FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto avoinna ma-to 8-15  014 2673 000 ma-to klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ma-to 8-15, 014 2673 000 ma-to klo 9 - 14

 Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Tiedote 4.10.2022

Petäjäveden kunnanhallituksen 3.10.2022 päätöksiä

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin talous

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto käsitteli 23.9.2022 talousarviomuutoksia vuodelle 2022. Esityksen mukaisesti sairaanhoitopiirin talous on toteutumassa 38,2 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota heikompana. Tulosennuste tarkoittaisi toteutuessaan sitä, että kuntien katettavat sairaanhoitopiirin alijäämät ovat 31.12.2022 yhteensä 55,2 miljoonaa euroa, josta Petäjäveden kunnan osuus on reilut 800.000 euroa.

Sairaanhoitopiirin valtuuston hyväksymä tavoite kuluvalle vuodelle oli, ettei uutta alijäämää syntyisi. Kuntien näkökulmasta tilanne on erityisen hankala siksi, että kuluvan vuoden talousarvioissa on varaukset syksyllä 2021 hyväksytyn ja sopimusohjausneuvotteluissa yhteisesti käsitellyn sairaanhoitopiirin alkuperäisen talousarvion mukaisesti. Kunnilla ei ole enää tosiasiallisia mahdollisuuksia reagoida tai sopeutua muuttuneeseen tilanteeseen.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin merkittävät alijäämät ovat jäsenkuntien kannalta hyvin ongelmallisia kahdesta syystä. Ensinnäkin ne heikentävät vastaavalla määrällä kuntien taloutta kuluvan vuoden osalta, mutta myös leikkaavat kuntien tulevia valtionosuuksia hyvinvointialueuudistuksen jälkeen. Petäjäveden kunnan kannalta tämä aiheuttaa merkittäviä haasteita talouteen ja sen ennustettavuuteen.

Kunnanhallitus kävi keskustelun Keski-Suomen sairaanhoitopiirin taloudesta ja antoi asiasta seuravanlaisen kannanoton. Kunnanhallitus vaatii Keski-Suomen sairaanhoitopiiriä ryhtymään vaikuttaviin toimenpiteisiin, joilla ennustettua alijäämää saadaan pienennettyä mahdollisimman paljon loppuvuoden aikana.

Ehkäisevän päihdetyön toteuttamissuunnitelma vuosille 2023-2025

Ehkäisevän päihdetyön toimielin on jatkanut syksyllä 2022 työskentelyään ja laatinut Ehkäisevän päihdetyön toimenpidesuunnitelman vuosille 2023-2025. Suunnitelma pohjautuu kevään valmistelutyöhön.

Toimenpidesuunnitelmassa on kuvattu eri toimijoiden jo tekemää toimintaa ja lisänä on muutamia uusia avauksia. Päätoimenpiteiksi vuosille 2023-2025 on valittu toimintaa päihteiden tilalla ja mielen hyvinvoinnin taitojen vahvistaminen.

Vuoden 2023 alusta alkaen otetaan käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin. Lisäosan suuruus määräytyy kahdenlaisten indikaattorien perusteella: toimintaa kuvaavista prosessi-indikaattoreista ja tuloksia kuvaavista tulosindikaattoreista. Valtionosuuslaskelman mukainen arvio Petäjäveden kunnan hyte-kertoimen mukaisesta uudesta lisäosasta vuodelle 2023 on 47 300 e (12,86 e/asukas).

Ehkäisevän päihdetyön toimielimen jäsenet esittävät hyvinvointilautakunnalle ja edelleen kunnanhallitukselle osa-aikaisen (30-50 %) hyvinvointikoordinaattorin tehtävän perustamista ja täyttöä vuoden 2023 alusta alkaen tai vaihtoehtoisesti ostopalvelusopimusta naapurikunnasta. Resurssi pyydetään huomioimaan talousarviossa.

Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen ehkäisevän päihdetyön toimenpidesuunnitelman vuosille 2023-2025 ja valtuutti kunnanjohtajan neuvottelemaan hyvinvointikoordinaattorin tehtävien järjestämisestä yhdessä Multian kunnan kanssa.

Keski-Suomen kuntien, Keski-Suomen liiton ja hyvinvointialueen puitesopimus yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteiksi

Hyvinvointialuelaissa sekä laissa sosiaali- ja terveyshuollon järjestämiseksi on säädetty yhteistyövelvoite kuntien ja hyvinvointialueen välille.

Yhteistyövelvoitteen osalta kuntien ja hyvinvointialueen yhteinen valmistelutyöryhmän on työstänyt puitesopimusta yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteiksi. Hyvinvointialueen aluehallitus on käsitellyt sopimusta kokouksessaan 13.9.2022 ja esittää aluevaltuustolle sopimuksen hyväksymistä.

