FI | EN
FI | EN

Kunnanvirasto avoinna ma-to 8-15  014 2673 000 ma-to klo 9 - 14Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

 Kunnanvirasto palvelee ma-to 8-15, 014 2673 000 ma-to klo 9 - 14

 Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi kirjaamo@petajavesi.fi

Tiedote 23.5.2023

 

Petäjäveden kunnanhallituksen 22.5.2023 päätöksiä


TE-palveluiden siirto paikallistasolle vuoden 2025 alusta

Pääministeri Sanna Marinin hallitus linjasi kevään 2021 puoliväliriihessä TE-palveluiden siirrosta paikallistasolle. Linjaus liittyy hallitusohjelman työllisyystavoitteeseen ja kuntien vastuun vahvistamiseen työllisyyspalveluissa. Hallituksen lakiesitys annettiin eduskunnalle 6.10.2022. Esityksen mukaan palveluiden järjestämisvastuu siirtyisi kunnille vuoden 2025 alusta alkaen. Tasavallan presidentti vahvisti 23.3.2023 lakipaketin julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämisestä. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025.

TE-palvelujen siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi henkilö- ja yritysasiakkaita. Kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla, tukevat palvelut nopeamman työllistymisen tavoitetta. Oma kunta tuntee asukkaansa ja paikallisen elinkeinoelämän parhaiten, joten sekä työn hakija- että yritysasiakkaat saavat yksilöllisesti räätälöityjä ja paikallisiin tarpeisiin sopivia palveluita. Tavoitteena on, että työllistyminen tehostuu, kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla.

Tällä hetkellä Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) tuottaa TE-palveluita valtion viranomaisena Keski-Suomen maakunnissa. Keski-Suomessa TE-toimistolla on kolme toimipaikkaa (Jyväskylä, Jämsä ja Äänekoski).

Hallituksen esityksen mukaan palvelut siirretään kunnalle tai useammasta kunnasta muodostuvalle yhteistoiminta-alueelle, jonka työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä. Keski-Suomen kuntien työvoiman määrä on yhteensä 123 300 henkilöä.  Petäjäveden kunnan tulee olla mukana työllisyysalueessa yhdessä muiden kuntien kanssa, jotta työvoimapohja täyttyy. Yhteistoiminta-alueiden muodostamisessa on lisäksi otettava huomioon maantieteellinen yhteys, työssäkäynnin toimivuus, kielellisten oikeuksien toteutuminen ja riittävät resurssit. Viranomaiselle kuuluvaa toimivaltaa käyttää kuntalain mukaan järjestämisvastuussa oleva taho eli yhteistoiminnassa järjestetyissä palveluissa vastuukunta tai kuntayhtymä.

Keski-Suomen kunnat tilasi helmikuussa 2023 Mikko Kesä Oy:ltä selvitystyön, joka käsitteli Keski-Suomen kuntien osalta TE2024-uudistuksen järjestämisaluetarkastelua erityisesti koko maakunnan laajuisen työllisyysalueen näkökulmasta ja erillisselvitys Jyväskylälle toimintaa mahdollisena järjestäjäkuntana.

Jyväskylän kaupunki on linjannut elinkeino- ja työllisyysjaoston kokouksessa 2.5.2023, että Jyväskylä järjestää henkilöasiakkaiden TE-palvelut omille henkilöasiakkailleen. Lisäksi Jyväskylä on päätöksessään todennut, että se voi tuottaa sopimusperusteisesti Keski-Suomen muiden kuntien muodostamalle/muodostamille työllisyysalueelle/-alueille erityisiä henkilöasiakkaiden palveluja, kuten esimerkiksi vieraskielisten palvelut TE-palvelujen osalta, tuottaa tai hankkia työnantaja- ja yritysasiakkaiden palveluja sekä tuottaa tai hankkia palveluhankintoihin liittyviä asiantuntijapalveluita yhdessä muiden kuntien muodostaman työllisyysalueen kanssa.

Petäjäveden kunta on mukana eteläisen Keski-Suomen työllisyysaluevalmistelussa ja Jämsän kaupunki on ilmaissut kiinnostuksensa vastuukunnaksi. Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueeseen kuuluisi Jämsän lisäksi Keuruu, Multia, Petäjävesi, Luhanka, Joutsa, Muurame ja Toivakka. Eteläisen työllisyysalueen järjestämissuunnitelmaa valmistellaan yhteistyössä Mikko Kesä Oy:n kanssa.

