnin aikataulua mukaillen.

Verotulot ovat kertyneet hieman talousarviota paremmin toteuman ollessa 54,2 %. Elokuussa päivittyneen veroennustekehikon mukaisesti veroennuste kuluvalle vuodelle on noin 431.000 euroa suurempi talousarvioon verrattuna. Valtionosuudet ovat kertyneet lähes talousarvion mukaisesti toteuman ollessa 49,8 %. Päivitetyn ennakkotiedon mukaisesti valtionosuuksia on kertymässä noin 126.000 euroa talousarviota enemmän. Valtionosuuksien määriin voi tulla vielä vuoden kuluessa tarkennuksia.

Toimintatuotot ovat toteutuneet hieman talousarviota paremmin toteuman ollessa 52,5 %. Toimintakulut ovat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä hieman yli talousarvion toteuman ollessa 52,5 %

Kesäkuun lopun tilanteesta laaditun tilinpäätösennusteen mukaisesti tilikauden alijäämän ennuste on n. -935.000 euroa. Ennusteeseen liittyy epävarmuuksia erityisesti henkilöstökulujen ja kustannusten noususta johtuvien tekijöiden vuoksi.

Kunnanhallitus päätti esittää osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2022 valtuuston hyväksyttäväksi. Valtuusto käsittelee osavuosikatsausta kokouksessaan 19.9.2022.

Petäjäveden Tähtiasunnot Oy:n lainaehtojen muuttaminen ja omavelkaisten takausten tunnustaminen 

Petäjäveden kunta on taannut omistamansa yhtiön Petäjäveden Tähtiasunnot Oy:n Valtionrahoituksen lainoja. Tähtiasuntojen taloudellinen tilanne on ollut heikko johtuen muun muassa aiempien vuosien heikosta vuokrausasteesta, minkä vuoksi asuntoihin ei pystytty tekemään tarvittavia korjauksia. Taloudellisten haasteiden vuoksi yhtiöllä on vaikeuksia selvitä lainojen erääntyneistä maksuista sekä tulevista lainanhoitokuluista.

Petäjäveden Tähtiasunnot Oy on hakenut taloudellisen tilanteensa vuoksi Valtionkonttorilta muutoksia aravalainaehtoihin. Aravalainaehtojen muutos vaati omistajan eli Petäjäveden kunnan päätöksen lainaehtojen hyväksymisestä sekä siitä, ettei kunta peri yhtiöön sijoittamilleen varoille tuottoa vuosina 2022-2025. Lisäksi kunnan tulee tunnustaa antamansa omavelkaiset takaukset vanhentumisajan katkaisemiseksi.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että Petäjäveden kunta ei peri yhtiöön Petäjäveden Tähtiasunnot Oy sijoittamilleen varoille tuottoa vuosina 2022-2025 eli aravalainojen lainaehtojen muutosaikana.. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Petäjäveden kunta hyväksyy omavelkaisena takaajana aravalainojen yhtiön lainaehtoihin tehdyt muutokset Valtionkonttorin päätöksen mukaisesti sekä tunnustaa antamansa omavelkaiset takaukset vanhentumisajan katkaisemiseksi.

Petäjäveden vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite luontokohteiden ympärivuotisen saavutettavuuden parantamiseksi 

Kunnanvaltuuston kokouksessa 21.2.2022 jätettiin Tarmo Ketolan ja 13 muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite luontokohteiden ympärivuotisen saavutettavuuden parantamiseksi.

Kuntarakennelautakunta on käsitellyt aloitetta kokouksessaan 17.8.2022 ja päättänyt, että taloustilanteesta johtuen aloite ei johda jatkotoimenpiteisiin. Kunnanhallitus päätti hyväksyä esitetyn selvityksen aloitteen johdosta ja totesi, että aloite ei aiheuta toimenpiteitä. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Petäjäveden kunnan lausunto Lapsukansuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten muuttamisesta

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Petäjäveden kunnan lausuntoa Lapsukansuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten muuttamisesta. Turvetuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan Pengerjokeen. Petäjäveden kunta antoi lausunnon Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle Neova Oy:n hakemuksesta, joka koskee Lapsukansuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten muuttamista.

Lisäksi asiasta käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti täydentää lausuntoa seuraavasti:

Lisäluvan myöntämisen sijaan hakijan tulee investoida lisää vesiensuojeluun, niin että päästörajoissa pysytään, tai vaihtoehtoisesti ryhtyä turvetuotannon alasajoon ongelmallisimpien pinta-valutuskenttien kautta vetensä laskevien lohkojen osalta. Pengerjoen valuma-alueella on useita turvetuotantoalueita, jotka kuormittavat voimakkaasti Pengerjokea. Vesistökuormituksella on suora vaikutus Petäjäveden kunnan vesien laatuun ja virkistyskäyttöön humuksen ja fosforin kuormituksen kautta. Erityisesti fosforin osalta puhdistustulokset ovat luvattua selvästi huonommat. Fosfori on minimiravinne sisävesissä, aiheuttaen suurimmat rehevöitymisongelmat. Lisäpäästöluvan myöntäminen ei ole myöskään linjassa vesipuitedirektiivin kanssa, jossa linjataan, että pintavesien tilan tulee parantua, ei heikentyä.

Muita päätöksiä

Kunnanhallitus antoi lausuntonsa myös Sydän-Suomen talousarviosta vuodelle 2023 sekä nimesi ympäristösihteerin Helmi-ohjelman Keski-Suomen yhteistyöryhmän varajäseneksi. Lisäksi kunnanhallitus myönsi täyttöluvat kiinteistönhoitajan ja lähihoitajan toimiin sekä päätti yhdistää kotihoidon tiimivastaavan ja esimiehen tehtävät sekä lakkauttaa erillisen tiimivastaavan tehtävän.

 

Kunnanhallituksen pöytäkirja on luettavissa 14.9.2022 kokonaisuudessaan kunnan verkkosivuilla www.petajavesi.fi.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Latvala, puh. 040 190 6904, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.