Sopimuksen osapuolina ovat Keski-Suomen hyvinvointialue, Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen kunnat. Sopimuksella sovitaan yhteistyön tekemisen periaatteista, keskisuomalaisesta toimintamallista ja yhteistyölle asetetuista tavoitteista. Sopimus määrittelee strategisen ja operatiivisen tason yhteistyön rakenteet.

Sopimuksen tausta ja tarkoitus
Sopimusosapuolilla on yhteiset asukkaat ja paljon asukas- ja asiakaskohtaisesti toteutettaviin palveluihin liittyviä yhteistyötarpeita. Asukkaiden terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen on kaikkien sopimuspuolten yhteinen tehtävä ja kaikki osapuolet sitoutuvat myös ihmislähtöisiin ja toimiviin palveluihin.

Periaatteet ja tavoitteet
Sopimusosapuolet ovat toistensa strategisia kumppaneita. Kumppanuus perustuu yhteiseen tietoon perustuvaan tilannekuvaan väestöstä ja eri väestöryhmien terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden tilasta ja kokemuksesta, palvelutarpeesta, kustannuksista sekä näiden kehitysnäkymistä. Strateginen kumppanuus perustuu luottamukseen ja sitoutumiseen yhdessä tekemiseen. Sopimuksen osapuolet sitoutuvat siihen, että yhdyspinnoilla on myös viranhaltija/työntekijä - vastinparit, joille on resursoitu riittävä aika yhteistyöverkostotyöhön. Yksi keskeinen yhteistyön strategisen tason asiakirja on hyvinvointikertomus ja -suunnitelma. Yhteisen johtamisen tavoitteena on sujuvat rakenteet, selkeät asioiden käsittelyt ja yhdenmukainen toiminta kaikilla tasoilla.

Yhteistyörakenteet
Puitesopimuksessa sovitaan Keski-Suomen yhteistyörakenteista neljällä toisiaan täydentävällä tasolla.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että Petäjäveden kunta hyväksyy Keski-Suomen kuntien, Keski-Suomen liiton ja hyvinvointialueen puitesopimuksen koskien yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteita.

Kuntapaikkojen tarjoaminen oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja/tai kiintiöpakolaisille
ja/tai kotikunnan saaneille tilapäistä suojelua saaville vuonna 2023

Keski-Suomen alueen kuntia pyydetään tarkistamaan ja vahvistamaan kuntapaikkojen määrä oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja/tai kiintiöpakolaisille ja/tai kotikunnan saaneille tilapäistä suojelua saaville vuonna 2023. Kuntien ja ELY-keskuksen välisissä sopimuksissa todetaan, että sopimus on jatkuva, mutta kuntapaikkamäärä tarkistetaan vuosittain huomioon ottaen kuntien vastaanottoresurssit. Vastaukset pyydetään toimittamaan ELY-keskukseen 31.10.2022 mennessä.

Tänä vuonna kuntapaikkoja oli Keski-Suomessa tarjolla yhteensä 291 paikkaa, joihin ELY-keskus on tähän mennessä sijoittanut 55 kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saanutta henkilöä. Keski-Suomen ELY-keskuksen ja kuntien välisissä kuntapaikkasopimuksissa kuntapaikat on varattu pääasiassa myönteisen oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijaperheille ja yksintulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille.

Hallitus on esittänyt budjettiriihessä vuoden 2023 pakolaiskiintiöksi 1 050 henkilöä. Lopullisen päätöksen tekee eduskunta hyväksyessään talousarvion joulukuussa. Hyvinvointialueiden käynnistyminen ei muuta kunnan vastuuta kiintiöpakolaisten vastaanotossa. Valtio tukee ELY-keskuksen kanssa sopimuksen tehneitä kuntia taloudellisesti suojelua saaneiden vastaanotossa. Laskennallinen korvaus tullaan vuoden 2023 alusta lähtien jakamaan kunnan ja hyvinvointialueen kesken.

Vuosina 2018-2021 turvapaikanhakijoiden ja kiintiöpakolaisten määrä on jäänyt kunnassamme yksittäisiin henkilöihin. Käytännössä monet maahanmuuttajien palvelut on täytynyt hakea Jyväskylän kaupungista, ja kulkeminen palveluiden piiriin on ollut hankalaa. Usein myös perheiden mahdollisuus työllistyä tai ylläpitää sosiaalisia verkostoja ovat kaupungissa paremmat. Kunnanhallituksen vuosittaisessa kuntapaikkojen tarkistuksessa kuntapaikkojen määräksi on päätetty 5-7 henkilöä. Vuoden 2022 aikana kuntaan on muuttanut Ukrainan tilanteesta johtuen tilapäisen suojelun piirissä olevia henkilöitä. Määrä on vaihdellut 7-14 henkilön välillä. Mikäli kyseiset henkilöt asettuvat kuntaan pysyvästi, on kuntapaikkoja varattava riittävä määrä.