Kunnanhallitus päätti TE-palvelut 2024-uudistuksen valmistelun pohjaksi seuraavat periaatteet:

  • Petäjäveden kunta järjestää henkilöasiakkaiden TE-palvelut Keski-Suomen eteläisessä työllisyysalueessa ja voi sopia Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen muiden kuntien muodostaman työllisyysalueen kanssa erityisten henkilöasiakkaiden palvelujen järjestämisestä koko maakunnan laajuisesti.
  • Petäjäveden kunta voi sopia Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen muiden kuntien muodostaman työllisyysalueen kanssa työnantaja- ja yritysasiakkaiden palvelujen järjestämisestä koko maakunnan laajuisesti sekä voi sopia Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen muiden kuntien muodostaman työllisyysalueen kanssa palveluhankintoihin liittyvien asiantuntijapalveluiden järjestämisestä koko maakunnan laajuisesti.

Keski-Suomen työllisyysalueiden valmistelu -hanke 1.6.2023-31.12.2023

 Eduskunta hyväksyi lakiesityksen TE-palvelujen uudistuksesta 1.3.2023. TE-palvelut siirtyvät kunnille 1.1.2025. Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. Uudistuksessa huomioidaan palvelujen yhdenvertainen saatavuus. Uudistuksessa työllisyyden ja yritysten kasvua tukevat julkiset palvelut tulevat osaksi kuntien työllisyys- ja elinvoimatehtäviä.

Työllisyysalueeseen liittyvien sopimusten ja järjestämissuunnitelman sekä palveluiden järjestämiseksi alueelle on suunniteltu haettavaksi kansallista kehittämisrahaa Keski-Suomen liitosta maakunnallisena hankkeena, jossa hankkeen hakijana on Jyväskylän kaupunki sekä Äänekoski ja Jämsä osahankkeiden toteuttajina. Hankkeen nimi on Keski-Suomen työllisyysalueiden valmistelu -hanke. Hankkeen kesto 1.6.2023-31.12.2023.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 196 201 euroa, josta Keski-Suomen liitto rahoittaa 80 % ja Keski-Suomen kunnat asukaslukuunsa suhteutettuna maksavat 20 % omarahoitusosuuden. Petäjäveden omarahoitusosuus on 525,87 euroa.

Kunnanhallitus hyväksyi Keski-Suomen työllisyysalueiden valmistelu -hankkeen 1.6.2023-31.12.2023 ja siihen liittyvän omarahoitusosuuden.

Tilinpäätös 2022

Tilinpäätösraportoinnin yhteydessä konsernitilinpäätöksen tiedoissa on havaittu eliminoimatta jäänyt veroperusteinen varaus Petäjäveden Tähtiasunnot Oy:n osalta. Korjaus vaikuttaa konsernin osalta tilikauden alijäämään ja pienentää sitä noin 119.000 euroa. Konsernin tilikauden alijäämä on korjauksen jälkeen -1.131.373 euroa.

Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 13.3.2023 § 12 vuoden 2022 talousarvion ylitykset. Valtuuston käsittelyyn mennessä perusturvan palvelualue pysyi muutetussa talousarviossa ja palvelualueen toimintakate oli 99,4 %. Perusturvan palvelualue kuitenkin ylitti talousarvionsa johtuen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ilmoituksesta, jonka mukaan sairaanhoitopiirin valtuuston aiemmin päättämä 24 miljoonan euron alijäämän kattaminen peruspääomaa alentamalla ei toteudu, vaan summa tulee kuntien maksettavaksi. Petäjäveden kunta on tehnyt tilinpäätökseen noin 356.000 pakollisen varauksen alijäämään kattamista varten. Näin ollen perusturvan lopullinen toimintakate on 100,9 %.

Kunnanhallitus hyväksyi konsernitilinpäätöksen muutokset ja perusturvan palvelualueen ylitykset sekä tilinpäätöksen liitetietojen tekniset korjaukset. Kunnanhallitus esittää valtuustolle muutosten hyväksymistä tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

Kulttuuriapuraha 2023

Petäjäveden kunnan 125- juhlavuoden juhlapäätöksenä perustettiin Petäjäveden kunnan kulttuurirahasto. Rahaston tarkoituksen on tukea ja edistää kuntalaisten kulttuurillista hyvinvointia sekä vaalia Petäjäveden kulttuuriperintöä.

Rahaston varojen käytöstä on päätetty ohjesäännössä vuonna 2017. Säännön mukaan rahastosta myönnettävästä tunnustuspalkinnosta tai apurahasta päättää Petäjäveden kunnanhallitus hyvinvointilautakunnan esityksestä.

Ensimmäisen kerran apurahoja jaettiin Petäjäveden kunnan 150- juhlavuonna 2018.

Ohjesäännön mukaisesti apuraha olisi pitänyt jakaa vuonna 2021. Koronapandemiasta johtuvista poikkeusoloista johtuen apurahan jakaminen on viivästynyt.

Kunnanhallitus on päättänyt jakaa kulttuuriapurahaa vuonna 2023 yhteensä 8000 euroa ja apuraha oli haettava huhtikuun loppuun mennessä.

Määräaikaan mennessä kulttuuriapurahahakemuksia saapui yhteensä yksitoista. Sivistystoimenjohtaja, kulttuurituottaja ja hyvinvointikoordinaattori muodostivat ryhmän, joka arvioi saapuneet hakemukset. Ryhmä teki kokonaisarvion pohjalta esityksensä apurahan jakamisesta. Esityksessä ryhmä painottaa hakemusten laatua, myönnettävän apurahan vaikuttavuutta ja näkyvyyttä.

Kunnanhallitus päätti myöntää kulttuuriapuarahat hyvinvointilautakunnan esityksestä seuraavasti:

  • Vanhan Kirkon säätiö: 2 700 euroa
  • Riikka Helminen: 2 000 euroa
  • Kirkonkylän koulun oppilaskunta: 1 000 euroa
  • Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys: 750 euroa
  • Tiia Tammi: 750 euroa
  • Liina-Maija Jylhä: 400 euroa
  • Tapio Kokkonen: 400 euroa

 

Työryhmän perustaminen elinvoimatyön järjestämisen vaihtoehtojen selvittämiseksi

Kunnanvaltuuston kokouksessa 24.4.2023 jätettiin Jari Koskenrannan ja 20 muun valtuutetun/varavaltuutetun allekirjoittama valtuustoaloite koskien selvitystä elinvoiman tehostamiseksi.

Aloitteessa esitetään, että Petäjävedellä tehtäisiin selvitys siitä, miten kunnan elinvoimaisuutta voisi tehostaa ja hyödyntää muun muassa Petäjäveden sijaintia, teollisuustonttitarjontaa sekä rakentajarahaa osana kunnan elinvoimaisuuden lisäämistä.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 2.5.2023 § 90 päättänyt perustaa työryhmän, joka selvittää eri vaihtoehtoja kunnan elinvoimatyön järjestämiseksi.

Kunnanhallitus nimesi työryhmän jäsenet seuraavasti: Petäjäveden Yrittäjät ry:n edustaja, Alpo Kukkonen, Hanna Hautamäki, Heikki Partanen, Maija Suutarinen ja Mikko Latvala.

Lausuntopyyntö kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja hyvinvointialueiden rahoituksesta annettujen asetusten muuttaminen (siirtolaskelmien tarkistaminen)

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksista valtioneuvoston asetukseksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun asetuksen (1393/2022) 7 §:n ja valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun asetuksen (1392/2022) 5 §:n muuttamisesta.

Kuntien vuoden 2022 tilinpäätöstiedoissa on tullut esiin tilanteita, jotka mahdollisesti vääristävät merkittävästi sote-uudistuksen rahoituksen siirtoon liittyviä laskelmia. Kuntien raportoimat tiedot eivät kaikilta osin vastaa kustannuksia, jotka palvelujen järjestämiseen menee yhden vuoden aikana. Tämän takia sääntelyä rahoituksen siirrossa huomioon otettavista kustannuksista on tarpeen tarkentaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen yhteydessä kunnilta hyvinvointialueille siirtyvät kustannukset määräytyvät sen perusteella, mitä kunnat ovat raportoineet kustannuksiksi vuosina 2021 ja 2022. Siirtyvät kustannukset vaikuttavat siihen, kuinka paljon kunnat saavat valtionosuutta ja hyvinvointialueet valtion rahoitusta vuodesta 2023 lähtien.

Ehdotetun sääntelyn tavoitteena on varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukseen liittyvän rahoituksen siirron toteutuminen lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla. Kunnilta hyvinvointialueille siirtyvää kustannusta koskevat tiedot otettaisiin huomioon kuntien välillä tasapuolisella tavalla siten, että siirtyvät kustannukset vastaavat yhden vuoden palveluiden järjestämisen kustannuksia.

Kunnanhallitus päätti valtuuttaa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan valmistelemaan lausunnon kunnanhallituksen asiasta käymän keskustelun pohjalta.

Muita päätöksiä

Kunnanhallitus antoi evästyksensä yhtiökokousedustajille sekä merkitsi tiedokseen sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2022. Kunnanhallitus merkitsi myös tiedokseen Whistleblowing väärinkäytösten ilmoituskanavan käyttöönoton ja päätti käynnistää yhteistoimintaneuvottelut liittyen TE-palvelut 2024 uudistukseen liittyen. Kunnanhallitus päätti palauttaa henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnin periaatteet uudelleen valmisteluun. Kunnanhallitus myönsi myös täyttöluvan lukion matemaattisten aineiden lehtorin virkaan 1.8.2023 lähtien.

Kunnanhallituksen pöytäkirja on luettavissa 24.5.2023 kokonaisuudessaan kunnan verkkosivuilla www.petajavesi.fi.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Latvala, puh. 040 190 6904, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Lue lisää evästeistä.
Ok