artikkelikuva1.png

Petäjäveden vanhan kirkon hoito ja säilyminen

Petäjäveden vanhan kirkon säätiö

Pärekaton hoitaminen

Petäjäveden vanhan kirkon säätiö perustettiin vuonna 2001. Säätiön tarkoituksena on Petäjäveden seurakunnan omistuksessa olevan Petäjäveden vanhan kirkon ja sen ympäristön säilyttäminen, kunnostaminen, hoitaminen ja suojeleminen.

Tarkoitustaan säätiö toteuttaa muun muassa erilaisin kehittämisprojektein ja pitämällä yllä asianmukaista opastustoimintaa. Myös kirkkoon liittyvä kulttuuritoiminta, Suomen maailmanperintökohteiden välinen yhteistyö ja matkailullisten palveluiden kehittäminen kuuluvat säätiölle. Säätiö ottaa toiminnassaan huomioon Petäjäveden vanhaa kirkkoa koskevat, maailmanperintökohteelle asetetut vaatimukset ja tekee yhteistyötä asianomaisten viranomaisten kanssa.

Säätiön perustajajäseniä ovat

  • Petäjäveden seurakunta
  • Petäjäveden kunta
  • Osuuskauppa Keskimaa
  • Petäjäveden Osuuspankki
  • Fingrid Oyj
  • Petäjävesi-seura ry

Säätiön hallituksessa istuu jäseniä kaikista perustajajäseniä edustavista yrityksistä ja yhteisöistä.

Säätiölle voi tehdä lahjoituksia ja testamentata omaisuutta.
Säätiön tilinumero: Petäjäveden Osuuspankki FI7053390820016864.

Petäjäveden vanhan kirkon hoitokunta

Petäjäveden vanhan kirkon hoidon koordinoinnista vastaa vuonna 2006 perustettu Vanhan kirkon hoitokunta. Se kokoontuu kahdesti vuodessa, ja sen tehtävänä on hyväksyä ja vahvistaa vuosittaiset työt sekä valvoa niiden toteutumista. Hoitokuntaan kuuluu paikallisia edustajia niin Petäjäveden seurakunnasta, kunnasta, vanhan kirkon säätiöstä, paikallisista yrittäjistä kuin matkailuyrittäjistäkin, sekä erilaisia asiantuntijatahoja kuten Museovirasto, Keski-Suomen Museo ja Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hoitosuunnitelma

Petäjäveden seurakunta

Petäjäveden vanha kirkko rakennuksena on Petäjäveden seurakunnan omaisuutta. Seurakunta omistaa rakennuksen, vastaa tarvittavista korjaustöistä sekä huolehtii taloudesta. Seurakunta on ollut mukana perustamassa sekä vanhan kirkon säätiötä että vanhan kirkon hoitokuntaa, ja molemmissa elimissä on mukana seurakunnan edustajia.

Petäjäveden kunta

Petäjäveden kunta toimii säätiössä ja hoitokunnassa. Kunnan tehtävänä on kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun ja toteutuksen keinoin huolehtia vanhan kirkon ympäristön hyvästä hoidosta. Kunta rahoittaa säätiön toimintaa avustuksin.

Museovirasto

Museovirasto vaalii Suomen aineellista kulttuuriperintöä: tallentaa, tutkii ja jakaa tietoa. Se myös vastaa muinaisjäännösten, rakennusperinnön, kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelusta yhdessä muiden viranomaisten ja muun museolaitoksen kanssa. Museovirasto on omalta osaltaan mukana myös Petäjäveden Vanhan kirkon hoitokunnassa tarjoten omaa erityisosaamistaan tämän ainutlaatuisen maailmanperintökohteen säilyttämisessä.