Kunnanhallitus päätti vahvistaa kuntapaikat yhteensä viidelle (5) kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneille sekä viidelletoista (15) kotikunnan saaville tilapäisen suojelun henkilöille vuodelle 2023. Petäjäveden kunta ei ennakkoon määritä kuntapaikkoja erikseen oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille tai kiintiöpakolaisille. Kuntapaikat varataan pääasiassa perheille.

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen

Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta (410/2009) edellyttää, että kuntien on järjestettävä ympäristöterveydenhuolto sellaisessa yksikössä, jossa ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamiseen on käytettävissä vähintään 10 henkilötyövuoden resurssit. Kaikki ympäristöterveydenhuoltoon
kuuluva lainsäädäntö on keskitettävä samalle toimielimelle. Ympäristöterveydenhuolto huolehtii kunnille kuuluvista elintarvikelain, eläinlääkintähuoltolain, terveydensuojelulain ja tupakkalain mukaisista tehtävistä.

Voimassa oleva kuntien välinen ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimus on tullut voimaan 1.1.2021. Jyväskylän kaupunki, Hankasalmen kunta, Joutsan kunta, Luhangan kunta, Multian kunta, Muuramen kunta, Petäjäveden kunta, Toivakan kunta, Uuraisten kunta ja Äänekosken kaupunki muodostavat sopimuksen mukaisen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen. Vastuukuntana on Jyväskylän kaupunki. Ympäristöterveydenhuollon toimielimenä toimii Jyväskylän kaupungin
ympäristöterveyslautakunta.

Voimassa oleva yhteistoimintasopimus edellyttää, että sopimuksen kustannusten jakoperusteet tarkistetaan vuoden 2022 aikana. Uuden hyväksyttävänä olevan yhteistoimintasopimuksen muutokset ovat:

  • Äänekosken kaupunki mukaan samoihin kustannustenjakoperusteisiin muiden sopijakuntien kanssa
  • Terveys- ja elintarvikevalvonnan kustannukset jaetaan suoriteperusteisesti, suoritteena käytetään ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelmasta saatavia suoritemääriä
  • Perusmaksutulot hyvitetään sopijaosapuolille todellisten perusmaksutulojen mukaan
  • Toimielimen nimi muutetaan Jyväskylän seudun ympäristöterveyslautakunnaksi (entinen Jyväskylän kaupungin ympäristöterveyslautakunta)

Kunnanhallitus hyväksyi kuntien välisen ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen.

Osallistuminen Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen viestintähankkeeseen 1.1.-31.12.2023

Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen viestintähankkeella halutaan tukea Petäjäveden vanhan kirkon ja Struven kolmiomittausketjun kiinnostavuutta ja vaikuttavuutta ja kehittää ja parantaa kohteista jaettavan maailmanperintötiedon saatavuutta. Hankkeella edistetään Petäjäveden vanhan kirkon ja Struven kolmiomittausketjun keskinäistä, kansallista ja pohjoismaista yhteistyötä.

Viestintähankkeen tavoitteena on edistää Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen toteutumista. Hankkeessa viedään systemaattisesti eteenpäin Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen rakennushanketta. Keski-Suomen maailmanperintökeskuksesta viestimistä kehitetään digitaalisuutta ja Maanmittauslaitoksen olemassa olevia aineistoja hyödyntäen. Keski-Suomen maailmanperintökeskukselle laaditaan viestintäsuunnitelma ja sitä toteutetaan suunnitellusti. Keski-Suomen maailmanperintökeskuksesta kertovia verkkosisältöjä selkiytetään ja kehitetään. Tavoitteena on tuoda entistä paremmin esiin Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen merkitys vastuulliselle maailmanperintökohteista huolehtimiselle.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 55 000 euroa, johon haetaan Museovirastolta avustus 35 000 euroa. Maanmittauslaitos on sitoutunut mukaan hankkeeseen 10.000 eurolla. Lisäksi Kirkkohallitukselta, Petäjäveden kunnalta ja Petäjäveden seurakunnalta haetaan kultakin 2.500 euron tukea hankkeelle.

Kunnanhallitus päätti, että Petäjäveden kunta osallistuu 2.500 euron maksuosuudella Keski-Suomen maailmanperintökeskuksen viestintähankkeeseen 1.1.-31.12.2023.

Muita päätöksiä

Kunnanhallitus antoi lausuntonsa maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alueen talousarviosta ja toimintasuunnitelma vuodelle 2023 sekä antoi esityksensä Keski-Suomen liiton toiminnasta vuosille 2023-2025. Lisäksi kunnanhallitus irtisanoi hyvinvointialueuudistuksen vuoksi sellaiset paikalliset sopimukset, jotka koskevat hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.

 

Kunnanhallituksen pöytäkirja on luettavissa 5.10.2022 kokonaisuudessaan kunnan verkkosivuilla www.petajavesi.fi.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Latvala, puh. 040 190 6904, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok