FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto avoinna ma-to 8-15  014 2673 000 ma-to klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ma-to 8-15, 014 2673 000 ma-to klo 9 - 14

 Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Tiedote 24.1.2023

Petäjäveden kunnanhallituksen 23.1.2023 päätöksiä

Jyväskylän seudun MAL-kehityskuva

Jyväskylän seudun MAL-kehityskuva on kahdeksan kunnan yhteinen, karttapohjainen pitkän aikavälin suunnitelma seudun yhdyskuntarakenteen, viherrakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämisestä. Kehityskuvan laadinta on yksi Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksen keskeisistä toimenpiteistä. MAL-sopimuksella tuetaan kaupunkiseudun kuntien keskinäistä sekä kuntien ja valtion välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa. Sopimukseen on kirjattu yhteiset yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet vuoteen 2031.

Kehityskuvassa tarkennetaan ja konkretisoidaan MAL-sopimukseen kirjattuja tavoitteita ja toimenpiteitä sekä yhteensovitetaan seudulla aiemmin laadittuja maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevia strategioita, selvityksiä ja suunnitelmia. MAL-kehityskuva on luonteeltaan strateginen seudullinen maankäytön suunnitelma, mutta se ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaava eikä sillä ole oikeusvaikutuksia. Sen yhteisesti määritellyt pääsisällöt muodostavat lähtökohtia lakisääteiselle kaavoitukselle.

MAL-kehityskuva on laadittu tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän seudun kuntien (Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen ja Äänekoski), Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Työ käynnistyi alkuvuonna 2022 keskeisten seudulla vaikuttavien maankäytön, asumisen ja liikenteen ilmiöiden tunnistamisella sekä seudun eri alueiden erityispiirteiden hahmottamisella. Kevään aikana tarkennettiin kehityskuvatyön tavoitteita ja laadittiin alustavat kehityskuvakarttaluonnokset. Kehityskuvakarttaluonnos viimeisteltiin alkusyksystä 2022, jonka jälkeen se asetettiin nähtäville 7.10.-11.11.2022. Kokonaisuus viimeisteltiin annetun palautteen perusteella loppuvuodesta 2022

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että Jyväskylän seudun MAL-kehityskuva hyväksytään.

Lausuntopyyntö Fingrid Oyj:n voimajohtohankkeen YVA-ohjelmasta Alajärvi-Hikiä

Keski-Suomen ELY-keskus pyytää lausuntoa Petäjäveden kunnalta Fingrid Oyj:n Alajärvi-Hikiä 400+110 kV voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostusaineistosta (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017). Hankkeella on merkittäviä vaikutuksia Petäjävedellä mm. Syrjäharjun Natura-alueeseen sekä Petäjäveden sähköaseman ympäristöön. Näillä alueilla on tarjolla useita eri linjausvaihtoehtoja.

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus antoi seuraavan lausunnon:

Voimajohtolinjan linjausmuutos Petäjäveden sähköaseman läheisyydessä tulee tarkastella vielä maastossa uudestaan esim. kunnan edustajan kanssa, jotta uusi linjaus aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittaa alueella olevalle vakituiselle asutukselle. Esitetyistä vaihtoehdoista läntinen sähköaseman kiertävä reitti on suositeltavin näistä kahdesta vaihtoehdosta, ellei linjan ole mahdollista kulkea jo olemassa olevalla johtoreitillä. Itäinen reitti tekisi yhdestä vakituisen asumisen kiinteistöstä käytännössä asuinkelvottoman.

Hankkeen yhteydessä 400 kVa voimajohtolinjan vaikutuspiiriin (alle 100m) jää myös vakituiseen asumiseen käytetyt kiinteistöt, jotka jo ovat nykyisen johtoalueen vaikutuspiirissä. Kiinteistön omistajat tulee ottaa huomioon asianmukaisesti hankkeen edetessä. Alueen virkistyskäyttö tulee huomioida hankkeen suunnittelun yhteydessä.

Arviointiselostuksen liitekartoilta puuttuvat rantaosayleiskaavan sekä Lautalammien ranta-asemakaavan rakentumattomien rakennuspaikkojen merkinnät (RA, AP, AO), jotka tulee huomioida jatkosuunnittelussa.

Yksi kiinteistö sijoittuu hankkeen vaikutusalueelle ja sille on liitekartoissa osoitettu virheellisesti loma-asunnon symboli. Kiinteistöllä on todellisuudessa vakituinen asunto, ja rakennuspaikka on osoitettu rantayleiskaavassa vakituisen asunnon rakennuspaikkana (AP). Tieto tulee päivittää hankkeen aineistoihin.

Syrjäharjun kohdalla tulee hyödyntää olemassa olevaa johtokäytävää. Natura -arvioinnin mukaan tämä ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia Syrjäharjun Natura-alueen suojelun perusteena oleville luontotyypeille ja lajeille, eikä heikennä Natura-alueen ekologista rakennetta ja toimintaa. Syrjäharjun pohjavesialue tulee huomioida suunnittelussa ja varmistaa, että rakentamisesta ei aiheudu haittaa pohjavesialueelle. Toimija on velvollinen korvaamaan rakentamisesta aiheutuneen mahdollisen haitan pohjaveteen.


Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan nimeäminen vuoden 2023 eduskuntavaalien toimittamista varten

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 22.-28.3.2023.

Kunnanhallitus nimesi vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan seuraavasti:

Kirkonkylän vaalilautakunta

Varsinaiset jäsenet
Hanna Hautamäki (pj.)
Jere Malila (vpj.)
Alpo Kukkonen
Eija-Liisa Koskinen
Katja Liimatainen

Varajäsenet
1. Markku Kuosmanen
2. Tuulimaria Saarinen
3. Outi Vanhatalo
4. Jari Koskenranta
5. Mervi Ässämäki

Kintauden vaalilautakunta

Varsinaiset jäsenet
Jukka Ohra-aho (pj.)
Kaija Laitinen (vpj.)
Helky Häkli
Veikko Muhos
Tanja Roslöf

Varajäsenet
1. Maarit Bendecon
2. Antti Koskinen
3. Niina Ylennysmäki-Rantanen
4. Nina Hirsiaho
5. Kimmo Ijäs

Vaalitoimikunta

Varsinaiset jäsenet
Eila Koivuniemi (pj.)
Marko Kuukkanen (vpj.)
Antti Vestola

Varajäsenet
1. Pirkko Saarinen
2. Erkki Ruuska
3. Erkki Havu

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että vaalien ulkomainonta aloitetaan Petäjävedellä Suomen Kuntaliiton suosituksen mukaisesti viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 15.3.2023.


Petäjäveden kunnan tietosuojapolitiikka ja digiturvapolitiikka

Tietosuojapolitiikka ja digiturvapolitiikka ovat Petäjäveden kunnan digitaalisen turvallisuuden ja tietosuojan toteuttamisen strategisia asiakirjoja. Asiakirjat määrittävät kunnan digiturvatyön ja tietosuojatyön linjaukset, tavoitteet, vastuut, organisoinnin ja toteutuskeinot sekä turvaa niiden kehittämisen.

Kunnan tietosuojapolitiikan ja sitä täydentävän ohjeistuksen tavoitteena on varmistaa, että kunta noudattaa EU:n tietosuoja-asetuksen, kansallisen lainsäädännön ja muun henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisia velvoitteita ja, että lainsäädännön noudattaminen on osoitettavissa asianmukaisen ja ajantasaisen dokumentaation avulla.

Kunnan digiturvapolitiikan tavoitteena on luoda Petäjäveden kunnalle digiturvallisuuden ylätason toimintaperiaatteet, joita alemman tason määräykset ja ohjeistukset tukevat. Digiturva on kiinteä osa johtamista, riskienhallintaa, palvelutoimintaa sekä esimiestyötä. Digiturvan hallinta on jokapäiväistä toimintaa palveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi.

Kunnanhallitus hyväksyi tietosuojapolitiikan ja digiturvapolitiikan.

Muita päätöksiä

Kunnanhallitus hyväksyi Petäjäveden seurayhtymän sopimuksen päivityksen sekä talousarvion täytäntöönpano ohjeet vuodelle 2023. Lisäksi kunnanhallitus hyväksyi kunnan varainhoitosopimuksen päivittämisen. Kunnanhallitus käsitteli myös kuntatodistuslimiitin korottamista ja hallintosäännön muutoksia. Valtuusto käsittelee kuntatodistuslimiitin korottamista ja hallintosäännön muutoksia kokouksessaan 30.1.2023.

Kunnanhallitus merkitsi tiedokseen vuoden 2023 valtionosuuspäätöksen sekä määritteli Petäjäveden Tähtiasunnot Oy:lle myönnetyn lainan koron vuodelle 2023.

Kunnanhallitus päätti myös lähettää valtuuston kokouksessa 12.12.2022 jätetyn valtuustoaloitteen valmisteluun kuntarakennelautakuntaan. Valtuustoaloite koskee selvitystä vaihtoehtoisesta jätehuollosta Petäjävedellä. Kunnanhallitus käsitteli myös kirjanpitäjän toimen nimikemuutosta ja päätti muuttaa kyseisen tehtävän nimikkeen taloussihteeriksi.

 

Kunnanhallituksen pöytäkirja on luettavissa 25.1.2023 kokonaisuudessaan kunnan verkkosivuilla www.petajavesi.fi.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Latvala, puh. 040 190 6904, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok